City Capture 2.0

Publikováno 22. 05. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Korupční symbióza politické elity s vlivnými ekonomickými skupinami projevující se jevy jako klientelismus, nepotismus či prodej úřadů a pozic je pro fungování demokratického systému velkým nebezpečím. Projekt se oblasti takzvaného převzetí státu soukromými subjekty (tzv. state capture) věnuje na úrovni regionů. Zároveň zkoumá projevy a praktické dopady privatizace veřejných služeb na život občanů na místní a regionální úrovni, konkrétně v oblastech zdravotnictví a sportu.

Velké zájmové skupiny se za legitimního politického souhlasu stávají horizontálně koncentrovanými soukromými poskytovateli služeb (např. soukromá zdravotnická zařízení, pojišťovny, síť soukromých lékařů). Veřejné prostředky spravované místními samosprávami jsou totiž často využívány ke vzniku konkrétních sponzorských sítí s monopolem v určité oblasti – ve sportu vidíme zcela netransparentní dotační programy realizované prostřednictvím zastřešujících organizací (Česká unie sportu – ČUS, Český olympijský výbor nebo fotbalová asociace), na úrovni regionů jsme svědky nepřípustných lobbistických vlivů a neefektivních leasingových schémat.

Projekt realizuje Transparency International ČR ve spolupráci s občanským sdružením Fórum 50 %.

Co konkrétně děláme

Celkovým cílem projektu je zmapovat aktuální stav a dopad privatizace veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a sportu ve vybraných lokalitách a posílit systém občanského dohledu nad utrácením veřejných prostředků a rozhodování o věcech veřejných napříč občanskou společností. Zvláštní důraz bude věnován osvětě zejména takových skupin obyvatel, které nemají dostatečný přístup k informacím a jejich zdrojům, nedisponují dovednostmi a neznají nástroje veřejné kontroly. Chceme také otevřít diskusi ohledně prosazování protikorupčních a genderově citlivých opatření na úrovni regionální agendy zejména v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami v roce 2020.

Plánované aktivity:
  • výzkumná a analytická činnost
  • síťování, propojování a spolupráce mezi místními občanskými skupinami, politicky angažovanými osobami, neziskovými organizacemi, ženami kandidujícími do místních zastupitelstev (2020) a zástupci pracující se sociálně vyloučenými skupinami
  • regionální workshopy a veřejné debaty zaměřené na protikorupční problematiku, gender mainstreaming a občanský aktivismus
  • semináře pro aktivisty, veřejně aktivní občany, novináře, ale i zástupce marginalizovaných skupin s cílem podpořit jejich zapojení v rozhodování o veřejných záležitostech
Chystané projektové výstupy:
  • Analýza dopadu privatizace veřejných služeb v oblasti zdravotnictví
  • Analýza dopadu privatizace veřejných služeb v oblasti sportu
  • Tři regionální síťovací setkání
  • Šest regionálních workshopů
  • Dvě veřejné debaty
  • Šest regionálních seminářů

Jaké máme výsledky

Ve středu 26. června 2019 proběhla v Litoměřicích debata, které se vedle TI zúčastnili také zástupci Fóra 50 %. Obsahem setkání byla diskuze nad plánovaným prodejem Litoměřické nemocnice, k jejímuž prodeji se vedení města rozhodlo i přes opačné předvolební proklamace. Setkání se zúčastnili především odpůrci prodeje, kteří se rozhodli k tomuto tématu uspořádat v Litoměřicích místní referendum. Diskutovány tak byly mj. podmínky místního referenda stanovené zákonem a praktické souvislosti spojené s konáním plebiscitu. Otázka prodeje nemocnice pak byla probrána i z dalších stran, ekonomických, personálních atd. Přítomni byli členové zastupitelstva, zaměstnanci nemocnice i občané města. Na debatu pak navázala spolupráce s místními občany v rámci příprav referenda.

Ve dnech 22. a 23. ledna jsme uspořádali ve spolupráci s Fórem 50 % dvě veřejné akce v Pardubicích. Hlavním probíraným tématem se stala zamýšlená výstavba místního fotbalového stadionu a případné referendum proti němu. Dotkli jsme se i tématu ochrany osobních údajů.

Ve středu 26. 2. jsme ve spolupráci s Fórem 50 % uspořádali veřejné setkání s třebíčskými občany. Řešili jsme mj. možnosti místního referenda ohledně obchvatu města, možnosti získávání informací či dominanční techniky a obranu proti nim. V rámci workshopu ve čtvrtek (27. 2.) na městském úřadu v Třebíči jsme pak probrali, co to korupce je, jak se proti ní (aktivně) bránit a jak souvisí vedení města s otázkou genderu.

Workshop v Třebíči | zdroj: TI

Donoři

Projekt je realizován v období: 1. 11. 2018 – 1. 8. 2020

Podpořeno grantem z Foundation Open Society Institute ve spolupráci s Nadací otevřené společnosti OSIFE.

 

Bojujte proti korupci s námi.