Pakty integrity

Publikováno 18. 04. 2016

Proč se věnujeme tomuto projektu

Pakt integrity umožňuje identifikovat možné projevy korupce a rychle na ně reagovat. Úspěšně realizovaný PI tak garantuje, že veřejná zakázka proběhla transparentně.

Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posiluj legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, posilují občanskou společnost.

PI umožňuje všem stranám dohled nad přípravou a realizací veřejné zakázky bez nutnosti změn pravidel daných zákonem. Je to nástroj, který byl již úspěšně využit ve více jak 15 zemích na celém světě. Proto se TI ve spolupráci s Evropskou komisí rozhodla, že v rámci pilotního projektu Civil control mechanism for safeguarding EU funds ověří možnosti použití paktu integrity v rámci členských zemí Evropské unie.

Visuel_IntegrityPack

Vybrané projekty spolufinancované z EU v konkrétních oblastech | zdroj: TI

Co konkrétně děláme

Transparency International Česká republika se společně s dalšími nevládními organizacemi napříč Evropskou unií zapojila do několikaletého projektu, jehož cílem kontrola veřejných prostředků prostřednictvím zapojení občanské společnosti. V celkem 11 zemích monitorují pobočky sítě Transparency international a další místní protikorupční organizace dohromady 18 veřejných zakázek v hodnotě téměř 1 miliardy Eur.

Užší výběr projektů podaných v rámci výzvy pro veřejné instituce pro pilotní program Paktů integrity v projektech kofinancovaných ze strukturálních fondů EU

BulharskoNárodní orgán pro strategické projekty v infrastruktuřeDesign a výstavba tunelu Zheleznitsa jako 3. části dálnice StrumaTransparency International Bulharsko
Česká republikaMinisterstvo pro místní rozvojSlužby a technická supervize k informačnímu systému MS2014+Transparency International Česká republika
ŘeckoSprávní úřad regionu AtticaStavba protipovodňové potrubní sítě v municipalitách Aghios Ioannis Rentis, Tavros a MoschatoTransparency International Řecko
MaďarskoMinisterstvo národního rozvojeSpolupráce v oblasti teplárenství v jižní BudapeštiTransparency International Maďarsko
Ministerstvo národního rozvojeStavba dálnice M6 mezi Boly-Ivandarda a hranicemi
ItálieMinisterstvo pro kulturní dědictví, kulturní aktivity a turismusRozvoj Muzea a archeologického parku SybarisActionAid International Italia Onlus
Region SardegnaŽelezniční trať města CagliariTransparency International Itálie
Region LombardiaTechnická asistence pro ESF 2014-2020 – Axis 1 „Zaměstnanost“ a Axis 3 „Vzdělávání a školení“
Municipalita Gangi (on behalf of Coalition of municipalities Citta a Rete Madonie Termini)Citta a rete Madonie – TerminiAmapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità
LotyšskoMunicipalita Riga LLC „Rigas satiksme“Rozvoj tramvajové infrastruktury města RigaBiedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Transparency International Latvia)
LitvaMinisterstvo financíVýstavba laboratoří pro Fakulty mechaniky, elektroniky a dopravního inženýrstvíTransparency International Litva
PortugalskoHlavní ředitelství národního kulturního dědictvíNárodní muzeum Machado de CastroTransparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC)
RumunskoMinisterstvo pro evropské fondyElectronický katalog (Národní elektornická platforma pro e-vzdělávání)Transparency International Rumunsko / Asociaţia Română pentru Transparenţă (TI-Romania)
Národní katastrální úřad a pozemkový fondPodpora pokrytí systému majetkového registru ve venkovských oblastech Rumunska
Ministerstvo místního rozvoje a veřejné správySlužby v projektu Axis 3 – Technická asistence při OPACRomania Academic Society
SlovinskoMinisterstvo zdravotnictvíRenovace energetické sítě v nemocnicíchTransparency International Slovinsko – Društvo Integriteta
PolskoMinisterstvo pro infrastrukturu a rozvojPráce na železničních tratích E30 a E65Stefan Batory Foundation

Podrobné informace o prvním uplatnění paktu integrity v České republice budeme zveřejňovat v aktualitách a na stránce projektu.

Od počátku roku 2016 začala spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR realizovat projekt „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“. Prvním krokem byla příprava memoranda o porozumění pro fázi rozvoje paktu integrity a podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Následně je PI využit pro zvýšení transparentnosti výběru dodavatele zakázky a umožnění dohledu se strany nezávislého monitora (TI), jemuž je umožněno nahlížet do všech dokumentů a doprovázet celý proces, za jehož účelem byl pakt uzavřen.

Tento mechanismus pomáhá předcházet vzniku korupčních tlaků a rizik, šetří peníze daňových poplatníků a zajišťuje, že s veřejnými prostředky je nakládáno efektivně.

Nad rámec samotného dopadu na proces konkrétní zakázky se v rámci přidružených projektových aktivit a šíření osvěty o tomto protikorupčním nástroji snažíme podílet na vytváření prostředí důvěry v proces veřejného rozhodování a pohostinnějšího investičního prostředí.

Jaké máme výsledky

V dubnu 2016 proběhl tzv. kick-off meeting – úvodní setkání projektových partnerů s cílem nastavit parametry projektu včetně mechanismů monitorování a sdílení nabytých zkušeností. Následně proběhla v červnu Mezinárodní konference k projektu Pakty integrity, které se účastnili projektoví partneři z dalších členských států společně se zadavateli monitorovaných veřejných zakázek – za Českou republiku se společně s TI ČR zúčastnila reprezentantka MMR.

Po první fázi vyjednávání a nastavování podmínek vzájemné spolupráce, která vyústila v červnu 2016 v podepsání Memoranda o porozumění (viz První dílčí zpráva), následoval proces připomínkování textu smlouvy o realizaci Paktů integrity a bylo dohodnuto, že závazek implementace PI ze strany uchazeče se stane součástí zadávací dokumentace, vítězný uchazeč tak bude k realizaci PI smluvně zavázán (viz. Druhá dílčí zpráva). Smlouva o spolupráci ve formě realizace Paktů integrity mezi TI ČR a MMR byla podepsána 29. 7. 2016 JUDr. Olgou Letáčkovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj a Davidem Ondráčkou, ředitelem TI ČR.

Jednou ze základních podmínek uplatňování PI v praxi je funkční a nezávislý monitorovací tým. TI ČR proto v červenci 2016 zahájila proces identifikace externího experta na problematiku IT, v září byla podepsána smlouva o spolupráci s externím expertem Allstar Group, s.r.o. Po skončení přípravné fáze zadávacího řízení, kdy TI ČR ve spolupráci s nezávislým IT expertem (Allstar Group s.r.o.) monitorovala dílčí parametry zadávací dokumentace, a po zapracování našich vznesených připomínek (viz Druhá dílčí zpráva) bylo zadávací řízení zahájeno 3. ledna 2017 a MMR odeslalo oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.

Zadávací řízení bylo ukončeno v květnu 2017 a podepsáním Rozhodnutí o výběru dodavatele, kterým se stala společnost BDO IT a.s., se realizace projektu přesunula do fáze plnění veřejné zakázky (viz Třetí dílčí zpráva). Dne 9. 8. 2017 se v prostorách MMR konala koordinační schůzka, které se zúčastnili zástupci vedení odboru správy monitorovacího systému a další pracovníci MMR, TI ČR, zástupci společnosti BDO IT a.s. (dodavatel) a společnosti podílejících se na zajištění provozu monitorovacího systému MS 2014+ (Tesco SW, DATASYS, T-Mobile). Při dalších formálních jednáních byl stanoven mechanismus komunikace a určeny osoby oprávněné k jednání (viz Čtvrtá dílčí zpráva).

Vedle monitorování průběhu realizace veřejné zakázky a formulace doporučení se projektový tým TI ČR soustředil na sdílení dobré a špatné praxe v rámci mezinárodního týmu projektových partnerů. Každoroční pracovní setkání projektových partnerů proběhla ve Vilniusu (2017), v Budapešti (2018) a v Bruselu (2019). Vedle toho se projektový tým TI účastnil konferencí k paktům integrity v Bukurešti (2017) a v Bruselu (2018). V neposlední řadě proběhly i dva studijní výjezdy – v úvodní fázi projektu do Sofie (2016) a v závěrečné fázi projektu do Lublani (2019).

Protože předmětná zakázka je prvním pilotním projektem paktů integrity v ČR, snažíme se šířit filozofii využívání tohoto nástroje především mezi veřejnými zadavateli (viz Pátá dílčí zpráva). V odborném časopise Veřejné zakázky v praxi, který se zabývá veřejným investováním z hlediska legislativy i aplikační praxe, vyšel v červenci 2018 rozsáhlý článek na téma paktů integrity. Významný prostor nástroji jsme také věnovali v rámci projektu Férové veřejné zakázky v ESI fondech (viz Šestá dílčí zpráva).

Plnění monitorované veřejné zakázky bylo ukončeno ke dni 28. 2. 2019, v květnu se konala závěrečná schůzka smluvních stran paktu integrity k monitorované zakázce (viz Sedmá dílčí zpráva). Mimo jiné právě i díky této spolupráci se nám podařilo postupně zvyšovat povědomí o tomto nástroji i v českém zadavatelském prostředí. V roce 2019 se TI ČR stala nezávislým monitorem smluvních paktů integrity s dalšími třemi veřejnými zadavateli. Někteří se zúčastnili i závěrečné konference pořádané 20. 11. 2019.

Mezinárodní projekt byl také vyzdvihnut evropskou ombudsmankou Emily O’Riley Oceněním pro Dobrou správu. Pakty integrity zaujaly odborníky a decision-makery nejen na úrovni Evropské komise, ale i celosvětovou odbornou veřejnost. Na zasedání summitu G20 v letošním červnu byl tento nástroj zahrnut do deklarace lídrů G20 jako ukázka dobré praxe pro podporu integrity a transparentnosti v oblasti rozvoje infrastruktury.

Aktuality:

Ke stažení:

Síťujeme:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #PaktyIntegrity

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2016 – 1. 1. 2020

Financováno z prostředků Evropské komise

Evropská komise - Logo

Bojujte proti korupci s námi.