Rizika obecně a zejména rizika podvodů a korupce v rámci ESI fondů nelze eliminovat, ale lze je úspěšně řídit

Vydáno 08. 11. 2016

Vyvrcholením projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům byla mezinárodní konference „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“, která se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové dne 3. listopadu 2016.

  • Mezinárodní konference: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ | zdroj: TI

Mezinárodní konference: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ | zdroj: TI

Téměř stovka účastníků, představitelů státní správy, samosprávy, soukromého sektoru či neziskových organizací dokládá, že o problematiku Evropských fondů a jejich řádného využití je velký zájem. Složitou problematiku přidělování i kontroly evropských financí a široké spektrum možných přístupů k řízení rizik podvodů v projektech spolufinancovaných Evropskou unií představili čeští i zahraniční odborníci.

Konferenci oficiálně zahájila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková a předseda správní rady Transparency International Jan Spáčil.

Minuty TI: Olga Letáčková – Rizika korupce a podvodů ve fondech EU z pohledu MMR | zdroj: TI

První panel se zaměřil na systémový pohled na podvody ve fondech EU, možnosti jejich regulace a roli hlavních aktérů. Co je to podvodné jednání, jak mu zabránit a jak jej řešit – to bylo hlavní téma vystoupení Tomáše Kafky, na nějž navázala Olga Letáčková představením práce Národního orgánu pro koordinaci, který hraje ústřední roli v tvorbě metodik řízení rizik, jež odrážejí zkušenosti z předchozích programových období, požadavky Evropské komise i potřeby našich poskytovatelů dotací. Se širokým spektrem rolí Ministerstva financí ve vztahu k evropským fondům od stanovení indikátorů rizik po auditní činnost seznámil Tomáš Vyhnánek. První blok vystoupení pak uzavřel Josef Polák, který se zaměřil na zjištění NKÚ i Evropského účetního dvora ve vztahu k zahraničním finančním prostředkům a specificky pak k prostředkům strukturálních fondů.

Minuty TI: Josef Polák – Role NKÚ v souvislosti s fondy EU | zdroj: TI

Prevence, odhalení možného rizika či ověření skutečností uvedených v čestných prohlášeních s využitím elektronických nástrojů byla hlavní témata druhé části konference. Za Evropskou komisi vystoupil manažer projektu ARACHNE Luc Molemans. Účastníci měli možnost seznámit se se základními parametry tohoto systému, jeho funkcemi a příklady jeho využití jako doplňkového nástroje ověření informací a prevence rizik podvodů. Doplnil jej Luděk Mácha, který apeloval na řídící orgány, aby si nastavily individuální přístup k detekovaným rizikům tak, aby odrážel specifické cíle a potřeby operačního programu.

Minuty TI: Luc Molemans – Nástroj ARACHNE a fondy EU | zdroj: TI

Odpolední program konference zahájily dva workshopy – jeden zaměřený na odhalování podvodů, druhý pak na jejich vyšetřování a související sankční opatření. Jan Vytejček, Jitka Procházková a Rostislav Mazal představili postup při detekci podvodů a následná opatření doplněné o kontrolní zjištění ilustrované příklady z praxe. V rámci diskuse byly zmíněny i dva nejzásadnější problémy kontrolních systémů, a sice nesoulad národních a evropských právních předpisů a absence provázanosti auditů. Opakovaně byla zdůrazněna potřeba průběžného vzdělávání pracovníků řídících orgánů i metodická pomoc žadatelům.

Druhý workshop zahájil Frank Michlik, který prezentoval práci a výsledky Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i jeho metodickou úlohu při identifikaci rizik podvodů. Na něj navázal Michal Fial a představil činnost Nejvyššího státního zastupitelství jako kontaktního místa pro řešení trestněprávní roviny a shromažďování informací o podvodech v oblasti evropských fondů. Jako poslední vystoupil Richard Hubl, který přestavil i optimističtější pohled na evropské dotace. Na příkladech a statistikách dokládal, že většina projektů byla bezproblémová a společensky prospěšná. Negativní zprávy z médií sice dávají pravdivý obrázek o tom, jak jsou dotace zneužívány, na druhou stranu není kvůli těmto zprávám na místě zatracovat evropské dotace jako celek.

Minuty TI: Gabriela Nagy – Rizika podvodů ve fondech EU v Maďarsku | zdroj: TI

Poslední panel přinesl účastníkům zahraniční zkušenosti s podvody v evropských dotacích a jejich odhalováním. Małgorzata Kaczanowska z Polska a Natasa Prah ze Slovinska představily práci řídících a kontrolních orgánů ve svých zemích a podrobněji i konkrétní kauzy neoprávněného či podvodného jednání spojeného s fondy EU, postupy jejich odhalování i nástroje prevence nesrovnalostí a rizik. Pohled neziskového sektoru na problematiku nakládání s evropskými prostředky v Maďarsku a na Slovensku představili zástupci poboček Transparency International Gabriella Nagy a Gabriel Šípoš. Uvedli nejen některé z nejznámějších případů podvodů a korupce spojených s prostředky EU, ale i inovativní nástroje veřejné kontroly a zvyšování transparentnosti.

Mezinárodní konference umožnila nejen představit různé aspekty řízení rizik spojených s fondy Evropské unie, ale byla i platformou pro výměnu zkušeností všech aktérů zapojených do projektů spolufinancovaných z ESI fondů. Jejich struktura je složitá a připravit univerzální a přitom dostatečně konkrétní doporučení týkající postupů při prevenci podvodů a korupce je téměř nemožné. Proto jsou důležitá setkávání setkání odborníků i veřejnosti důležitá a výměna zkušeností. Náměty a doporučení z mezinárodní konference budou proto i nadále využívány v práci všech zainteresovaných institucí.

Sdílejte nás s hashtagem projektu #FondyEU

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Jitka Procházková – Auditní orgán

Gabriela Nagy – EU Funds

Malgorzata Kaczanowska – MA OPI and E experience

Olga Letáčková – Řízení rizik podvodů pro období 2014–2020

Nataša Prah – SI AA and Fraud Casesx

Tomáš Kafka – Mýty v řízení rizik podvodu

Luc Molemans – Arachne Prague

Gabriel Sipos – Protecting Structural Funds from Corruption

Frank Michlik – Fraud prevention, reporting and analysis

Richard Hubl – Prevence a řízení rizik

Jan Vytejček – Zjišťování a nahlašování podvodů

 

PARTNEŘI MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

mmr_cr_rgb

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj České republiky udělila společnosti Transparency International Česká republika, o.p.s. záštitu nad mezinárodní konferencí: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“. www.mmr.cz

 

olaf-logo-official

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací:hec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm)


Štítky: Spolupráce se zahraničím , OLAF

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.