Studijní cesta do Norska

Publikováno: 6. června 2016

Projektový tým TI, který participoval na projektu Neúplatných žen, proto využil možnosti navázat bilaterální spolupráci s norskou protikorupční organizací U4 a díky prostředkům z Fondu bilaterální spolupráce uskutečnil ve dnech 3. – 6. května 2016 studijní cestu do norského Bergenu, kde organizace U4 sídlí.

  • Projektový tým TI-CZ uskutečnil ve dnech 3. – 6. května 2016 studijní cestu do norského Bergenu, kde organizace U4 sídlí.

Mapování korupce a genderu bylo jedním ze stěžejních témat, kterému se Transparency International – Česká republika (TI) v  letech 2015–2016 věnovala.  Činila tak s cílem otevřít diskusi o vlivu gender mainstreamingu  na míru korupce, a to konkrétně prostřednictvím uveřejnění statistických výsledků o genderové nerovnosti v zastoupení mužů a žen na rozhodovacích pozicích ve státní správě a analýzy genderové aspektu v korupčních trestných činech. Tyto studie mají být pilířem a zdrojem dat pro opatření vedoucí k podpoře vyváženosti zastoupení mužů a žen na úrovni státní správy a zároveň opatření vedoucí ke snížení korupčního potenciálu. Vzhledem k inovativnímu tématu v českém prostředí je pro TI velmi žádoucí, aby byly poznatky související s tématem korupce a gender mainstreamingu dále rozvíjeny.

Cílem studijního pobytu financovaného z Fondu bilaterální spolupráce bylo konzultovat se zástupci organizace U4 konkrétní výsledky, přístupy a metody, pomocí kterých lze analyzovat a identifikovat vhodná protikorupční opatření zohledňující strategie gender mainstreamingu. Navazujícím cílem bylo konfrontovat se zjištěnými údaji dílčí závěry projektu Neúplatné ženy, případně získat vhodná doporučení a náměty pro praxi souvisejících s mapováním genderových aspektů korupce.

 

Cíl návštěvy: U4

Norská organizace U4 je zavedenou platformou s mezinárodním přesahem, která se jako jedna z mála institucí věnuje analyzování mezinárodního hlediska genderové dimenze korupce, a to zejména v rozvojových zemích.

Výzkumné centrum U4 je spravováno institucí Chr. Michelsen Institute – norským výzkumným centrem zabývajícím se otázkami spojenými s globálním světovým vývojem – bojem proti chudobě, prosazováním lidských práv a udržitelným sociálním rozvojem. U4 bylo založeno v roce 2003 v souvislosti se vznikem Utstein Group, norské iniciativy, na které se dohodli vládní zástupci Nizozemí, Německa, Norska a Velké Británie. Toto partnerství mělo za cíl přispívat ke snižování chudoby a nerovnosti především v rozvojových zemích. Jednou z problematik s vysokou prioritou byl také boj proti korupci a mapování jejího dopadu na celosvětový rozvoj, přičemž při realizaci těchto cílů musela iniciativa čelit zejména nedostatku s tématem spojených informací a z toho vyplývající neschopnost jej řešit. V roce 2005 se proto k partnerům U4 připojilo Švédsko (Sida) a Kanada (CIDA), v letech 2008 a 2009 Belgie (BTC) a Austrálie (AusAID, v roce 2012 následovalo Ministerstvo zahraničních věcí Finska, v roce 2014 se zapojilo Dánsko (Danida) a poslední člen Švýcarsko (SDC) se připojilo v roce 2015.

 

V roce 2016 jsou aktivně spolupracujícími partnery U4:

  • DFAT/Austrálie
  • DANIDA/Dánsko
  • Ministerstvo zahraničních věcí/Finsko
  • BMZ/Německo
  • Norad/Norsko
  • Sida/Švédsko
  • SDC-Švédská rozvojová agentura/Švédsko
  • UK Aid/Velká Británie

 

Projektový tým TI-CZ měl možnost seznámit se prostřednictvím obsáhlé konzultace s ředitelem organizace a shodou okolností se zakladatelem bosenské pobočky Transparency International (TI BiH), Borisem Divjakem s činností organizace U4 a s aktuálními problémy na poli výzkumu vzájemného vlivu korupce a genderu. Představil nám jak vznik a vývoj samotné organizace, tak i témata související s problematikou genderu a korupce, kterými se aktuálně zabývají. Hovořil především o tom, že vliv genderu na korupci je aktuálním a hojně zkoumaným fenoménem, kterému se věnují nejen experti pracující pro U4, ale i partnerské organizace. Aby mohl být výzkumu tohoto tématu věnován adekvátní prostor,  globálně se mu dostává významné finanční podpory. Ačkoli není v českém prostředí běžně gender s mírou korupce spojován, nejedná se v globálním měřítku o okrajové téma, ba právě naopak.

Celosvětově je aktuálně zdůrazňován výzkum jevu zvaného sextortion (úplatek v podobě poskytnutí sexuální služby). Zkoumán byl zejména v souvislosti s otázkou rozdílných dopadů korupce na ženy a muže a s tím souvisejícími opatřeními pro snižování genderové nerovnosti. I když je otázka ‚sextortion‘ aktuální především pro rozvojové země, objevuje se, a nikoli v nevýznamné míře, i ve vyspělých demokratických státech, což potvrzovala ve svém příspěvku na mezinárodní konferenci v projektu Genderové dimenze korupce i slovinská účastnice Vita Habjan Barborič (GRECO). Na konferenci bylo zdůrazněno, jak významné je shromažďování a analyzování genderově senzitivních dat na národních úrovních. Za významnou studnici genderově senzitivních dat, která by bylo vhodné analyzovat a porovnávat, lze považovat např. anonymizované údaje korupčních případů ohlášených v pobočkách právních poraden Transparency International (ALAC), jejichž vzájemné porovnávání či bližší zkoumání může přinést zajímavé a jedinečné výsledky.

B. Divjak seznámil zástupce TI-CZ i s nejvýznamnějšími mezinárodními studiemi, na jejichž sestavování či samotném praktickém provádění se účastnili jak experti U4, tak zástupci z partnerských organizací. Přínosná byla i debata o tom, jak výsledky projektu Neúplatné ženy v ČR korelují s výsledky mezinárodních studií.

Ačkoli nelze ani z mezinárodních studií získat jednoduše interpretovatelná data o přímém vlivu genderu na míru korupce, je možné pracovat s dílčími závěry, které mohou pomoci rozvoji vybraných oblastí. Ukazuje se jako výhodné mít genderově vyrovnaně rozdělené zastoupení na rozhodovacích pozicích ve státní správě, a to z toho důvodu, že pak nedochází k podceňování vybraných oblastí, které by jinak byly zdrojem korupčního rizika.

Účelem studijní cesty bylo zpracování studie, ve které TI interpretuje mezinárodní závěry a rozvine tak výsledky, které byly uveřejněny v analýze k projektu Neúplatné ženy.

Dokumenty ke stažení:

Studie: Aspekty genderové dimenze korupce v mezinárodním kontextu

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

Ukazuje se, že genderově vyrovnané zastoupení na rozhodovacích pozicích ve státní správě může být prostředkem ke snižování korupčního rizika.

Související projekty

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. …

Vice o projektu