TI zveřejňuje případovou studii o výstavbě kanalizace v obci Sluštice

Publikováno: 4. června 2015

V rámci činnosti právní poradny začala TI prověřovat hospodárnost stavby splaškové kanalizace obce Sluštice postavené v rámci projektu „Propojení vodovodu a kanalizace Sluštice – Květnice“. Při analýze relevantních materiálů jsme zjistili řadu nesrovnalostí.

Sluštice - Květnice - Mapa

Sluštice a Květnice | zdroj: Google Maps

V rámci dotačního řízení obec Sluštice již v roce 2007 předložila Ministerstvu zemědělství dopis, ve kterém sousední obec Květnice, která na rozdíl od obce Sluštice disponuje čistírnou odpadních vod, souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řady. Při realizaci stavby kanalizace a vodovodu byla rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 31. března 2010 povolena stavba předmětné kanalizace, ovšem s tím, že kolaudační souhlas bude podmíněn zajištěním dostatečné kapacity Čistírny odpadních vod Květnice. Pro účely kolaudačního řízení byla tato podmínka dle příslušného úřadu splněna uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o napojení na obecní kanalizační síť Květnice. Závazky z této smlouvy však nebyly nikdy realizovány.

Cele znění případové studie je ke stažení v našem odkaze.

Vinou selhání kontrolních mechanismů bylo z veřejných rozpočtů utraceno 25 milionů korun na dodnes nefungující kanalizaci.