Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Publikováno 03. 06. 2015

Proč se věnujeme tomuto projektu

Zkoumání korupce z pohledu gendru je tématem, kterému se v poslední době věnuje v rámci zahraničních analytických studií stále větší prostor. Pozornost si zasluhují zvláště zahraniční studie, které se snaží prokazovat vzájemnou závislost gendru a korupce a pokoušejí se na bázi statistických dat prokázat, že vyšší zastoupení žen v klíčových funkcích směřuje k snižování míry korupce. Téma si vzala za své i skupina „Států proti korupci – GRECO“ při Evropské unii, která na konci roku 2013 uspořádala pod záštitou Senátu České republiky mezinárodní konferenci, z jejichž mnoha velice zajímavých závěrů mimo jiné vyplynulo, že ve zkoumání tohoto fenoménu je třeba i nadále pokračovat.

  • Tisková konference: "Korupce z pohledu genderu" | zdroj: TI

Tisková konference: „Korupce z pohledu genderu“ | zdroj: TI

Co konkrétně děláme

Ačkoliv je získání relevantních dat směřujících ke zkoumání hodnotových standardů, zvláště v rozlišení dle pohlaví, vždy poměrně obtížné, takové studie mají zásadní smysl nejen pro čistě akademickou debatu, ale jejich využitelnost pro celospolečenskou diskusi o potřebě vyššího zastoupení žen nejen v politice je značná. Na národní úrovni však takovýto výzkum, který by potvrdil či vyvrátil hypotézu, že vyšší podíl žen v klíčových funkcích veřejného života má zásadní vliv na snížení míry korupce, dosud chyběl.

Celkovým cílem projektu „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“  je zvýšení povědomí o genderových aspektech korupce a výzkum v této oblasti. Jedním z výstupů projektu bude analýza dostupných dat o podílu žen na korupci z hlediska páchání korupčních trestných činu. Zároveň proběhne komplexní sociologický průzkum tohoto fenoménu a shromáždění aktuálních dat o zastoupení žen v rozhodovacích funkcích v ústředních orgánech státní správy. TI chce těmito aktivitami iniciovat diskusi o přínosu paritního zastoupení žen v politice a rozhodovacích funkcích a potenciálu případných opatření (např. kvót) na snížení výskytu korupce.

Projektu se účastní i Transparency International – Norway jakožto reprezentant země, která se tradičně umisťuje mezi státy nejméně zasaženými korupcí a zároveň jako země se značným podílem žen v rozhodovacích funkcích. Závěrečnou mezinárodní konferenci, kde budou závěry analýz a průzkumů prezentovány, Norsko obohatí o své zkušenosti, které se k tématu genderu a korupce vztahují.

Video prezentující závěry jednotlivých výzkumů v rámci projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce | zdroj: TI 

Jedním ze specifických  cílů projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce je i realizace komplexního sociologického průzkumu, jehož výsledky by mohly přispět ke zvýšení  informovanosti  v oblasti spojení korupce a genderu.

Ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, zastoupenou L. Žáčkovou a pod dohledem R. Volejníčkové, garantky genderové vyváženosti, jsme sestavili širokospektrální dotazník, na jehož jednotlivé otázky v těchto dnech odpovídají zástupci internetové populace ČR (konkrétně jde o reprezentativní věkovou skupinu 18–50 let).

V dotazníku, který je první částí sociologického průzkumu, se zabýváme několika tematickými okruhy: pokoušíme se mapovat, jak muži a ženy vnímají velkou, systémovou korupci (např. propojení politiky a státní správy, zneužívání evropských dotací, zpronevěru veřejných zdrojů), ale i korupci malou (např. úplatky při stavebním povolení, úplatky lékařům, policistům, pedagogům atd.). Prostor jsme dali také otázkám zaměřeným na osobní zkušenosti s korupčním prostředím a dotazům vycházejícím z hypotetických situací, ve kterých se pravděpodobně ocitlo (nebo ocitne) mnoho z nás.

Vznikl tak soubor otázek, které vycházejí především z praxe Právní poradny TI; stejně významný jako jeho obsah pro nás byl ale i rozměr genderový – ke kýžené neutralitě měl přispět právě dohled sociologické garantky.

Ve druhé, navazující části sociologického průzkumu využijeme další metodu sběru dat – skupinovou diskusi. Odpověď na to, co bude jejím hlavním tématem, nám z velké části přinesou právě výsledky aktuálního dotazníkového šetření.

Už teď je ale jasné, že informace zkoumající vnímání korupce z pohledu žen a mužů budou v mnoha směrech zajímavé.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 5. 2015 – 28. 2. 2016

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

Bojujte proti korupci s námi.