Střet zájmů jako riziko podvodů

Publikováno 31. 01. 2017

Proč se věnujeme tomuto projektu

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. Střet zájmů je obtížně detekovatelný a faktická vynutitelnost dodržování pravidel či případný postih jsou minimální

I to je důvod, proč se Transparency International Česká republika (dále jen „TI“) soustředí na problematiku střetu zájmů a navazuje tak na předchozí projekty cílené na transparentní a efektivní čerpání prostředků Evropské unie, především na výstupy projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“.

V letošním roce navíc vstoupí v platnost novela zákona o střetu zájmů, jehož uplatňování v praxi provázela řada otázek a jehož účinky se snažilo mnoho povinných subjektů obejít. Kromě toho zkušenosti z minulých programových období ukazují, že střet zájmů byl významným faktorem podvodného jednání především ve fázi výběru a hodnocení projektů spolufinancovaných EU.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Střet zájmů jako riziko podvodů“ je zvýšit prostřednictvím lepšího řízení a prevence střetu zájmů efektivitu využívání veřejných prostředků, které zahrnují i prostředky EU investované v České republice. Projekt se svými aktivitami zaměřuje nejen na lepší pochopení střetu zájmů a jeho jednotlivých projevů jakožto specifického rizika podvodů, ale směřuje i k posílení prevence jeho vzniku, případně k posílení kontroly, pokud již ke střetu zájmů dojde.

Co konkrétně děláme

Hlavními aktivitami projektu jsou:

  • mezinárodní konference, jejímž cílem je sdílení zkušeností a doporučení k omezení negativních následků střetu zájmů;
  • 3 semináře pro představitele veřejných orgánů a institucí odpovědných za zadávání a realizaci veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných z prostředků EU;
  • manuál, který představí základní pravidla prevence střetu zájmů, praktické příklady a doporučení získaná v rámci současných i předchozích projektových aktivit.

Další informace o realizaci projektu, připravovaných a uskutečněných akcích budeme zveřejňovat průběžně na těchto webových stránkách projektu.

Doba realizace: 8. 12. 2016–31. 3. 2018

Kontakt:

Ivana

Ivana Dufková

projektová vedoucí

E-mail: dufkova@transparency.cz

Jaké máme výsledky

Donoři

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm.) Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv další využití informací v ní obsažených. 

olaf-logo-official

Štítky: OLAF

Bojujte proti korupci s námi.