Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v Evropě

Publikováno 25. 07. 2018

Proč se věnujeme tomuto projektu

Transparency International se celosvětově věnuje problematice ochrany whistleblowerů již dlouhodobě. V této oblasti vyvíjí jednotlivé národní pobočky Transparency International rozdílné aktivity – primárně proto, že se právní rámec v různých zemích liší. Někde, jako například v České republice, taková právní úprava dokonce stále chybí. V rámci projektu na ochranu oznamovatelů, který byl zahájen koncem roku 2017, usilují vybrané pobočky Transparency International o posílení ochrany oznamovatelů.

Co konkrétně děláme

Česká pobočka Transparency International si v rámci tohoto projektu vzala za své následující dva cíle:

  • analýzu Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu č. 145/2015 Sb. (dále jen „Nařízení“) s doporučeními na vylepšení jeho aplikace v praxi;
  • lobbing na národní úrovni se snahou o zvýšení povědomí o problematice ochrany whistleblowerů.

Analýza

Analýza byla zahájena oslovením vybraných služebních orgánů, na něž spadá výše uvedené Nařízení, s žádostí o osobní setkání, jehož účelem bylo zjistit, jak Nařízení vnímají, kde vidí jeho silné a slabé stránky a jak podle nich funguje v praxi. Mezi vybranými služebními orgány, s nimiž jsme se setkali, byly například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní úřad pro kontrolu léčiv či Finanční analytický úřad. Osobní setkání s takzvanými prošetřovateli (státní zaměstnanec, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření) přinesla kýžené výsledky a potřebné informace k vypracování výše uvedené analýzy.

Lobbing

V realizaci druhého zmíněného cíle sehrává velkou roli návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která, v případě jejího schválení, poskytne ochranu oznamovatelům (nejen) korupčního jednání na evropské úrovni, včetně České republiky. V červnu se k této Směrnici setkali v Bruselu zástupci jednotlivých poboček TI a diskutovali o jednotlivých částech Směrnice a vytvoření jednotného stanoviska TI, včetně doporučených změn. Na české úrovni je naší snahou zajistit dostatečnou politickou podporu této Směrnice informováním o její stěžejnosti pro naši společnost v předcházení nejen korupčních kauz.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace projektu: prosinec 2017 – říjen 2019

Štítky: Whistleblowing

Bojujte proti korupci s námi.