Regionální doprava v rukách BusLine

Vyřešeno Vydáno 25. 11. 2018

BusLine a Ivan Vyskočil | zdroj: Náš Liberec

V KOSTCE

Whistleblower upozornil organizace Transparency International (TI) a Oživení na problematickou smlouvu, kterou se chystalo uzavřít město Česká Lípa s poskytovatelem dopravních služeb. Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl.

Společnost BusLine a.s. mohla tímto způsobem získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže. Na konci roku 2018 jsme obdrželi odpověď na naše podněty od MV ČR i od ÚOHS – obě s konstatováním, že nedošlo k pochybení. Budoucnost dopravy v České Lípě leží v rukou nově zvolených zastupitelů města.

V září 2019 jsme se obrátili na ÚOHS s vážnými pochybnostmi na autobusovou dopravu Královéhradeckého kraje.

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

Linie kauzy v České Lípě

Více než půl roku jsme v Transparency International (TI) aktivně poukazovali na problematickou smlouvu v České Lípě. Zastupitelstvo města plánovalo podepsat spolupráci o vzniku společného podniku se soukromým dopravcem společností BusLine, a to bez výběrového řízení. Na celou kauzu nás upozornil whistleblower.

Spolu s organizací Oživení jsme vyzvali zastupitele, aby své rozhodnutí přehodnotili. Vzhledem k přeměně struktury akciové společnosti BusLine na holdingové uspořádání jsme přinesli přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine.

Současně s tím přinášíme také právní výklad o výjimce, kterou chtělo město využít, aby se vyhnulo zadávacímu řízení pro zajištění dopravní obslužnosti. Pokud by Česká Lípa výše navrhované řešení uskutečnila, zadělala by si na závažný problém, protože by dle našeho názoru porušila jak soutěžní právo, tak i zákaz státní podpory. Proto jsme doporučovali zastupitelům, aby uvážili, jestli chtějí k tomuto řešení veřejné dopravy přistoupit. Ve středu 16. května 2018 od návrhu ustoupili.

V den voleb, tedy 6. října 2018 však rada města na mimořádném zasedání prodloužení smlouvy se stávajícím dopravcem. Rozhodli jsme se proto podniknout další krok a podat podnět na Ministerstvo vnitra (MV ČR) k výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města Česká Lípa vzhledem k tomu, že rozhodnutí rady města je s velkou pravděpodobností neplatné.

Na konci roku 2018 jsme obdrželi odpověď na naše podněty od MV ČR i od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)– obě s konstatováním, že nedošlo k pochybení. Budoucnost dopravy v České Lípě leží v rukou nově zvolených zastupitelů města.

Linie kauzy v Královéhradeckém kraji

V pondělí 23. září 2019 odeslala TI otevřený dopis adresovaný předsedovi ÚOHS. Upozornili jsme v něm na pochybnosti v souvislosti se zadáním v souhrnu miliardových zakázek na provoz veřejné autobusové dopravy. Zakázky administruje advokátní kancelář Fiala, Tejkal & partneři, dle zjištění TI zde existuje podezření na vazbu této kanceláře a společnosti BusLine. Navíc Petr Fiala je členem rozkladové komise ÚOHS, která bude připravovat návrh rozhodnutí.

„V daném případě vidíme mnoho reálných i potenciálních střetů zájmů, které ohrožují v souhrnu miliardové veřejné zakázky krajů. Nejen mezi BusLine a AK Fiala, Tejkal, sám předseda ÚOHS Petr Rafaj čelí podobnému dilematu. Byl hostem nechvalně proslulého výletu na fotbalový zápas do Amsterdamu zajištěného Jiřím Vařilem, podnikatelem stojícím za úspěchem společnosti BusLine,“ vysvětluje Milan Eibl, vedoucí analytik TI.  

„Navíc stále probíhá vyšetřování policie ohledně možné manipulace rozhodnutí ÚOHS právě ve prospěch Busline. TI přesto věří, že bude v následujících případech v rámci ÚOHS rozhodnuto dle zákona a kraje vyberou nevýhodnější dodavatele,“ dodává.

Na tento otevřený dopis jsme obdrželi odpověď Petra Rafaje na konci září roku 2019. Petr Rafaj rezignoval na funkci v prosinci 2020 po sérii korupčních podezření a skandálů.

Podpořeno grantem NFNŽ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

10/17

Whistleblower upozornil organizace Transparency International a Oživení na problematickou smlouvu v České Lípě.

11/17

TI ČR přináší přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine a upozorňuje město na netransparentní konání.

05/18

Zasedání zastupitelstva města, zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine.

10/18

V pátek v den voleb 5. října 2018 radní na poslední chvíli schválili podepsání smlouvy na 10 let se stávajícím dopravcem.

11/18

TI ČR a Oživení podávají podnět na MV ČR kvůli pochybnému rozhodnutí radních.

11/18

MV ČR i ÚOHS zamítly naše podněty, aniž by se vypořádaly se všemi argumenty.

03/19

Policie zasahovala v sídle ÚOHS i v bytě předsedy úřadu Rafaje také v souvislosti se zakázkami Busline.

09/19

TI se obrátila na předsedu ÚOHS s vážnými pochybnostmi k zakázce na autobusovou dopravu Královéhradeckého kraje.

Česká Lípa

V říjnu 2017 jsme otevřeli kauzu díky oznámení whistleblowera, který nás upozornil na chystané problematické řešení, které chtělo město Česká Lípa použít pro otázku veřejné hromadné dopravy.

Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. “Strategickým partnerem” v dopravním podniku by měla být společnost BusLine. Ta mohla tímto způsobem získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže.

Česká Lípa se konkrétně snažila využít výjimku z nařízení EU č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Toto nařízení, které je nadřazeno směrnicím o zadávání veřejných zakázek, sjednocuje podmínky v celé unii pro poptávání externích dopravců pro hromadnou dopravu.

Evropský zákonodárce však nechtěl určit pravidla pro zajištění hromadné dopravy ve všech situacích a prostřednictvím klausule de minimis určil výjimku platnou např. pro nejmenší obce, která v zásadě říká, že smlouvu na zajišťování dopravy na kratších trasách či za menší objem peněz je možné uzavřít i bez soutěže s konkrétním subjektem.

Podmínkou však je, že externím subjektem je tzv. “malý nebo střední podnik”, tedy skupina podniků, které jsou různě v evropském právu zvýhodňovány pro jejich přínos v ekonomice.

Stěžejní tak je odpovědět na otázku, zda zamýšlený dopravní podnik je či není malým či středním podnikem. Podle našeho názoru to bylo vyloučeno hned ze dvou důvodů:

  1. Evropské právo vylučuje, aby se za takový podnik považoval subjekt, kde obec drží více jak čtvrtinový podíl na majetkový či hlasovacích právech, což je právě tento případ.
  2. Malým nebo středním podnikem nemůže být dceřiná společnost tak obrovského podniku, jakým je právě semilský BusLine a.s., když zaměstnává např cca. 5 x vyšší počet zaměstnanců než definice středního podniku dovoluje (tzn. max. 250 zaměstnanců).

Česká Lípa mohla využít otevřeného a nediskriminačního řízení, ve kterém by mezi více konkurenty na trhu hledala nejvhodnějšího smluvního partnera. Bohužel zvolila způsob, který jí nabídla sama společnost BusLine, a který lze považovat za diskriminační vůči ostatním dopravcům. K tomuto postupu jsme neviděli sebemenší důvody a všem zastupitelům jsme napsali výzvu, aby od svého záměru ustoupili.

Více než půl roku jsme aktivně poukazovali na problematickou smlouvu v České Lípě. Na zasedání zastupitelstva města ve středu 16. května 2018 přišla koalice o většinu hlasů a byla také přehlasována ve prospěch zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine. Většina zastupitelů tak vzala v úvahu varování, které jsme jim zaslali spolu s kolegy z Oživení.

Město teď bude muset řešit, jak bude vzniklou situaci řešit dále. Zastupitelé by se měli především zasadit o vypsání transparentní veřejné zakázky.

Královéhradecký kraj

Aktuálně probíhající veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců v Královéhradeckém kraji minulý týden Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil na základě podnětu jednoho z dodavatelů. Kraj avizoval podání rozkladu. Pokud tak učiní, bude nyní rozhodovat předseda ÚOHS Petr Rafaj. Transparency International (TI) se obrátila na Rafaje s dalšími informacemi, které mohou být stěžejní pro konečné rozhodnutí úřadu v této zakázce.

Zároveň TI upozorňuje na opakovaný výskyt společnosti BusLine a AK Fiala, Tejkal & partneři v zakázkách podobného typu v dalších krajích po celém Česku, jejich možné propojení a tedy i případný střet zájmů, kterým mohou být poškozeni další zadavatelé. Aktuálně již probíhají soutěže ve Zlínském a Jihočeském kraji.

Varování pro další kraje

S ohledem na výše uvedená propojení mezi administrátorem, dodavatelem a arbitrem veřejných zakázek je na místě obava o standardní průběh nejen této veřejné zakázky.

V blízké době budou i další kraje (nyní Jihočeský, Zlínský) zadávat podobné zakázky, přičemž už nyní je zřejmé, že hrozí podobná rizika, kdy zakázku po vyřazení dalších dodavatelů získá BusLine a zadavatelé budou platit mnohem vyšší ceny, nebo naopak bude právě kvůli pochybením zakázka napadena, zrušena a ohrožena dopravní obslužnost krajů.

Zadavatelé veřejných zakázek by se tak měli ujistit, že výběr provozovatele bude proveden objektivně, a nikoliv na základě soukromých zájmů komerčních subjektů.

„V daném případě vidíme mnoho reálných i potenciálních střetů zájmů, které ohrožují v souhrnu miliardové veřejné zakázky krajů. Nejen mezi BusLine a AK Fiala, Tejkal, sám předseda ÚOHS Petr Rafaj čelí podobnému dilematu. Byl hostem nechvalně proslulého výletu na fotbalový zápas do Amsterdamu zajištěného Jiřím Vařilem, podnikatelem stojícím za úspěchem společnosti BusLine,“ vystvětluje Milan Eibl, vedoucí analytik TI.  

„Navíc stále probíhá vyšetřování policie ohledně možné manipulace rozhodnutí ÚOHS právě ve prospěch Busline. TI přesto věří, že bude v následujících případech v rámci ÚOHS rozhodnuto dle zákona a kraje vyberou nevýhodnější dodavatele,“ dodává.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) provedla v březnu roku 2019 domovní prohlídky, jak v sídle ÚOHS, tak i v domě předsedy úřadu Petra Rafaje. Původně se prohlídky týkaly zakázky na provozování mýtného systému, nicméně časem bylo mediálně popsáno, že se vyšetřování týká i veřejných zakázek, které se souvisejí se společnosti Busline.

V rámci vyšetřování i ze strany investigativních novinářů se ukazuje, že propojení špiček úřadu na společnost Busline je širší, než se zdá. Policejní vyšetřování pokračuje, předseda Rafaj ani jeho podřízení nejsou prozatím trestně stíháni.

Ke stažení

Otevřený dopis předsedovi ÚOHS – 23. 9. 2019

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

09/19

TI se obrátila na předsedu ÚOHS s vážnými pochybnostmi k zakázce na autobusovou dopravu Královéhradeckého kraje.

03/19

Policie zasahovala v sídle ÚOHS i v bytě předsedy úřadu Rafaje také v souvislosti se zakázkami Busline.

11/18

MV ČR i ÚOHS zamítly naše podněty, aniž by se vypořádaly se všemi argumenty.

11/18

TI ČR a Oživení podávají podnět na MV ČR kvůli pochybnému rozhodnutí radních.

10/18

V pátek v den voleb 5. října 2018 radní na poslední chvíli schválili podepsání smlouvy na 10 let se stávajícím dopravcem.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.