Korupce ve sportu

Publikováno 15. 04. 2011

Proč se věnujeme tomuto projektu

Problematika korupce ve sportu je veřejnosti známa zejména v souvislosti s posledními korupčními aférami v českém fotbale, spojenými s podplácením rozhodčích. Projektovým záměrem nebylo soustředit se na tyto notoricky známé případy, ale podívat se na financování sportu jako na zdroj možných korupčních vztahů uvnitř sportu a mezi veřejnou sférou a sportem.

Ukázalo se však, že otázku je obtížné specifikovat bez předchozího podrobnějšího pohledu na problematiku korupce ve sportu v obecné rovině. A že bez vhledu do zákulisí a zákoutí odhalených korupčních praktik spojených se sportem se v tématice nelze orientovat. Prvním úkolem se proto stalo zmapovat problematiku korupce ve sportu v celé její šíři.

Co konkrétně děláme

Na základně studia domácích i zahraničních zdrojů byl shromážděn materiál, který mapuje oblasti korupce ve sportu a zároveň typy činností/operací, kde se korupce vyskytuje. Bylo totiž třeba si vyjasnit otázku, zda korupce zasahuje pouze profesionální sport, který doprovázejí velké finanční transakce, nebo zda korupce prostupuje sportem od nejvyšších pater po ta nejnižší, stejně jako je tomu ve společnosti obecně.

 

Výsledkem této analýzy se stala studie „Sport a korupce“, která došla mj. k následujícím závěrům:

  • Sport je třeba vnímat jako záležitost veřejného zájmu (v právním slova smyslu) a vztahují se na něj příslušná ustanovení trestního zákona.
  • Korupce je všudypřítomná v profesionálním sportu, vyznačujícím se značnými finančními transakcemi a omezenou veřejnou kontrolou.
  • Řada korupčních příležitostí má základ v samosprávném charakteru sportu a z něj vyplývající menší veřejné kontrole a uzavřenosti manažerských struktur („sportovních rodin“).
  • Podhoubí korupce vyrůstá i v prostředí amatérského sportu, kde vlivem naplňování „vznešených“ cílů a vzhledem k vysoké míře dobrovolné práce panují „volnější“ způsoby při zacházení s finančními prostředky.

Jaké máme výsledky

Průběžné výsledky projektu byly předneseny v listopadu 2008 na odborné konferenci FTVS Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. Vystoupením na konferenci se prvotním závěrům dostalo odborné oponentury a potřebné zpětné vazby.

Příspěvek „Sport a korupce“ (autoři Radim Bureš a Martin Lachmann) vyšel následně v elektronickém sborníku Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu vydaném UK FTVS Praha v prosinci 2008.

Zároveň v souvislosti s dlouhodobou spoluprací s Radou Evropy vznikla anglická a česká studie Why sport is not immune to corruption? (Proč není sport imunní proti korupci?) v níž byly využity materiály sebrané v rámci projektu, doplněné zejména o náměty na potřebná opatření na celoevropské úrovni.

Studie se stala výchozím materiálem pro další aktivity Rady Evropy v oblasti prevence korupce ve sportu. Např. na jejím základě konference evropských ministrů odpovědných za sport v prosinci 2008 vyzvala k přípravě doporučení Rady Evropy ke korupci ve sportu, ovlivňování zápasů a ilegálnímu sázení, která by se mohla stát základem pro další úmluvu Rady Evropy.

Získané poznatky byly dále využity při přípravě „policy paperu“ ke korupci ve sportu, který zpracoval mezinárodní sekretariát Transparency International.

Donoři

Tento projekt byl finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Open Society Fund Praha

Štítky: Sport

Bojujte proti korupci s námi.