Souboj o miliardy na řešení dopadů odklonu od uhlí

Probíhá Vydáno 10. 08. 2021

Jezeří | zdroj: Pixabay fotografie: ivabalk

V kostce

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) představuje jeden z hlavních nástrojů, kterým by měly evropské peníze přispět k řešení negativních důsledků odklonu od uhlí. V nejvíce zasažených českých regionech, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, mají zajistit zmírnění dopadů transformačního procesu

Nyní se rozhoduje o tom, kam a kolik peněz z balíku 42 miliard korun půjde. Důležité je, aby k tomu nedocházelo pod časovým tlakem za zavřenými dveřmi na základě přání místních lobbistů, ale otevřeně s účastí těch, koho se problémy bezprostředně týkají. Jinak hrozí, že miliardy nabízející jedinečnou šanci pro zasažené regiony přijdou vniveč. 

Proces přípravy implementace FST přináší v českém prostředí vícero korupčních rizik. Nepodaří-li se je co nejvíce omezit, tak hrozí, že z evropských miliard budou financovány projekty, které nijak nepomohou spravedlivé transformaci, ale zato finančně podpoří ty, kdo dokáží nejefektivněji uplatňovat svůj skrytý či očividný vliv na rozdělování prostředků z fondu. To by opět snížilo šance na vyřešení socio-ekonomických problémů regionů, které jsou kvůli své historii spojené s těžbou uhlí v leckterých ukazatelích pozadu.  

Během jara a léta 2021 připravovaly jednotlivé kraje podklady, které následně vytvoří národní Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Aby mohly být jednotlivým regionům vyplaceny vyčleněné miliardy, musí PSÚT schválit vláda a Evropská komise.  

Jako hlavní korupční rizika ve FST vnímáme:

  1. Nepostačující informovanost veřejnosti o existenci tohoto nástroje a obrovský časový tlak při implementaci FST na národní i krajské úrovni, způsobený nedostatečnou připraveností regionů na podporu smysluplných projektů (především v Ústeckém a Karlovarském kraji). Svou roli sehrává také změna ve vedení krajů.
  2. Nedostatečnou občanskou participaci a možnost některých zájmových skupin ovlivňovat koncepci zapracování FST v Česku a jednotlivých regionech. To v důsledku ohrožuje efektivní využití poskytnutých peněz.
  3. Podporu nekoncepčních a neúčinných projektů z hlediska naplnění cílů spravedlivé transformace. 

Strategické projekty

Zaměřili jsme se především na výběr tzv. strategických projektů, které mají jedinečným a zároveň zásadním způsobem pomoci transformaci regionu. Tyto strategické projekty mají být spolu s indikativním seznamem produktivních investic velkých podniků uvedeny v PSÚT, který bude schvalován vládou a Evropskou komisí. 

Schéma projektů Fondu spravedlivé transformace | zdroj: TI

To znamená, že se již nyní hraje o to, které velké projekty budou moci být v budoucnu podpořeny. Jedná se o miliardové investice, které mohou ovlivnit budoucí rozvoj krajů. Zároveň jde o miliardy korun z veřejných prostředků, takže jsou jistě v pohotovosti všichni, kdo o zásadní veřejnou podporu stojí.

V procesech na úrovni krajů mají zásadní slovo Regionální stálé konference (RSK), složené z představitelů kraje, velkých i malých obcí, místních akčních skupin (MAS), akademického sektoru, krajských úřadů práce, hospodářských a podnikatelských uskupení a další. RSK sice zveřejňují zápisy ze svých jednání, některé detailnější podklady a vstupy expertních skupin ale zveřejněny nebyly. Proto jsme se na jednotlivé krajské úřady obrátili s žádostmi o poskytnutí podrobnějších informací. 

Ke stažení

Komunikace mezi TI a Moravskoslezským krajem 

Moravskoslezský kraj podstatnou část informací sám zveřejňuje na svých stránkách a na speciálním webu hrajemskrajem.cz.

Komunikace mezi TI a Ústeckým krajem 

Další informace o jednání RSK Ústeckého kraje naleznete zde.

Komunikace mezi TI a Karlovarským krajem 

Další informace o jednání RSK Karlovarského kraje naleznete zde.

Publikace

01/20

Evropská komise navrhla vytvoření mechanismu pro spravedlivou transformaci ve snaze dosáhnout spravedlivě klimatických cílů Zelené dohody pro Evropu

07/20

Oficiální zahájení procesu implementace FST v ČR usnesením vlády, které uložilo MMR připravit návrh Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a Operační program spravedlivé transformace (OP ST)

10/20

Krajské volby rozhodly o změně ve vedení Ústeckého a Karlovarského kraje, v Moravskoslezském kraji pokračuje dosavadní koalice; zároveň MMR předložilo první verzi návrhu PSÚT

04/21

Výzva pro sběr strategických projektů v jednotlivých krajích

05/21

Rozhodnutí vlády o rozdělení prostředků z FST mezi jednotlivé kraje v poměru 46 % (MSK) ku 38 % (ÚK) ku 15 % (KVK)

06/21

Schváleno evropské nařízení o FST

10/21

Vláda projednala průběžnou verzi PSÚT

01/22

Plánované předložení finální verze dokumentů PSÚT, včetně SEA (tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), a OP ST vládě, následně bude předloženo Evropské komisi.

06/22

Schválení OP ST. V následujících měsících postupné vyhlašování výzev pro strategické projekty, zastřešující projekty a tematických výzev.

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) vychází ze Zelené dohody pro Evropu (A European Green Deal), kterou přijala Evropská komise na konci roku 2019. Cílem FST je podporovat území a regiony, které čelí vážným problémům v oblastech sociálních a ekonomických, a to z důvodu přechodu ke klimatické neutralitě. Je třeba vypořádat se s obnovou krajiny zasažené těžbou, zajistit pracovní místa pro zaměstnance přicházející o práci kvůli útlumu těžby a zlepšit veřejné služby v regionu.  

Plán EU je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality v rámci současné členské sedmadvacítky, tedy včetně České republiky. ČR tak z FTS, v celkové výši 4,3 bilionů korun, získá v programovém období 2021-2027 přibližně 42 miliard korun. Tyto veřejné finance budou rozděleny v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Právě monitoring kvality a transparentnosti procesu přerozdělení finanční prostředků plynoucích z EU do ČR a dále sledování samotného výběru podpořených projektů a identifikace rizik je pro protikorupční organizaci Transparency International (TI) jednou z hlavních aktivit. 

Vedle programu InvestEU a úvěrového nástroje pro veřejný sektor se jedná o jeden z pilířů Mechanismu spravedlivé transformace. 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

06/22

Schválení OP ST. V následujících měsících postupné vyhlašování výzev pro strategické projekty, zastřešující projekty a tematických výzev.

01/22

Plánované předložení finální verze dokumentů PSÚT, včetně SEA (tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), a OP ST vládě, následně bude předloženo Evropské komisi.

10/21

Vláda projednala průběžnou verzi PSÚT

06/21

Schváleno evropské nařízení o FST

05/21

Rozhodnutí vlády o rozdělení prostředků z FST mezi jednotlivé kraje v poměru 46 % (MSK) ku 38 % (ÚK) ku 15 % (KVK)

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.