Rizika obecně a zejména rizika podvodů a korupce v rámci ESI fondů nelze eliminovat, ale lze je úspěšně řídit

Publikováno: 8. listopadu 2016

Vyvrcholením projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům byla mezinárodní konference „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“, která se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové dne 3. listopadu 2016.

  • Mezinárodní konference: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ | zdroj: TI

Mezinárodní konference: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ | zdroj: TI

Téměř stovka účastníků, představitelů státní správy, samosprávy, soukromého sektoru či neziskových organizací dokládá, že o problematiku Evropských fondů a jejich řádného využití je velký zájem. Složitou problematiku přidělování i kontroly evropských financí a široké spektrum možných přístupů k řízení rizik podvodů v projektech spolufinancovaných Evropskou unií představili čeští i zahraniční odborníci.

Konferenci oficiálně zahájila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková a předseda správní rady Transparency International Jan Spáčil.

Minuty TI: Olga Letáčková – Rizika korupce a podvodů ve fondech EU z pohledu MMR | zdroj: TI

První panel se zaměřil na systémový pohled na podvody ve fondech EU, možnosti jejich regulace a roli hlavních aktérů. Co je to podvodné jednání, jak mu zabránit a jak jej řešit – to bylo hlavní téma vystoupení Tomáše Kafky, na nějž navázala Olga Letáčková představením práce Národního orgánu pro koordinaci, který hraje ústřední roli v tvorbě metodik řízení rizik, jež odrážejí zkušenosti z předchozích programových období, požadavky Evropské komise i potřeby našich poskytovatelů dotací. Se širokým spektrem rolí Ministerstva financí ve vztahu k evropským fondům od stanovení indikátorů rizik po auditní činnost seznámil Tomáš Vyhnánek. První blok vystoupení pak uzavřel Josef Polák, který se zaměřil na zjištění NKÚ i Evropského účetního dvora ve vztahu k zahraničním finančním prostředkům a specificky pak k prostředkům strukturálních fondů.

Minuty TI: Josef Polák – Role NKÚ v souvislosti s fondy EU | zdroj: TI

Prevence, odhalení možného rizika či ověření skutečností uvedených v čestných prohlášeních s využitím elektronických nástrojů byla hlavní témata druhé části konference. Za Evropskou komisi vystoupil manažer projektu ARACHNE Luc Molemans. Účastníci měli možnost seznámit se se základními parametry tohoto systému, jeho funkcemi a příklady jeho využití jako doplňkového nástroje ověření informací a prevence rizik podvodů. Doplnil jej Luděk Mácha, který apeloval na řídící orgány, aby si nastavily individuální přístup k detekovaným rizikům tak, aby odrážel specifické cíle a potřeby operačního programu.

Minuty TI: Luc Molemans – Nástroj ARACHNE a fondy EU | zdroj: TI

Odpolední program konference zahájily dva workshopy – jeden zaměřený na odhalování podvodů, druhý pak na jejich vyšetřování a související sankční opatření. Jan Vytejček, Jitka Procházková a Rostislav Mazal představili postup při detekci podvodů a následná opatření doplněné o kontrolní zjištění ilustrované příklady z praxe. V rámci diskuse byly zmíněny i dva nejzásadnější problémy kontrolních systémů, a sice nesoulad národních a evropských právních předpisů a absence provázanosti auditů. Opakovaně byla zdůrazněna potřeba průběžného vzdělávání pracovníků řídících orgánů i metodická pomoc žadatelům.

Druhý workshop zahájil Frank Michlik, který prezentoval práci a výsledky Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i jeho metodickou úlohu při identifikaci rizik podvodů. Na něj navázal Michal Fial a představil činnost Nejvyššího státního zastupitelství jako kontaktního místa pro řešení trestněprávní roviny a shromažďování informací o podvodech v oblasti evropských fondů. Jako poslední vystoupil Richard Hubl, který přestavil i optimističtější pohled na evropské dotace. Na příkladech a statistikách dokládal, že většina projektů byla bezproblémová a společensky prospěšná. Negativní zprávy z médií sice dávají pravdivý obrázek o tom, jak jsou dotace zneužívány, na druhou stranu není kvůli těmto zprávám na místě zatracovat evropské dotace jako celek.

Minuty TI: Gabriela Nagy – Rizika podvodů ve fondech EU v Maďarsku | zdroj: TI

Poslední panel přinesl účastníkům zahraniční zkušenosti s podvody v evropských dotacích a jejich odhalováním. Małgorzata Kaczanowska z Polska a Natasa Prah ze Slovinska představily práci řídících a kontrolních orgánů ve svých zemích a podrobněji i konkrétní kauzy neoprávněného či podvodného jednání spojeného s fondy EU, postupy jejich odhalování i nástroje prevence nesrovnalostí a rizik. Pohled neziskového sektoru na problematiku nakládání s evropskými prostředky v Maďarsku a na Slovensku představili zástupci poboček Transparency International Gabriella Nagy a Gabriel Šípoš. Uvedli nejen některé z nejznámějších případů podvodů a korupce spojených s prostředky EU, ale i inovativní nástroje veřejné kontroly a zvyšování transparentnosti.

Mezinárodní konference umožnila nejen představit různé aspekty řízení rizik spojených s fondy Evropské unie, ale byla i platformou pro výměnu zkušeností všech aktérů zapojených do projektů spolufinancovaných z ESI fondů. Jejich struktura je složitá a připravit univerzální a přitom dostatečně konkrétní doporučení týkající postupů při prevenci podvodů a korupce je téměř nemožné. Proto jsou důležitá setkávání setkání odborníků i veřejnosti důležitá a výměna zkušeností. Náměty a doporučení z mezinárodní konference budou proto i nadále využívány v práci všech zainteresovaných institucí.

Sdílejte nás s hashtagem projektu #FondyEU

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Jitka Procházková – Auditní orgán

Gabriela Nagy – EU Funds

Malgorzata Kaczanowska – MA OPI and E experience

Olga Letáčková – Řízení rizik podvodů pro období 2014–2020

Nataša Prah – SI AA and Fraud Casesx

Tomáš Kafka – Mýty v řízení rizik podvodu

Luc Molemans – Arachne Prague

Gabriel Sipos – Protecting Structural Funds from Corruption

Frank Michlik – Fraud prevention, reporting and analysis

Richard Hubl – Prevence a řízení rizik

Jan Vytejček – Zjišťování a nahlašování podvodů

 

PARTNEŘI MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

mmr_cr_rgb

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj České republiky udělila společnosti Transparency International Česká republika, o.p.s. záštitu nad mezinárodní konferencí: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“. www.mmr.cz

 

olaf-logo-official

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací:hec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm)

Mezinárodní konference umožnila nejen představit různé aspekty řízení rizik spojených s fondy Evropské unie, ale byla i platformou pro výměnu zkušeností všech aktérů zapojených do projektů spolufinancovaných z ESI fondů. Jejich struktura je složitá a připravit univerzální a přitom dostatečně konkrétní doporučení týkající postupů při prevenci podvodů a korupce je téměř nemožné. Proto jsou důležitá setkávání setkání odborníků i veřejnosti důležitá a výměna zkušeností.

Související projekty

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Implementace projektů financovaných z fondů EU projektů byla v minulosti v České republice ovlivněna počtem nesrovnalostí a podezřením na podvod nebo podvody skutečnými. S novým programovacím obdobím tak přichází požadavek na zavedení nových nástrojů pro …

Vice o projektu