Pakty integrity, nástroj k předcházení vzniku korupce ve veřejných zakázkách, se nyní testují ve vybraných evropských zemích včetně ČR. Ve Slovinsku ho zkoušejí při energetických renovacích nemocnic

Vydáno 14. 08. 2019

Pravidelné jednání pracovní skupiny podílející se na realizaci veřejné zakázky v rámci projektu Pakty integrity | zdroj: TI

Jak se slovinské pobočce Transparency International (TI) daří monitorovat veřejnou zakázku s téměř čtyřikrát větším rozpočtem, než jakou sledujeme v ČR? Kolegům „pod ruce“ jsme se jeli podívat do Trbovlje, města ležícího asi 60 km od Lublaně.

Stojí zde Všeobecná nemocnice, kterou spravuje slovinské ministerstvo zdravotnictví.  Její vedení spolu se zástupci nemocnice a slovinskou Transparency podepsali trojstranný Pakt integrity v roce 2017.

Město je známé především mírou znečištění ovzduší, které je důsledkem činnosti místní uhelné elektrárny, mimochodem s nejvyšším komínem v Evropě. A právě efektivnější využití energetických zdrojů tří budov nemocnice a v důsledku i snížení emisí v oblasti stojí za investičním záměrem ministerstva. K tomu mají dopomoci peníze z evropského Fondu soudržnosti. Trend výstavby provozně úspornějších budov má svůj původ v závazcích v rámci strategie Evropské unie, která má vést mimo jiné ke zmírnění změny klimatu.

Slovinské pobočce TI se podařilo do zakázky na energetickou renovaci budovy s rozpočtem 2,4 milionu eur vstoupit díky statusu nezávislého monitora. Podepsáním dohody o dodržování principů Paktu integrity získali kompetence ke sledování a připomínkování transparentnosti všech procesů veřejné zakázky.

Slovinsko jako Česko

V Indexu vnímání korupce za rok 2018 (CPI) se Slovinsko umístilo na příčce o stupeň lepší než ČR. I tak zde korupce zůstává vážným problémem zasahujícím nejvyšší patra politiky a stejně jako jinde patří k nejkontaminovanějším oblastem veřejné zakázky.

Transpozice evropských zadávacích směrnic proběhla ve Slovinsku přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek s účinností od roku 2016. Reforma protikorupčních opatření ve Slovinsku ještě dokončena nebyla. Některé problémy jsou důsledkem poměrně úzké definice střetu zájmů podle zákona o integritě a prevenci korupce, která je podpůrně využitelná i pro oblast veřejného zadávání.

Aktivní směrem k inovacím

Ve snaze zvyšování transparentnosti v oblasti veřejného zadávání Slovinsko již řadu let pracuje na modernizaci a inovaci jednotlivých procesů. V porovnání s ČR lze vyzdvihnout aktivní přístup ke zpřístupňování dat pro širokou veřejnost prostřednictvím opatření jdoucích nad rámec požadavků EU (např. využívání transparentní platformy SUPERVIZOR, v aktualizované podobě ERAR).

Nešvary související s korupčními riziky veřejného zadávání jsou podobné těm, s nimiž se bojuje v Česku: účelové dělení veřejných zakázek, střety zájmů, porušování pravidel hospodářské soutěže, výskyt zakázek šitých na míru, koluzního jednání, nepotismu či nedostatečná kontrola plnění ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Slovinsko již několik let využívá v oblasti zdravotnictví i možnost centrálního či společného veřejného zadávání. K důvodům pro jeho větší podporu patřily významné rozdíly v cenách léčiv a zdravotnického materiálu jednotlivých nemocnic. I tak ale Evropská komise hodnotí podíl společného zadávání veřejných zakázek v porovnání s jinými zeměmi EU jako nízký.

Příkladem toho, že navzdory snaze o reformní kroky je stále co zlepšovat, může být i nedávný korupční skandál ohledně veřejných zakázek na nákup zdravotnického zboží.

Mezinárodní tým expertů projektu Pakty integrity z TI ČR a TI Slovinsko. Zleva: Jana Stehnová, Pavel Jiříček, Lenka Lenochová a Vasja Čepič | zdroj: TI

Stavební kámen Paktů: lidské zdroje a odbornost

Základním přístupem nástroje Paktu integrity je prohlášení statutárních zástupců obou stran veřejné zakázky aktivně bojovat proti korupci: nevyžadovat ani nenabízet jakoukoli formu úplatku v průběhu celého procesu, dodržovat pravidla maximální transparentnosti a umožnit organizaci občanské společnosti nezávislý monitoring.

Aby byl proces monitorování funkční, bylo potřeba doplnit projektový tým TI Slovinsko o relevantní experty. Není totiž v silách žádné organizace občanské společnosti obsáhnout dostatečně odborně oblast veřejné zakázky tak, aby suplovala znalostní zázemí odborníků.  Z tohoto důvodu tým doplnili specialisté z oblasti práva, stavebnictví a energetické náročnosti, kteří prošli veřejným výběrovým řízením, které zaručilo i eliminaci střetu zájmů.

Státní nemocnice v Trbovlje má řadu budov s různými odběrnými místy, proto nebyla počáteční fáze, ve které se stanovoval odhad potřebných nákladů a vznikala projektová dokumentace, jednoduchá. V této fázi poukazovala TI Slovinsko na potřebu uplatňování nejvyšší úrovně odbornosti jako záruky významně přispívající k transparentnosti procesu. V projektech energetických renovací je stanovení klíčových předpokladů pro snížení spotřeb energie obzvlášť klíčové.

Přípravná fáze projektu trvala o 6 měsíců déle, než stanovoval investiční plán, což mělo vliv na zpoždění realizace plnění. I když tento fakt samotnou investici neovlivní, z hlediska dosažení cílů zpoždění roli hrát může.

Dlouhá cesta do Trbovlje

Při monitorování dosavadního průběhu slovinští kolegové na nesrovnalosti indikující závažné korupční riziko prozatím nenarazili. Řeší dílčí problémy typu dodržování termínů, zpřístupňování zápisů z jednání odborných komisí, stanovování odpovědnosti v otázce bezpečnostních plánů apod.  Možnost účastnit se prakticky jednotlivých jednání a pronikat tak detailně do samotného procesu veřejného zadávání přístupem „hands-on“ organizaci umožňuje identifikovat problémy, které při pohledu zvenčí nemusí být zřejmé.

Za pozornost stojí skutečnost, že každý týden absolvuje jeden člen týmu TI 60kilometrovou cestu z Lublaně do Trbovlje, aby se účastnil pravidelných schůzek zástupců technického dozoru, ministerstva zdravotnictví a nemocnice. Jde o časově náročnou činnost, nelze si proto představit, že by ji organizace občanské společnosti realizovaly bez poskytnutí podpory ze strany donora, v tomto případě  EK.

Kolegům ze Slovinska se do monitorovací činnosti podařilo zapojit i prvek podporující whistleblowerské mechanismy. Do vnitřních prostor nemocnice umístili informační cedule s logem TI, které kromě toho, že informují veřejnost o probíhajícím Paktu integrity, upozorňují také na možnost nahlásit případná podezření na korupční praktiky či jevy.

I když je slovinská pobočka co do počtu zaměstnanců menší než ta česká, monitoruje zakázku s téměř čtyřnásobně vyšším rozpočtem. Odpověď na otázku, do jaké míry se slovinským kolegům podařilo korupční rizika skutečně eliminovat, ukáže až čas. Zavádění protikorupčních nástrojů nelegislativní povahy je obecně zdlouhavým procesem s nejistým výsledkem. Způsob, jakým přistupují k realizaci Paktů integrity, je ale v mnoha směrech inspirativní. V praxi se jim daří využívat téměř veškerý potenciál, jaký nástroj nabízí, k jeho aplikaci přistupují kreativně a zároveň díky zapojení externích odborníků dostatečně expertně.

O Paktech integrity

Pakt integrity umožňuje identifikovat možné projevy korupce a rychle na ně reagovat. Úspěšně realizovaný PI tak garantuje, že veřejná zakázka proběhla transparentně.

Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posiluj legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, posilují občanskou společnost.

PI umožňuje všem stranám dohled nad přípravou a realizací veřejné zakázky bez nutnosti změn pravidel daných zákonem. Je to nástroj, který byl již úspěšně využit ve více jak 15 zemích na celém světě. Proto se TI ve spolupráci s Evropskou komisí rozhodla, že v rámci pilotního projektu Civil control mechanism for safeguarding EU funds ověří možnosti použití paktu integrity v rámci členských zemí Evropské unie.


Projekty a kauzy: Pakty integrity

Štítky: Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.