Férové zakázky v praxi – výměna zkušeností a znalostí mezi partnery projektu Paktů integrity

Vydáno 15. 05. 2017

Cílem setkání byla výměna dosavadních zkušeností organizací podílejících se na realizaci projektu Paktů integrity a specifikace dalšího postupu.

Společná fotografie z jednání zástupců zapojených organizací ve Vilniusu v rámci projektu Pakty integrity | zdroj: TI

První den jednání zahájilo podrobné představení postupu realizace projektu v jednotlivých zemích. Bez zásadních problémů probíhají pilotní projekty Paktů integrity v Itálii, České republice, Maďarsku a Polsku, zásadní problémy (vedoucí k tomu, že projekty nebyly dosud zahájeny) přetrvávají v Rumunsku a Řecku.

Ačkoli ve všech partnerských zemích došlo ke zpoždění procesu veřejných zakázek, je koncepce Paktů integrity vnímána pozitivně. Jistě k tomu přispívá i skutečnost, že projekty jsou součástí celoevropské iniciativy podporované DG Regio.

 

Vymezení role monitora

Další část jednání se věnovala tématu monitoringu v realizovaných projektech. Sdíleny byly zejména názory na vymezení role monitora, a to buď jako nezávislého subjektu, či jako aktivního účastníka celého procesu veřejné zakázky. Je zřejmé, že úloha monitora závisí především na legislativním rámci dané země a typu projektu. Zároveň se diskutovalo o tom, co přesně by měl monitor sledovat a proč. Účastníci jednání se shodli, že na prvním místě je soulad se zákony regulujícími proces veřejného zadávání. Většina partnerů doporučuje jít nad rámec zákona a sledovat, zda jsou jednotlivé postupy zadavatele a dodavatele v souladu s praxí dobré správy a transparentnosti. Tento požadavek je možné naplnit, pokud jsou takové postupy zakotveny v ustanovení Paktů integrity. Je třeba upozornit na to, že někdy je množství informací značně rozsáhlé a není možné přezkoumat všechny oblasti. V takovém případě je prioritní zaměřit se na nejrizikovější z nich.

Obsahem posledního bloku prvního dne jednání byla diskuse ke klíčovým předpokladům pro úspěšné řešení korupce ve veřejném zadávání a formulování doporučení pro agendu EU po roce 2020. Bylo doporučeno šest klíčových oblastí:

 1. Otevřené smluvní údaje a platformy (indikátory rizik, otevřená data)
 2. Nezávislý monitoring ze strany občanské veřejnosti
 3. Účast dotčených skupin, komunit
 4. Silná občanská společnost
 5. Nezávislé vyšetřování
 6. Zapojení férového soukromého sektoru.

Program druhého dne jednání byl zaměřen na problematiku sociální odpovědnosti všech aktérů veřejných zakázek s cílem vyměnit si zkušenosti a shromáždit náměty na nejvhodnější zapojení dotčené skupiny obyvatel. Z jednání vyplynulo, že je důležité hledat netradiční mechanismy, prostřednictvím kterých se dotčené skupiny podílejí na monitorování veřejných zakázek. Úkolem je udržet nejvyšší možnou míru zapojení s co nejširším dopadem.

Následující komunikační výcvik se věnoval budování funkční mediální a komunikační strategie pro krizové situace a otázce nedostatečných časových i personálních kapacit. Probíraly se i způsoby komunikace témat, která jsou z hlediska médií méně atraktivní.

Obsahem odpolední části jednání byl systém vyhodnocení efektivity projektů. Prezentovaly se výsledky základního průzkumu realizovaného ve všech partnerských zemích.  Vzhledem k tomu, že výstupy nebyly ve většině zemí statisticky relevantní, bude potřeba průzkum aktualizovat a upravit tak, aby bylo možné porovnat názory všech zainteresovaných subjektů.

 

Soukromý sektor a Pakty integrity

Poslední den jednání byl věnován především diskusi o tom, jak do projektu Paktů integrity efektivně zapojit soukromý sektor. Kromě zástupců partnerských zemí se jej zúčastnili odborníci na problematiku veřejných zakázek: Peter Matthews z iniciativy CoST (Construction Industry Transparency Initiative), Gavin Hayman z OCP (Open Contracting Partnership) a Victor Nestulia z  Transparency International Ukrajina, kteří mají dlouholetou zkušenost ze spolupráce se soukromým sektorem. Z diskuse vyplynula následující klíčová doporučení:

 • Podnikatelé jsou často obviňováni z korupce. Je proto třeba zdůraznit, že nejsou jediným cílem protikorupčních opatření.
 • Je snazší pracovat s profesním sdružením – jeho členové spíše dodrží dohodnuté principy spolupráce.
 • Je snazší zapojit společnosti, které obtížně získávají veřejné zakázky.
 • Svůj „produkt“ prodáváte soukromému sektoru – naučte se jejich slovník a poznejte jejich motivaci.
 • Buďte realisté.
 • Podnikatelé, kteří se snaží vstoupit na nový trh, mohou podpořit změnu pravidel a postupů ve veřejných zakázkách, pokud stát podporuje přímé zahraniční investice.

Závěr jednání patřil diskusi s představitelkou DG Regio. Evropská Unie realizaci pilotních projektů Paktů integrity významně podporuje, bude však třeba zvážit jejich realizaci po odchodu Velké Británie z EU, kdy objem prostředků v rámci kohezní politiky po roce 2020 bude nižší.

 

Ke stažení

Program akce


Projekty a kauzy: Pakty integrity

Štítky: Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.