Sledování rizik korupce v dekarbonizačních veřejných politikách v průběhu pandemické krize

Publikováno 11. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt Sledování rizik korupce v dekarbonizačních veřejných politikách v průběhu pandemické krize | zdroj: TI

Koronavirová krize a s ní spojená opatření zvýšila nebezpečí korupčního jednání při rozmisťování finanční pomoci EU určené na podporu dekarbonizace české energetiky. Tyto prostředky zaměřené na ochranu životního prostředí, zmírňování dopadů klimatické změny a adaptaci na její dopady do České republiky poputují skrze nové a nekoordinované cesty, které nespadají pod veřejný dohled.

Právě pandemie COVID-19 je další proměnnou, ohrožující transparentní investování daných prostředků. Problémem se stalo šíření manipulativních narativů, označujících dekarbonizaci za překážku pro následné zotavení ekonomiky.

V ČR koronavirová krize nezafungovala jako podnět pro zesílení aktivit zaměřených na zmírnění dopadů klimatické krize, nýbrž právě naopak. Političtí lídři se záměrně odvracejí od prosazování významu dekarbonizace, čímž otevírají prostor pro zvýšený vliv a nátlak uhlíkových lobbistů a vytvářejí živnou půdu pro korupci. Koronavirus je zneužíván jako ospravedlnění poklesu transparentnosti v rozhodovacích procesech a vyjednáváních o finančních nástrojích určených ke zmírnění nákladů dekarbonizace.

Domníváme se, že natolik stěžejní procesy by měly probíhat férově, za účasti zástupců zasažených skupin, veřejnosti a dalších zainteresovaných aktérů, nikoliv za zavřenými dveřmi.

Co konkrétně děláme

Projekt SHADE, který Transparency International ČR připravila společně s klimatickým týmem Asociace pro mezinárodní otázky, je výjimečný právě tím, že reaguje na všechny tři následující problémy zároveň: dopady klimatické krize, důsledky pandemie COVID-19 a s tím spojené rostoucí nebezpečí korupčních praktik.

Náš projekt si klade za cíl tomuto nově zesílenému nebezpečí čelit a souběžně oponovat využívání narativů o pandemii pro ospravedlňování poklesu transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi.

O naplnění těchto širších cílů se stará náš expertní tým, který má na starosti identifikaci konkrétních korupčních rizik, na jejichž základě zformuluje jasná a cílená opatření pro omezení korupce při využívání veřejných finančních zdrojů.

Další činností expertního týmu bude prosazování obnovení veřejného dialogu a účasti občanů na formulaci politických kroků směrem k dekarbonizaci české ekonomiky. Naši experti povedou dvoustranné rozhovory s relevantními zainteresovanými aktéry u příležitosti konání kulatých stolů, expertních konferencí a také na individuální bázi.

Společným základem pro tato jednání budou publikované policy papery, ve kterých naši experti jasně stanoví konkrétní kroky pro zlepšení situace na základě správně identifikovaných slabých míst současného systému distribuce prostředků z evropských fondů. V rámci těchto rozhovorů budeme také usilovat o dosažení shody mezi klíčovými aktéry na praktickém řešení situace.

Věříme, že nestranné a nezkreslené informace musí být snadno a veřejně dostupné, a proto dalším důležitým výstupem projektu bude vytvoření nové webové stránky, která bude sloužit pro informování široké veřejnosti o rizikách korupce v rámci procesu dekarbonizace. Na této stránce budeme publikovat krátké články, videa a jiné výstupy z aktivit expertního týmu.

Systematickým upozorňováním na klíčové problémy budeme zvyšovat povědomí společnosti o korupci v oblasti klimatických politik a posilovat její obranyschopnost proti manipulativním narativům využívajícím koronavirovou krizi ve prospěch netransparentních praktik.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2021

Podpořeno grantem z Foundation Open Society Institute ve spolupráci s Nadací otevřené společnosti OSIFE.

Bojujte proti korupci s námi.