Férové zadávání veřejných zakázek: Příručka pro zadavatele

První část publikace se snaží čtenářům prostřednictvím příkladů a zkušeností vybraných zadavatelů přiblížit některé osvědčené postupy, které mohou přispět ke zvýšení transparentnosti zadávání, a zároveň motivovat zadavatele k implementaci některých inovativních postupů do interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Druhá část publikace je věnována rizikovým oblastem v rámci cyklu veřejné zakázky, pochybením vycházejícím ze zjištění kontrolních orgánů a doplňují je případy vycházející z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či z rozsudků Nejvyššího správního soudu.

Publikace je určena zejména veřejným zadavatelům, kteří při realizaci projektů využívají prostředky z evropských fondů. Oslovit ale může i zástupce širší veřejnosti, kteří by se rádi seznámili s aktuálně diskutovanými problémy při zadávání veřejných zakázek, popřípadě mají zájem na tom, aby veřejné prostředky byly vynakládány hospodárně, efektivně a účelně.


Projekt: Férové veřejné zakázky v ESI fondech


  • Rok vydání: 2019
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.