Rok místních referend

Publikováno 27. 05. 2015

Proč se věnujeme tomuto projektu

Místní referendum je institut umožňující přímý výkon práva na samosprávu a jako takový představuje efektivní formu přímé demokracie, protože realizuje veřejnou moc bezprostředně oprávněnými osobami, které se jeho prostřednictvím vyjadřují k širokému spektru otázek obce, města či městské části ve věcech územní samosprávy. Zastává tak nepopiratelnou úlohu v procesu rozhodování na místní úrovni, a to především v současné době, kdy lze zaznamenat překotný nárůst zájmu o jeho využití.

Statistiky vedené od roku 2011 vypovídají o dvojnásobném nárůstu referend oproti předchozímu roku. Nicméně ruku v ruce se vzrůstající oblibou tohoto nástroje narůstají i sporné situace způsobené nejenom obstrukcemi ze strany zastupitelstva.

Co konkrétně děláme

Ústředním tématem a cílem projektu je posílení angažovanosti občanů a jejich účasti na rozhodování otázek, které se jich na místní úrovni přímo dotýkají, ať již v podobě regulace hazardu, zřízení skládek nebo úložišť nebezpečného odpadu či výstavby developerských záměrů. Projekt ve svém harmonogramu navíc reflektuje nadcházející volby, které se uskuteční na jaře roku 2016, kdy již budou k dispozici všechny projektové výstupy, jež občany při snaze uspořádat místní referendum povedou a připraví je na alternativy jeho možného vývoje.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Poskytovatel grantu: Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009 – 2014 v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace

Předpokládané náklady: 820 475,- Kč s kofinancí TI 10,0000609 %

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Bojujte proti korupci s námi.