Studijní cesta do Norska

Vydáno 06. 06. 2016

Projektový tým TI, který participoval na projektu Neúplatných žen, proto využil možnosti navázat bilaterální spolupráci s norskou protikorupční organizací U4 a díky prostředkům z Fondu bilaterální spolupráce uskutečnil ve dnech 3. – 6. května 2016 studijní cestu do norského Bergenu, kde organizace U4 sídlí.

  • Projektový tým TI-CZ uskutečnil ve dnech 3. – 6. května 2016 studijní cestu do norského Bergenu, kde organizace U4 sídlí.

Mapování korupce a genderu bylo jedním ze stěžejních témat, kterému se Transparency International – Česká republika (TI) v  letech 2015–2016 věnovala.  Činila tak s cílem otevřít diskusi o vlivu gender mainstreamingu  na míru korupce, a to konkrétně prostřednictvím uveřejnění statistických výsledků o genderové nerovnosti v zastoupení mužů a žen na rozhodovacích pozicích ve státní správě a analýzy genderové aspektu v korupčních trestných činech. Tyto studie mají být pilířem a zdrojem dat pro opatření vedoucí k podpoře vyváženosti zastoupení mužů a žen na úrovni státní správy a zároveň opatření vedoucí ke snížení korupčního potenciálu. Vzhledem k inovativnímu tématu v českém prostředí je pro TI velmi žádoucí, aby byly poznatky související s tématem korupce a gender mainstreamingu dále rozvíjeny.

Cílem studijního pobytu financovaného z Fondu bilaterální spolupráce bylo konzultovat se zástupci organizace U4 konkrétní výsledky, přístupy a metody, pomocí kterých lze analyzovat a identifikovat vhodná protikorupční opatření zohledňující strategie gender mainstreamingu. Navazujícím cílem bylo konfrontovat se zjištěnými údaji dílčí závěry projektu Neúplatné ženy, případně získat vhodná doporučení a náměty pro praxi souvisejících s mapováním genderových aspektů korupce.

 

Cíl návštěvy: U4

Norská organizace U4 je zavedenou platformou s mezinárodním přesahem, která se jako jedna z mála institucí věnuje analyzování mezinárodního hlediska genderové dimenze korupce, a to zejména v rozvojových zemích.

Výzkumné centrum U4 je spravováno institucí Chr. Michelsen Institute – norským výzkumným centrem zabývajícím se otázkami spojenými s globálním světovým vývojem – bojem proti chudobě, prosazováním lidských práv a udržitelným sociálním rozvojem. U4 bylo založeno v roce 2003 v souvislosti se vznikem Utstein Group, norské iniciativy, na které se dohodli vládní zástupci Nizozemí, Německa, Norska a Velké Británie. Toto partnerství mělo za cíl přispívat ke snižování chudoby a nerovnosti především v rozvojových zemích. Jednou z problematik s vysokou prioritou byl také boj proti korupci a mapování jejího dopadu na celosvětový rozvoj, přičemž při realizaci těchto cílů musela iniciativa čelit zejména nedostatku s tématem spojených informací a z toho vyplývající neschopnost jej řešit. V roce 2005 se proto k partnerům U4 připojilo Švédsko (Sida) a Kanada (CIDA), v letech 2008 a 2009 Belgie (BTC) a Austrálie (AusAID, v roce 2012 následovalo Ministerstvo zahraničních věcí Finska, v roce 2014 se zapojilo Dánsko (Danida) a poslední člen Švýcarsko (SDC) se připojilo v roce 2015.

 

V roce 2016 jsou aktivně spolupracujícími partnery U4:

  • DFAT/Austrálie
  • DANIDA/Dánsko
  • Ministerstvo zahraničních věcí/Finsko
  • BMZ/Německo
  • Norad/Norsko
  • Sida/Švédsko
  • SDC-Švédská rozvojová agentura/Švédsko
  • UK Aid/Velká Británie

 

Projektový tým TI-CZ měl možnost seznámit se prostřednictvím obsáhlé konzultace s ředitelem organizace a shodou okolností se zakladatelem bosenské pobočky Transparency International (TI BiH), Borisem Divjakem s činností organizace U4 a s aktuálními problémy na poli výzkumu vzájemného vlivu korupce a genderu. Představil nám jak vznik a vývoj samotné organizace, tak i témata související s problematikou genderu a korupce, kterými se aktuálně zabývají. Hovořil především o tom, že vliv genderu na korupci je aktuálním a hojně zkoumaným fenoménem, kterému se věnují nejen experti pracující pro U4, ale i partnerské organizace. Aby mohl být výzkumu tohoto tématu věnován adekvátní prostor,  globálně se mu dostává významné finanční podpory. Ačkoli není v českém prostředí běžně gender s mírou korupce spojován, nejedná se v globálním měřítku o okrajové téma, ba právě naopak.

Celosvětově je aktuálně zdůrazňován výzkum jevu zvaného sextortion (úplatek v podobě poskytnutí sexuální služby). Zkoumán byl zejména v souvislosti s otázkou rozdílných dopadů korupce na ženy a muže a s tím souvisejícími opatřeními pro snižování genderové nerovnosti. I když je otázka ‚sextortion‘ aktuální především pro rozvojové země, objevuje se, a nikoli v nevýznamné míře, i ve vyspělých demokratických státech, což potvrzovala ve svém příspěvku na mezinárodní konferenci v projektu Genderové dimenze korupce i slovinská účastnice Vita Habjan Barborič (GRECO). Na konferenci bylo zdůrazněno, jak významné je shromažďování a analyzování genderově senzitivních dat na národních úrovních. Za významnou studnici genderově senzitivních dat, která by bylo vhodné analyzovat a porovnávat, lze považovat např. anonymizované údaje korupčních případů ohlášených v pobočkách právních poraden Transparency International (ALAC), jejichž vzájemné porovnávání či bližší zkoumání může přinést zajímavé a jedinečné výsledky.

B. Divjak seznámil zástupce TI-CZ i s nejvýznamnějšími mezinárodními studiemi, na jejichž sestavování či samotném praktickém provádění se účastnili jak experti U4, tak zástupci z partnerských organizací. Přínosná byla i debata o tom, jak výsledky projektu Neúplatné ženy v ČR korelují s výsledky mezinárodních studií.

Ačkoli nelze ani z mezinárodních studií získat jednoduše interpretovatelná data o přímém vlivu genderu na míru korupce, je možné pracovat s dílčími závěry, které mohou pomoci rozvoji vybraných oblastí. Ukazuje se jako výhodné mít genderově vyrovnaně rozdělené zastoupení na rozhodovacích pozicích ve státní správě, a to z toho důvodu, že pak nedochází k podceňování vybraných oblastí, které by jinak byly zdrojem korupčního rizika.

Účelem studijní cesty bylo zpracování studie, ve které TI interpretuje mezinárodní závěry a rozvine tak výsledky, které byly uveřejněny v analýze k projektu Neúplatné ženy.

Dokumenty ke stažení:

Studie: Aspekty genderové dimenze korupce v mezinárodním kontextu

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org


Štítky: Školení a vzdělávací činnost

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.