Financování sportu: Kde jsme a kam směřujeme?

Vydáno 07. 12. 2016

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 jsme zorganizovali v rámci projektu „Veřejné peníze ve sportu“ veřejný workshop za účasti panelistů a odborné veřejnosti. Workshop proběhl v prostorách Anglo-americké vysoké školy na Malé Straně. Pozvání přijali čtyři panelisté z řad expertů na problematiku financování sportu. Dále se akce zúčastnilo přes čtyřicet zástupců převážně z řad sportovních odborů krajských a městských úřadů, ale také ze sportovních asociací a klubů.

Workshop na téma: „Financování sportu statutárními městy a kraji“ | zdroj: TI 

Po stručném úvodu do problematiky právničkou a vedoucí projektu Sylvií Kloboučkovou, převzal slovo první z panelistů PhDr. Karel Kovář, Ph.D. zástupce MŠMT.

 

Pohled Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a analýza dotačních programů

Ten představil budoucí plány MŠMT – například nový zákon o podpoře sportu, sportovní koncepci 2025 či rejstřík sportovců, sportovních organizací a sportovních zařízení. Plodnou diskuzi následně vyvolal i souhrn strukturálních bariér podpory sportu, které Karel Kovář definoval takto: klientelismus, byrokratizace, neochota používat evidence, nedostatečná interakce, nedostatečná znalost oboru a především nedocenění sportu jako zájmu veřejné politiky. Závěrem představil plánovaný harmonogram aktivit MŠMT – semináře pro zástupce krajů a obcí, zavádění rejstříků a publikace metodik.

Jako další panelista se představil Mgr. Jakub Popelka, Ph.D., který svou prezentaci zahájil odůvodněním tvorby koncepce rozvoje sportu samosprávných celků. Zdůraznil, že veřejná podpora sportu vytváří nejen rozpor mezi sportem elitním a volnočasovým, ale i efektivní nástroje politiky. Dodal i několik podmínek, jež by měly být splněny pro vytvoření dobré koncepce, například shromáždění dat o demografii, využívání sportovních zařízení, členství v klubech, o struktuře poskytovatelů a o přehledu sportovních zařízení. Závěrem představil výsledky své analýzy dotačních programů statutárních měst, ze které vyplynulo, že existují výrazné rozdíly v kvalitě a rozsahu oblastí, vznikají motivující dotační programy reagující na nové trendy a v důsledku toho je i potřeba reflektovat lokální prostředí.

 

Problematika dotačních programů a jejich vyhodnocování

Druhou část workshopu zahájil Ing. Marek HájekČeské unie sportu (ČUS). Začal diskusi otázkou, zda existuje transparentní systém rozdělení dotací a uvedl, že takovýto systém lze realizovat pomocí matematického výpočtu s několika proměnnými (koeficienty). Základem tohoto výpočtu jsou tři váhy: počet soutěžících členů, počet nesoutěžících členů a počet licencovaných trenérů. Tento systém používá například statutární město Opava. A má velmi pozitivními ohlasy. Apeloval také na různorodé složení sportovní komise, což umožní zastoupení v zájmu všech aktérů sportovního dění.

Na problematiku dotačních programů navázal doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. analýzou jejich vyhodnocování. Popsal, jak fungují toky financí do sportu, a to jak na úrovni krajské, tak na úrovni obecní. V zásadě fungují dva systémy: grantová a negrantová podpora sportu. Grantová podpora by měla být založena na jasných indikátorech a pravidlech, kdežto u negrantové politiky neexistují zřejmé parametry. Jakožto autonomní celky mají města a kraje v moci i způsob, jakým se jejich finance budou přerozdělovat. Nastavení dotačních programů tedy spadá do jejich kompetencí, avšak mělo by být snahou, aby tyto dotační programy byly vedeny systémem grantové podpory. Vzhledem k tomu, že je 75 % všech peněz směřujících na podporu sportu z  obecních rozpočtů, je nejdůležitější vědět, jaké parametry či indikátory a ukazatele nastavit u daných dotačních programů.

 

Transparency International a sport

TI se dlouhodobě věnuje sportovní tématice, jak v celosvětovém měřítku, tak i na lokální úrovni v České republice. Berlínský sekretariát vydal tento rok “Global Corruption Report: Sport“, publikaci obsahující více než 60 příspěvků předních odborníků v oblasti korupce a sportu z řad sportovních organizací, vlád, sponzorů, sportovců, příznivců, akademické obce a široce zastoupených protikorupčních hnutí. Dále naši kolegové pečlivě sledují dění okolo kauzy týkající se: „Fotbalové asociace: další důvod, proč FIFA potřebuje reformu“.

V rámci naší protikorupční pobočky TI spolupracujeme např. s Českým svazem ledního hokeje na Etické lince v hokeji, kde se na nás může obracet s podněty nejen široká hokejová veřejnost, a to na telefonní lince (+420 224 240 896) nebo na e-mailové adresy (hokej@transparency.cz či oznameni@loveckorupcniku.cz).

Záměrem tohoto konkrétního workshopu bylo umožnit setkání nejen expertů v oblasti sportu, ale i zaměstnancům krajů a obcí, kteří se sportovní problematikou každodenně zabývají. Tento první výstup v oblasti „Financování sportu statutárními městy a kraji“ je slibným začátkem a dokazuje, že toto komplikované téma se těší velkému zájmu.

 

Prezentace ke stažení

Tvorba sportovních politik jako nástroje pro transparentní systém dotací – Karel Kovář

Historie dotačních programů, hodnocení podaných žádostí a přerozdělování dotací statutárními městy a kraji – Marek Hájek

Využití nákladově-užitkových metod k vyhodnocení grantové soutěže v oblasti municipálního sportu – Vladimír Hobza

Tvorba koncepce rozvoje sportu samosprávných celků – Jakub Popelka

 


Projekty a kauzy: Korupce ve sportu

Štítky: Sport

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.