Úvodní schůzka k realizaci projektu „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“

Vydáno 09. 08. 2017

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se uskutečnila úvodní schůzka vedení odboru správy monitorovacího systému a dalších pracovníků ministerstva jako zadavatele, vedení společnosti BDO-IT a.s. jako dodavatele, zástupců dalších společností podílejících se na zajištění provozu monitorovacího systému MS 2014+zástupců s pracovníky Transparency International – Česká republika, o.p.s. jako monitorem Paktů integrity uzavřených v rámci výše uvedeného projektu.

Budova Ministerstva pro místní rozvoj | zdroj: TI

Program jednání

 • úvodní slovo, zahájení,
 • představení společnosti BDO-IT a.s., představení členů týmu,
 • prezentace projektových cílů,
 • představení zásad řízení projektu,
 • představení způsobu dodavatelem nabízeného plnění (způsob naplňování předmětu smlouvy),
 • přístup k řízení projektu, metodika řešení, kontrolní mechanismy
 • upřesnění harmonogramu plnění,
 • upřesnění pravidelných jednání,
 • požadavky na součinnost (spolupráce na koordinaci a řízení)
 • projednání operativních kroků směřujících k plnému zahájení
 • požadavky na školení prostředků MMR v systému MS2014+ (ServiceDesk atd.)
 • další požadavky (připojení VPN apod.)

Cílem projektu je zajistit funkčnost, dostupnost a stabilitu monitorovacího systému, jeho průběžný rozvoj dle požadavků EU, MMR, řídících orgánů a uživatelů spolu se zlepšováním uživatelských kvalit.

Diskuse se zaměřila na specifikaci postupů v oblasti služeb technického dozoru v souladu s předmětem veřejné zakázky:

Oblast projektového řízení

 • Výkon kontroly nad kvalitou řízení projektu na provoz MS2014+;
 • Návrh změn pravidel projektového řízení a výkon kontroly nad dodržováním těchto pravidel v rámci Manuálu řízení projektu;
 • Posouzení obsazenosti projektových týmů (např. z hlediska pokrytí všech potřebných rolí, rozdělení kompetencí a podobně);
 • Revize předem stanoveného harmonogramu, evidence dodržování kontrolních bodů v souladu s plánem aktivit; řízení rizik společně se stanovením očekávaných dopadů, návrh dalšího postupu a nastavení opatření;
 • Účast na pravidelných jednáních vedení projektu a vedení skupin, výkon vedoucí role za Zadavatele napříč pracovními skupinami;
 • Součinnost při auditech (např. jednání s auditory, vypracování odpovědí a stanovisek).

 

Oblast technologií a řešení

 • Posouzení návrhů řešení předložených ze strany Poskytovatele Aplikace MS2014+, Poskytovatele Prostředí a Poskytovatele Bezpečnostního dohledu, analýza a účast na oponentních řízeních na straně Zadavatele;
 • Posuzování kvality předávaných výstupů z hlediska požadovaných resp. sledovaných parametrů (zejména funkčnosti, úplnosti a časové odezvy systému) v celém průběhu poskytování služeb provozu a rozvoje, a to jak u verzí testovacích, tak u výstupů finálních;
 • Posouzení vykazovaných prací Poskytovatele Aplikace MS2014+, Poskytovatele Prostředí a Poskytovatele Bezpečnostního dohledu, porovnání se skutečným stavem poskytnutých dodávek a služeb;
 • Vypracování posudků a stanovisek technického charakteru.

 

Síťujeme

Sdílejte nás s hashtagem projektu #PaktyIntegrity

 

Období realizace: 1. 1. 2016 – 1. 1. 2020

Financováno z prostředků Evropské komise

Evropská komise - Logo


Štítky: Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.