Kauza MHD v České Lípě

Vyřešeno Aktualizováno 25. 11. 2018

BusLine a Ivan Vyskočil | zdroj: Náš Liberec

V KOSTCE

Whistleblower upozornil organizace Transparency International a Oživení na problematickou smlouvu, kterou se chystalo uzavřít město Česká Lípa s poskytovatelem dopravních služeb. Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. Společnost BusLine a.s. mohla tímto způsobem získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže. Na konci roku 2018 jsme obdrželi odpověď na naše podněty od MV ČR i od ÚOHS – obě s konstatováním, že nedošlo k pochybení. Budoucnost dopravy v České Lípě leží v rukou nově zvolených zastupitelů města.

Více než půl roku jsme aktivně poukazovali na problematickou smlouvu v České Lípě. Zastupitelstvo města plánovalo podepsat spolupráci o vzniku společného podniku se soukromým dopravcem společností BusLine, a to bez výběrového řízení. Na celou kauzu nás upozornil whistleblower. Spolu s organizací Oživení jsme vyzvali zastupitele, aby své rozhodnutí přehodnotili. Vzhledem k přeměně struktury akciové společnosti BusLine na holdingové uspořádání jsme přinesli přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine.

Současně s tím přinášíme také právní výklad o výjimce, kterou chtělo město využít, aby se vyhnulo zadávacímu řízení pro zajištění dopravní obslužnosti. Pokud by Česká Lípa výše navrhované řešení uskutečnila, zadělala by si na závažný problém, protože by dle našeho názoru porušila jak soutěžní právo, tak i zákaz státní podpory. Proto jsme doporučovali zastupitelům, aby uvážili, jestli chtějí k tomuto řešení veřejné dopravy přistoupit. Ve středu 16. května 2018 od návrhu ustoupili.

V den voleb, tedy 6. 10. 2018 však rada města na mimořádném zasedání prodloužení smlouvy se stávajícím dopravcem. Rozhodli jsme se proto podniknout další krok a podat podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města Česká Lípa vzhledem k tomu, že rozhodnutí rady města je s velkou pravděpodobností neplatné.

Na konci roku 2018 jsme obdrželi odpověď na naše podněty od MV ČR i od ÚOHS – obě s konstatováním, že nedošlo k pochybení. Budoucnost dopravy v České Lípě leží v rukou nově zvolených zastupitelů města.

 

Podpořeno grantem NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

10/17

Whistleblower upozornil organizace Transparency International a Oživení na problematickou smlouvu v České Lípě

11/17

TI ČR přináší přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine a upozorňuje město na netransparentní konání

05/18

Zasedání zastupitelstva města, zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine

10/18

V pátek v den voleb 5. října 2018 radní na poslední chvíli schválili podepsání smlouvy na 10 let se stávajícím dopravcem.

11/18

TI ČR a Oživení podávají podnět na MV ČR kvůli pochybnému rozhodnutí radních

11/18

MV ČR i ÚOHS zamítly naše podněty

V říjnu 2017 jsme otevřeli kauzu díky oznámení whistleblowera, který nás upozornil na chystané problematické řešení, které chtělo město Česká Lípa použít pro otázku veřejné hromadné dopravy.

Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. “Strategickým partnerem” v dopravním podniku by měla být společnost BusLine a.s. Ta mohla tímto způsobem získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže.

Česká Lípa se konkrétně snažila využít výjimku z nařízení EU č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen “nařízení”). Toto nařízení, které je nadřazeno směrnicím o zadávání veřejných zakázek, sjednocuje podmínky v celé unii pro poptávání externích dopravců pro hromadnou dopravu. Evropský zákonodárce však nechtěl určit pravidla pro zajištění hromadné dopravy ve všech situacích a prostřednictvím klausule de minimis určil výjimku platnou např. pro nejmenší obce, která v zásadě říká, že smlouvu na zajišťování dopravy na kratších trasách či za menší objem peněz je možné uzavřít i bez soutěže s konkrétním subjektem. Podmínkou však je, že externím subjektem je tzv. “malý nebo střední podnik”, tedy skupina podniků, které jsou různě v evropském právu zvýhodňovány pro jejich přínos v ekonomice.

Stěžejní tak je odpovědět na otázku, zda zamýšlený dopravní podnik je či není malým či středním podnikem. Podle našeho názoru to bylo vyloučeno hned ze dvou důvodů:

 

  1. Evropské právo vylučuje, aby se za takový podnik považoval subjekt, kde obec drží více jak čtvrtinový podíl na majetkový či hlasovacích právech, což je právě tento případ.
  2. Malým nebo středním podnikem nemůže být dceřiná společnost tak obrovského podniku, jakým je právě semilský BusLine a.s., když zaměstnává např cca. 5 x vyšší počet zaměstnanců než definice středního podniku dovoluje (tzn. max. 250 zaměstnanců).

Česká Lípa mohla využít otevřeného a nediskriminačního řízení, ve kterém by mezi více konkurenty na trhu hledala nejvhodnějšího smluvního partnera. Bohužel zvolila způsob, který jí nabídla sama společnost BusLine a.s. a který lze považovat za diskriminační vůči ostatním dopravcům. K tomuto postupu jsme neviděli sebemenší důvody a všem zastupitelům jsme napsali výzvu, aby od svého záměru ustoupili.

Více než půl roku jsme aktivně poukazovali na problematickou smlouvu v České Lípě. Na zasedání zastupitelstva města ve středu 16. května 2018 přišla koalice o většinu hlasů a byla také přehlasována ve prospěch zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine. Většina zastupitelů tak vzala v úvahu varování, které jsme jim zaslali spolu s kolegy z Oživení.

Město teď bude muset řešit, jak bude vzniklou situaci řešit dále. Zastupitelé by se měli především zasadit o vypsání transparentní veřejné zakázky.

 

Podpořeno grantem NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

11/18

MV ČR i ÚOHS zamítly naše podněty

11/18

TI ČR a Oživení podávají podnět na MV ČR kvůli pochybnému rozhodnutí radních

10/18

V pátek v den voleb 5. října 2018 radní na poslední chvíli schválili podepsání smlouvy na 10 let se stávajícím dopravcem.

05/18

Zasedání zastupitelstva města, zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine

11/17

TI ČR přináší přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine a upozorňuje město na netransparentní konání

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.