City Capture 2.0

Publikováno 22. 05. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Korupční symbióza politické elity s vlivnými ekonomickými skupinami projevující se jevy jako klientelismus, nepotismus či prodej úřadů a pozic je pro fungování demokratického systému velkým nebezpečím.

Velké zájmové skupiny se za legitimního politického souhlasu stávají horizontálně koncentrovanými soukromými poskytovateli služeb (např. soukromá zdravotnická zařízení, pojišťovny, síť soukromých lékařů).

Veřejné prostředky spravované místními samosprávami jsou totiž často využívány ke vzniku konkrétních sponzorských sítí s monopolem v určité oblasti – ve sportu vidíme zcela netransparentní dotační programy realizované prostřednictvím zastřešujících organizací (Česká unie sportu – ČUS, Český olympijský výbor nebo fotbalová asociace), na úrovni regionů jsme svědky nepřípustných lobbistických vlivů a neefektivních leasingových schémat.

Projekt City Capture 2.0 se věnoval oblasti takzvaného převzetí státu soukromými subjekty (tzv. state capture) na úrovni regionů prostřednictvím zkoumání projevů a praktických dopadů privatizace veřejných služeb na život občanů na místní a regionální úrovni – konkrétně v oblastech zdravotnictví a sportu.

Na realizaci projektu Transparency International spolupracovala s občanským sdružením Fórum 50 %.

Co konkrétně děláme

Celkovým cílem projektu bylo zmapovat aktuální stav a dopad privatizace veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a sportu ve vybraných lokalitách a posílit systém občanského dohledu nad utrácením veřejných prostředků a rozhodováním o věcech veřejných napříč občanskou společností.

Zvláštní důraz byl věnován osvětě zejména takových skupin obyvatel, které nemají dostatečný přístup k informacím a jejich zdrojům, nedisponují dovednostmi a neznají nástroje veřejné kontroly. – naší ambicí bylo otevřít diskusi ohledně prosazování protikorupčních a genderově citlivých opatření v regionální agendě zejména v souvislosti s krajskými volbami v roce 2020.

Realizované aktivity:
  • výzkumné a analytické činnosti
  • síťování, propojování a spolupráci mezi místními občanskými skupinami, politicky angažovanými osobami, neziskovými organizacemi, ženami kandidujícími do místních zastupitelstev (2020) a zástupci pracujícími se sociálně vyloučenými skupinami
  • realizovali jsme regionální workshopy a veřejné debaty zaměřené na protikorupční problematiku, gender mainstreaming a občanský aktivismus
  • uspořádali jsme semináře pro aktivisty, veřejně aktivní občany, novináře, ale i zástupce marginalizovaných skupin s cílem podpořit jejich zapojení v rozhodování o veřejných záležitostech

Jaké máme výsledky

Výzkumné a analytické činnosti

Ovlivňuje privatizace nemocnic přístup a kvalitu zdravotní péče poskytované lidem? Vzhledem k tomu, že ženy čerpají více zdravotní péče než muži, dotýká se tato situace více žen než mužů? – Těmto otázkám jsme se věnovali v rámci analýzy vlivu formy vlastnictví na dostupnost a kvalitu zdravotní péče.

Z veřejně přístupných zdrojů informací jsme vyjmenovali všechny nemocnice akutní zdravotní péče a prozkoumali typ jejich vlastnictví. Téměř 150 nemocnic akutní péče je vizualizováno v námi vytvořené interaktivní Mapě zdravotnických zařízení s informacemi o vlastnické struktuře, počtu lůžek, zdravotního personálu, hospitalizací a vyšetření.

Interaktivní mapa zdravotnických zařízení | zdroj dat: TI, vytvořeno v programu: MapHub

V druhé publikaci jsme analyzovali všech 14 krajů ČR a dalších 22 vybraných měst, resp. jejich Plány podpory sportu. Odpovídají stávající grantové možnosti požadavkům místních a regionálních neziskových organizací? Je systém rozdělování dotací dostatečně transparentní? Odráží regionální a obecní grantová schémata rovnost žen a mužů jako jeden z pilířů řádné správy věcí veřejných?

Zkoumali jsme koncepčnost a transparentnost dotačních schémat, jejichž prostřednictvím jsou děti ze sociálně znevýhodněných skupin podporovány ve sportu i to, zda v souladu s vládní strategií je řešena „nízká podpora sportovních aktivit žen a dívek“.

Ve středu 26. června 2019 proběhla v Litoměřicích debata, které se vedle TI zúčastnili také zástupci Fóra 50 %. Obsahem setkání byla diskuze nad plánovaným prodejem Litoměřické nemocnice, k jejímuž prodeji se vedení města rozhodlo i přes opačné předvolební proklamace. Setkání se zúčastnili především odpůrci prodeje, kteří se rozhodli k tomuto tématu uspořádat v Litoměřicích místní referendum.

Diskutovány tak byly mj. podmínky místního referenda stanovené zákonem a praktické souvislosti spojené s konáním plebiscitu. Otázka prodeje nemocnice pak byla probrána i z dalších stran, ekonomických, personálních atd. Přítomni byli členové zastupitelstva, zaměstnanci nemocnice i občané města. Na debatu pak navázala spolupráce s místními občany v rámci příprav referenda.

Litoměřické referendum a zlínské volby

Vedle výzkumné činnosti jsme měli možnost zaměřit se na zkoumaná témata i přímo v regionech. V roce 2019 jsme byli osloveni Litoměřickými občany z důvodu plánované privatizace místní nemocnice, rok poté se na nás v souvislosti s otázkou možného krajského referenda k rekonstrukci/stavbě nemocnice obrátili obyvatelé zlínského kraje.

Ve středu 26. června 2019 proběhla v Litoměřicích debata, které se vedle TI zúčastnili také zástupci Fóra 50 %. Obsahem setkání byla diskuze nad plánovaným prodejem Litoměřické nemocnice, k jejímuž prodeji se vedení města rozhodlo i přes opačné předvolební proklamace. Setkání se zúčastnili především odpůrci prodeje, kteří se rozhodli k tomuto tématu uspořádat v Litoměřicích místní referendum.

Diskutovány tak byly mj. podmínky místního referenda stanovené zákonem a praktické souvislosti spojené s jeho konáním. Otázka prodeje nemocnice pak byla probrána i z dalších stran, ekonomických, personálních atd. Přítomni byli členové zastupitelstva, zaměstnanci nemocnice i občané města. Na debatu pak navázala spolupráce s místními občany v rámci příprav referenda.

Veřejná debata ve Zlíně | zdroj: TI

Naopak ke krajskému referendu připravovanému ve Zlínském kraji nakonec nedošlo. Vzhledem k tomu, že otázka stavby nové nemocnice nebo rekonstrukce té stávající se stala hlavním politickým tématem krajských voleb, zlínští aktivisté seznali, že výsledky voleb do zastupitelstev krajů vyjeví názor občanů i na tuto otázku. Objektivnímu sdílení informací a argumentů obou stran však napomohla námi uspořádaná veřejná debata.

Aktivismus, síťování, workshopy… a COVID-19

Ve dnech 22. a 23. ledna jsme uspořádali ve spolupráci s Fórem 50 % dvě veřejné akce v Pardubicích. Hlavním probíraným tématem se stala zamýšlená výstavba místního fotbalového stadionu a případné referendum proti němu. Dotkli jsme se i tématu ochrany osobních údajů.

Ve středu 26. 2. 2020 jsme ve spolupráci s Fórem 50 % uspořádali veřejné setkání s třebíčskými občany. Řešili jsme mj. možnosti místního referenda ohledně obchvatu města, možnosti získávání informací či dominanční techniky a obranu proti nim.

V rámci workshopu ve čtvrtek 27. 2. 2020 na Městském úřadu v Třebíči jsme pak probrali, co to korupce je, jak se proti ní (aktivně) bránit a jak souvisí vedení města s otázkou genderu. Plánovanou sérii následných workshopů a školení v dalších částech ČR nám překazil příchod pandemie.

Workshop v Třebíči | zdroj: TI

I přesto se nám podařilo v létě 2020 jsme vyškolit tým dobrovolnic v monitoringu transparentnosti volebních kampaní, který v Transparency International uskutečňujeme pravidelně již od roku 2013 dle námi nastavovaných a pečlivě aktualizovaných kritérií, a následně úspěšně ohodnotit kampaně 33 kandidujících subjektů.

Online debata „Český fotbal v korupčním offsidu: jak postavit na nohy největší tuzemský sport?“ | zdroj: TI

S postupně zvyšujícími se restrikcemi jsme se ke konci roku stále více přesunovali do online prostředí a velmi zajímavou expertní diskuzi k přerozdělování sportovních dotací i veřejnou online debatu o budoucnosti českého fotbalu jsme tak učinili prostřednictvím virtuálních platforem.

Donoři

Projekt byl realizován v období: 1. 11. 2018 – 30. 11. 2020

Podpořeno grantem z Foundation Open Society Institute ve spolupráci s Nadací otevřené společnosti OSIFE.

 

Bojujte proti korupci s námi.