Téma: Pakty integrity

3007

Pakty integrity jako protikorupční nástroj při zadávání veřejných zakázek

Pakty integrity již řadu let představují v mnoha zemích v praxi osvědčený nástroj zvýšení transparentnosti, otevřenosti a integrity procesu zadávání veřejných zakázek, snižování korupčních rizik a posílení důvěryhodnosti i odpovědnosti zainteresovaných osob vůči široké veřejnosti. Pakty integrity vytvořila mezinárodní nezisková organizace Transparency International a poprvé byly v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně
využilo více než 15 zemí celého světa.

1306

Partneři projektu Paktů integrity sdíleli v Budapešti pozitivní i negativní zkušenosti s realizací projektu

Každoroční setkání partnerů projektu je pokračováním diskuse v souvislosti s využitím Paktů integrity jako nástroje ke zvýšení transparentnosti prostředí při zadávání veřejných zakázek. Hlavními letošními tématy bylo vyhodnocení dosažených výsledků a sdílení praktických zkušeností s realizací Paktů integrity v jednotlivých fázích realizace projektů financovaných z fondů EU.

1701

Pakty integrity: praktický průvodce

Pakt integrity vytvořila protikorupční organizace Transparency International jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných […]

1201

Výroční konference zúčastněných stran Paktů integrity

Výroční konference zúčastněných stran, která se konala dne 14. prosince 2017 v Bukurešti, je součástí projektu Paktů integrity (PI), společné iniciativy Transparency International a DG Regio (donor). Zúčastnilo se jí všech 15 projektových partnerů, představitelé řídících orgánů, zadavatelů i dodavatelů spolu se zástupci DG Regio, Transparency International EU a sekretariátu TI.

0908

Úvodní schůzka k realizaci projektu „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se uskutečnila úvodní schůzka vedení odboru správy monitorovacího systému a dalších pracovníků ministerstva jako zadavatele, vedení společnosti BDO-IT a.s. jako dodavatele, zástupců dalších společností podílejících se na zajištění provozu monitorovacího systému MS 2014+zástupců s pracovníky Transparency International – Česká republika, o.p.s. jako monitorem Paktů integrity uzavřených v rámci výše uvedeného projektu.

1505

Férové zakázky v praxi – výměna zkušeností a znalostí mezi partnery projektu Paktů integrity

Cílem setkání byla výměna dosavadních zkušeností organizací podílejících se na realizaci projektu Paktů integrity a specifikace dalšího postupu.

2611

Sdílení dobré praxe PI v Bulharsku

Protože jsou Pakty integrity (PI) pro Českou republiku novým pojmem, uskutečnila s v rámci pilotního projektu k jejich implementaci 17. listopadu 2016 studijní cesta s cílem získat co nejvíce zkušeností s aplikací tohoto nástroje v praxi.

1307

Transparency International Česká republika o. p. s. uveřejňuje výzvu k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: Konzultace technických parametrů dozoru při realizaci MS2014+

1207

Mezinárodní konference k projektu Pakty integrity

Konference se zúčastnili zástupci poboček Transparency International a dalších nevládních organizací, které jsou zapojeny do projektu v roli nezávislého monitora, ale především zástupci řídících orgánů, které budou Pakty integrity ověřovat ze strany veřejného zadavatele.

0906

Ministerstvo pro místní rozvoj a Transparency International Česká republika podepisují memorandum o porozumění pro fázi rozvoje paktů integrity

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k iniciativě podporované eurokomisařkou pro regionální politiku Corinou Creţu, která pomáhá členským státům a regionům účinně řídit investice EU. Cílem Evropské komise je vytvořit transparentnější prostředí v oblasti veřejných zakázek.

1205

Kick-off meeting v Berlíně 18. – 20. 4. 2016

Cílem kick-off meetingu byla výměna dosavadních zkušeností participujících organizací a vysvětlení parametrů projektu včetně sdílení základních vizí a cílů spolupráce a možností jeho budoucího směřování.

1804

Pakty integrity

Pakt integrity (PI) vytvořila Transparency International (TI) jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných zakázkách. Jde o proces, který do veřejných zakázek zahrnuje i nezávislou občanskou kontrolu, přináší větší transparentnost celého procesu výběru a realizace veřejné zakázky a možnost dohledu nad celým smluvním procesem ze strany zúčastněných stran i veřejnosti.