Are EU governments taking whistleblower protection seriuosly?

Whistleblowing is one of the most effective ways of uncovering corruption and other wrongdoing. Robust legislation is vital to protect whistleblowers against retaliation and other injustices, and to ensure their reports are addressed.

In most European countries, blowing the whistle is a risky decision to make, primarily because there is no, or insufficient, legal protection for whistleblowers.

In 2019, the European Union adopted the “Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law” (Whistleblower Protection Directive).

The Directive contains many ground-breaking provisions. It prohibits retaliation against whistleblowers, safeguards their identities in most circumstances and offers them several reporting avenues.

The 27 EU member states have two years from its entry into force (until 17 December 2021) to comply with the Directive.

This report assesses the transposition process of the Whistleblower Protection Directive in all 27 EU member states, 14 months into the two-year timeframe.

Berou vlády EU ochranu oznamovatelů vážně?

Whistleblowing je jedním z nejúčinnějších způsobů odhalování korupce a dalších protiprávních jednání. Efektivní legislativa je zásadní klíčem pro ochranu oznamovatelů a pro zajištění toho, aby jejich byly podněty řešeny.

Ve většině evropských zemí je oznamování protiprávního jednání riskantním rozhodnutím, a to především z důvodu neexistence nebo nedostatečné právní ochrany oznamovatelů.

V roce 2019 přijala Evropská unie „směrnici Evropského parlamentu (EU) 2019/1937 a Rady ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie“ (směrnice o ochraně oznamovatelů).

Směrnice obsahuje mnoho převratných ustanovení. Zakazuje odvetná opatření proti oznamovatelům. A dále ve většině případů chrání jejich totožnost a nabízí samotným oznamovatelům několik možností hlášení.

27 členských států EU má předem danou lhůtu dvou let na transpozici směrnice do národních právních řádů (tedy do 17. prosince 2021).

Tato publikace hodnotí proces transpozice směrnice o ochraně oznamovatelů ve všech 27 členských státech EU, a to v období do 14 měsíců v běžícím dvouletém časovém rámci.

 

   • Rok vydání: 2021
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.