Priority a témata české pobočky Transparency International 2020/2021

Vydáno 20. 07. 2020

Přinášíme shrnutí priorit a témat české protikorupční nevládní organizace Transparency International (TI), a to pro období let 2020/2021. V TI už přes 20 let hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu naší země. Proto nyní chceme představit klíčové oblasti, kam směřujeme naše aktivity v následujících dvou letech.

Tým Transparency International ČR | zdroj: TI

Přehled jsme rozdělili do dvou oblastí. První z nich jsou priority, kde představíme hlavní činnosti a směřování TI. Druhou částí jsou pak témata, která přiblíží naše široké portfolio aktivit. Touto zprávou chceme přinést ucelený pohled, kde vidíme konkrétní rizika, trendy a kritické oblasti v boji proti korupci. Priority a témata jsou řazeny dle abecedy. 

Priority

Otevřené vládnutí a podpora občanské společnosti

Principy otevřeného vládnutí pomáhají občanům se lépe zorientovat v tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky. Státní a veřejné správě poskytuje koncept otevřeného vládnutí nástroje transparentního sdílení informací, přiblížení rozhodovacích procesů a možnost ukázat, jak hospodaří s veřejnými prostředky, čímž předchází vzniku jakýchkoliv nejasností.

Právě zavádění a dodržování principů otevřeného vládnutí v kombinaci s podporou aktivní občanské společnosti může být pro správu věcí veřejných konstruktivní impuls pro další zlepšování a zefektivňování.

Naopak neprůhlednost v poskytování informací a uzavírání se před občanským dohledem či diskusí je rizikovým faktorem, který může vést ke zneužívání veřejných prostředků.

Otevřené vládnutí a podpora občanské společnosti prostřednictvím expertního vzdělávání jsou náplní našich zahraničních projektů, které i nadále budeme rozvíjet zejména v zemích, kde je úroveň demokracie, právního státu a boje proti korupci horší než v ČR. 

Právní stát a ochrana veřejného zájmu

Přejeme si zachovat právní stát a chráníme veřejný zájem. Podílíme se na vytváření nových českých zákonů či implementaci evropských právních předpisů, které chrání naši demokracii, nebo třeba oznamovatele korupčního jednání.

Oba principy jsou nutnými podmínkami pro fungování státu v mezích pravidel a nastavených standardech. O to větší důraz má být kladen na vytváření pravidel a zákonů, které budou efektivní a budou naplňovat svůj účel, nikoliv aby se staly nedokonalou administrativní překážkou.

Veřejný zájem je v rámci boje proti zneužití střetu zájmů zásadním bodem, který musí být zachován. Právě soukromé zájmy a ohýbání právního státu vytváří velký prostor pro opomíjení veřejného zájmu, a tedy zneužívání veřejných prostředků. 

Privatizace veřejného zájmu a oligarchické skupiny

Trend rostoucí privatizace veřejného zájmu v České republice, před kterým TI roky varuje, je jednou z klíčových a kritických korupčních oblastí. Ekonomické vlivové skupiny už přímo upravují chod samotných institucí a vytvářejí si podmínky vhodné pro své podnikání. Logicky pak není na politické scéně zájem iniciovat ani dílčí kroky v boji proti korupci, natož přijmout zásadnější rozhodnutí či reformy.

Ilustrací mohou být třeba paradoxní kroky státní správy, která ve snaze obhajovat zájmy několika osob dokáže popírat i vlastní stanoviska, např. v rámci kauzy střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Privatizace veřejného zájmu se netýká pouze státu samotného, další rizika vidíme mj. v mnoha případech na regionální úrovni, a to od nakládání s odpady přes vodárenství až po zdravotnictví.

Těmto projevům může vzdorovat nezávislá, profesionální a respektovaná veřejná správa. Bohužel současný trend politické reprezentace spíše uvolňuje otěže politickému rozhodování a vytlačuje expertní kapacity, které s nimi nesouhlasí, mimo veřejnou správu. Tím se pouze prohlubuje nejen personální, ale především kapacitní krize státní správy.

Veřejné rozpočty a služby

V TI dlouhodobě sledujeme zacházení s veřejnými rozpočty na všech úrovních státní správy i samosprávných celků. To, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, jakým způsobem jsou zadávány veřejné zakázky a realizovány veřejné projekty, ukazuje míru naplňování veřejného zájmu a zároveň otevřeného vládnutí.

Kontrolujeme, zda státní či regionální reprezentace naplňuje nastavené principy fungování a nezneužívá veřejné rozpočty pro vyvádění prostředků mimo veřejnou kontrolu a neupřednostňuje soukromé zájmy před zájmem veřejným.

Aktivně řešíme také nefunkčnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který má splňovat v českém institucionálním systému dvě funkce – dohled nad veřejnými zakázkami a roli antimonopolního dozoru. ÚOHS však trpí neefektivitou, problematickými rozhodnutími, uzavřeností úřadu před veřejností a politickým ovlivňováním.

Za tento stav je odpovědný a dlouhodobě kritizovaný předseda úřadu Petr Rafaj. Proto TI spolu s protikorupčními organizacemi Oživení a Rekonstrukce prosazuje reformu této klíčové instituce.

Témata

Daňové ráje

Jedná se o globálně největší makroekonomické téma, vytváří nerovnováhu, umožňuje vyhýbat se daním, skrývat majetek, prát špinavé peníze – využíváno jako ráj pro korupci i organizovaný zločin. V TI upozorňujeme na kauzy spojené s tímto fenoménem a snažíme se prosadit regulaci daňových rájů, díky nimž odplouvají mj. z veřejných financí mimo Českou republiku desítky miliard korun ročně.

EU dotace

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) tvoří významnou část dotací v ČR. Finanční prostředky alokované pro stávající programové období (2014–2020) je možné čerpat až do roku 2023. Zkušenost z minulého programového období ukazuje, že s přibližováním jeho konce roste objem, resp. podíl celkově čerpaných prostředků. V důsledku se pak projevují vážná rizika. Vyšší objem čerpání zahlcuje administrativní kapacity řídících a dohledových orgánů a tím se z kapacitních důvodů úměrně snižuje kontrola a prevence podvodného jednání. A dále vyšší riziko upřednostňování čerpání „za každou cenu“ vede opět k nižší kontrole a prevenci podvodného jednání. V TI chceme pokračovat v předávání našich mezinárodních zkušeností státní správě a soukromému sektoru, abychom prevencí pomohli omezit korupční rizika.

Financování politických stran a politických hnutí

Od roku 2017 platí přísnější legislativa pro financování politických stran. Nová pravidla však už vykázala mnohé nedostatky. Jako výrazně problematická se aktuálně jeví ne-regulace voleb do místních zastupitelstev, digitální politické reklamy nebo vedení prezidentských kampaní. Rádi bychom přispěli k informovanosti odborné i široké veřejnosti, a to nejen u nás, ale i v méně demokratických zemích světa.

Hodnocení měst a krajů

Prosazujeme transparentnost na všech úrovních veřejné správy. Chceme tedy, aby i územní celky zadávaly veřejné zakázky správně. Podporujeme, aby úřady komunikovaly se svými občany. V obecné rovině chceme dále přispívat k dobrým příkladům vládnutí a tím ke snižování korupce v Česku.

Lobbing

Je jedním z fenoménů, který se v Česku potýká s negativním vnímáním veřejnosti, a to především kvůli špatně používané mediální zkratce pro politické podnikatele, nikoliv lobbisty. Jedná se o standardní, ba dokonce nezbytný nástroj pro fungování demokracie. TI se zapojuje do připomínkování chystané legislativy a sleduje trendy v regulaci lobbingu ve světě.

Média

Dostupnost a pravdivost informací zásadně ovlivňují úroveň právního státu. Jednou z forem korupce je zakrývání nebo deformace informací, ať už se týkají veřejných zakázek, financování politických projektů nebo veřejných věcí obecně. Budeme proto nadále přispívat do debaty ohledně manipulace s informacemi i ohledně vlastnických struktur médií a úlohy veřejnoprávních médií v současném světě a budeme se věnovat zvyšování mediální gramotnosti v obou aspektech.

Obrana

Armádní zakázky zajišťují část kritické infrastruktury a armádní akceschopnost je pro stát zásadním faktorem nejen v případě bezpečnostních problémů, ale i v případě přírodních katastrof. Součástí tématu je také problematika vyvážení zbrojního materiálu a současně problematika konečného příjemce a (ne)dodržování potenciálních obchodních embarg. Poslední sledovanou oblastí v tématu je protikorupční odolnost českých zbrojních firem a státních institucí. Budeme pokračovat zejména ve sledování realizací zbrojních zakázek, které realizuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, a upozorňování na možná kritická selhání ve sledování dodržování pravidel exportu. V neposlední řadě pak budeme realizovat výzkum protikorupční odolnosti českých zbrojařských firem.

Odpadové hospodářství

V poslední době se stále více dostává do popředí téma odpadového hospodářství, a to nejen z hlediska ekologického, ale také, a pro TI především, z hlediska finančně hospodářského. Problematický je monopol silných podnikatelských hráčů, kteří systém zneužívají ke svému obohacení. V TI se pokusíme situaci zmonitorovat, komunikovat se zainteresovanými obcemi a občany, komentovat stav skládkování. Rovněž budeme dohlížet na podobu nově přijímaného zákona o odpadech.

Ochrana nezávislých institucí

Funkční a nezávislé instituce jsou významným faktorem snižujícím korupční prostředí v naší zemi. Jsou také důležité v obraně před privatizací veřejného zájmu. TI se podílí na odborné kontrole dohledových státních institucí, jako jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Národní sportovní agentura a další. Přispíváme zejména naší expertizou a mezinárodními zkušenostmi.

Otevřená data

Podporujeme maximální svobodu přístupu k informacím. Chceme, aby stát podporoval zveřejňování všech typů dat. Vyvíjíme tlak na transparentnost na všech úrovních veřejné správy. Rádi bychom přispěli ke zlepšení správy sběru dat a pronikání evidence základních politik na všech úrovních rozhodování.

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) je v době globalizace nejrozšířenějším prostředkem pro korupci. Tato problematika se stává do jisté míry průřezovým tématem organizovaného zločinu, politické korupce, zajišťování odpovědné státní správy a nastavení nutných standardů v oblasti bankovního i nebankovního sektoru. Např. realitní trh je pak široce využíván jako nástroj pro očištění špinavých peněz. V TI se věnujeme rozkrývání majetkových struktur a dále také legislativní podobě páté evropské směrnice AML a její transpozice do českého prostředí.

Protikorupční legislativa

Dlouhodobě aktivně sledujeme a připomínkujeme protikorupční zákony a zapojujeme se do jejich tvorby. Našim cílem je podpora kvalitních a efektivních zákonů, které pomohou snižovat míru korupce v České republice.  S velkou pečlivostí sledujeme legislativní návrhy a kroky vlády.

Sport

Ve sportu se pohybují obrovské peníze. Navíc zde existuje výrazný tlak na výsledek. V českém sportovním prostředí nám chybí funkční mechanismus kontroly čerpání veřejných prostředků, nemáme řádně fungující rejstříky sportovců a sportovišť. Rádi bychom přispěli k transparentnosti přidělování financí i k zamezení korupčního jednání na všech úrovních sportování.

Střet zájmu

Negativní a zásadní fenomén dnešní doby. Střet zájmů ovlivňuje řádný výkon funkce veřejného představitele, funkcionáře. Je to významný indikátor korupčního jednání. TI se nezaměřuje pouze na kauzy týkající se politiků, jako jsou Andrej Babiš, Miroslav Toman či Ivo Valenta, ale věnujeme se také regionálním představitelům krajských a obecních samospráv a v neposlední řadě legislativnímu nastavení zákona o střetu zájmů a jeho pozdějších novel.

Uhlíková korupce (těžební průmysl)

Pod neformálním označením uhlíková korupce se neskrývá nic nového z hlediska korupčních praktik, ale z hlediska oblastí, v nichž se dějí. Souvisí se správou veřejného zájmu při dekarbonizaci ekonomiky. V TI předpokládáme nárůst korupčního jednání v souvislosti s mezinárodním tlakem na dekarbonizaci naší energetiky (např. v rámci EU, skrze Pařížské dohody atd.). Uhlíková korupce je spojena se stoupající ochotou České republiky podporovat nové energetické projekty formou veřejných zakázek. Proto budeme monitorovat jejich regulérnost i v souvislosti s otevírajícími se oblastmi privatizace veřejného zájmu v rámci energetické koncepce ČR.

Veřejné, státní a městské firmy

Fungování těchto firem je přímo odvislé od managementu (včetně správních a dozorčích rad), které tyto firmy ovládají. Mnohdy jsou však do vedení těchto firem dosazováni lidé s vazbami na aktuální politickou reprezentaci, bez reálných zkušeností s vedením. Jejich hospodaření navíc bývá neprůhledné. Proto jako TI budeme pokračovat v monitoringu soukromých vazeb a majetkových struktur, které mohou být rizikem pro transparentní a řádné hospodaření těchto firem.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou klíčovým nástrojem pro nákup služeb a zboží veřejným sektorem, ročně se jedná o bezmála pět set miliard korun. Kvůli úrovni a kvalitě veřejného zadávání přichází Česko o miliardy korun ročně. Dohledové orgány nefungují, nebo jsou navíc zatíženy mnohými kompetenčními problémy. Budeme dále přispívat ke zvyšování transparentnosti zadávání a ke snižování korupčního potenciálu, a to mimo jiné vzděláváním, kvalitním monitoringem a analýzou veřejných zakázek a legislativy s nimi spojené.

Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání je v Česku často spojováno s negativní konotací (mj. kvůli historické zkušenosti s “udavačstvím”). Přitom oznámení relevantních podnětů je občanskou povinností. Našimi aktivitami bychom rádi přispěli ke změně tohoto vnímání. V TI dlouhé roky pracujeme s oznamovateli a snažíme se o jejich systémovou ochranu. Zároveň pomáháme s implementací směrnice, kterou pomáhala prosadit naše evropská pobočka TI v Bruselu, do české legislativy. České republice běží od října 2019 dvouletá lhůta.  

 

Transparency International ČR

Jsme protikorupční tým, který řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.