Sdílení dobré praxe PI v Bulharsku

Vydáno 26. 11. 2016

Protože jsou Pakty integrity (PI) pro Českou republiku novým pojmem, uskutečnila s v rámci pilotního projektu k jejich implementaci 17. listopadu 2016 studijní cesta s cílem získat co nejvíce zkušeností s aplikací tohoto nástroje v praxi.

Bulharsko PI foto

Studijní pobyt v Bulharsku | zdroj: TI

Pro realizaci studijního pobytu jsme si vybrali pobočku Transparency International (TI) v Bulharsku, která má s využitím PI již dlouholeté zkušenosti. Za českou pobočku TI se jej zúčastnily Martina Mikolášková a Ivana Dufková.

 

Program:

  • Realizace Paktů integrity v Bulharsku – zkušenosti TI Bulharsko: struktura, partneři, závazky, sankce, paralely s národní legislativou.
  • Monitoring infrastrukturních projektů: plánování, fáze realizace, metodologie, zdroje informací, monitorovací návštěvy, reporting, zkušenostmi TI Bulharsko a doporučení.
  • Komunikace a zvyšování povědomí – výměna osvědčených postupů: přístup k potenciálním dodavatelům, vliv občanské společnosti, přístup k médiím, vztah s ostatními orgány dohledu.
  • Zprávy o nesrovnalostech: prostředek k informování, zúčastněné strany, vyřizování stížností a jejich využití v monitorovacích zprávách.
  • IP v rámci velkých veřejných zakázek: brainstorming o nejlepší strategii a přístupech.

V Bulharsku měli možnost pořádat rozsáhlé kampaně, které cílily na případné partnery PI. Nelze očekávat, že veřejnost bude mít v širším měřítku o téma zájem, i když realizace prvních PI vedly ke značnému snížení ceny zakázky. Na druhou stranu není udržitelné propagovat PI jen jako nástroj vedoucí k úspoře veřejných finančních prostředků. K té může dojít, avšak význam má zejména otevřená soutěž, ve které je maximalizována efektivnost, účelnost a hospodárnost poskytnutého plnění.

Z hlediska způsobu kontaktování potencionálních dodavatelů se vyplatí obrátit se nejprve na profesní sdružení, která mohou koncept PI zapracovat i do vnitřních strategií. Smyslem navázání vztahů s případnými partnery je i konzultovat limity smluvního zakotvení PI.  Jde o aplikaci dlouhodobé strategie, kdy se prezentuje záměr o tom PI realizovat a jejich možnosti. Jako protikorupční nástroj je vítají zejména velké společnosti, protože odmítnutí znamená znevýhodnění na trhu a snížení důvěryhodnosti. Mají také vlastní oddělení určená ke komunikaci a tvorbě strategií etických pravidel, která se mohou implementaci PI věnovat cíleně.

 

Pakty Integrity v ČR

Velká část jednání byla věnována konzultacím ohledně konkrétních kroků realizace PI v České republice. Je nutné komunikovat s partnery a veřejností obezřetně zejména fáze realizace, ve kterých nepanuje shoda. Typické je neakceptování veškerých připomínek nezávislého monitora např. k textu zadávací dokumentace. Nemusí to automaticky znamenat konec spolupráce, naopak je třeba dbát na to, aby si strany vzájemně vysvětlily svá stanoviska.

V rámci PI je také třeba si vyjasnit otázku, zda bude nezávislý monitor členem hodnotící komise. Je shoda v tom, že takové řešení není vhodné. Monitor by si měl udržet nezávislost na procesech, na jejichž základě dochází k výběru dodavatele. Zároveň je apel na to, aby monitor měl možnost účastnit se jednání hodnotící komise. V Bulharsku je to vnímáno jako pozitivní zpráva pro dodavatele, pro které jsou závěry nezávislého monitora skutečně relevantní a podložené.

Zástupci bulharské pobočky TI také představili nástroj White List, kde jsou evidováni vybraní dodavatelé, kteří mají zájem o konkrétní veřejnou zakázku, a zároveň je uvedena i informace, zda se připojují k PI. Tento veřejný seznam slouží jako určitá pobídka i pro ostatní potencionální dodavatele, aby se k PI připojili a deklarovali tak svoji ochotu realizovat veřejnou zakázku transparentně.

Studijní pobyt umožnil projednat širokou škálu aspektů přípravy Paktů integrity a přinesl doporučení pro jejich realizaci v rámci veřejného zadávání v České republice, jež budou využita v pilotním projektu.

 

Partner projektu

Financováno z prostředků Evropské komise

Evropská komise - Logo


Projekty a kauzy: Pakty integrity

Štítky: Spolupráce se zahraničím , Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.