Comparative Analyses of the Legal Framework for Party and Election Campaign Finance in the Republic of Serbia

The publication maps the main features of Serbian electoral code regarding the transparency of political finance. Certain background for the description is the Czech electoral code, thus the text allows comparing of “transparency” features of both, different though, systems.

As the striking difference in party financing (in comparison to Czech Republic). the author identifies the fact, that public funds in the amount of 20 % are allocated in equal amounts to political entities which, when submitting election lists, later proclaimed, declared to use the funds from public sources to cover election campaign costs. The main problem with this type of allocation is the fact that available funds for the election campaign is not determined in accordance with the estimation of minimal needs to ensure presentation of election programs to the voters, but are calculated against overall budget.

Furthermore, when the competition on elections is higher and therefore need to invest funds would be smaller. The problem is particularly visible on local level where budgets are rather small. When several elections are held at the same time, parties competing on local level only are significantly hampered financially in comparison with those competing on national elections as well.

The publication of this report has been made possible with the support of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the Transition Promotion Program implemented in cooperation with Transparency International Czech Republic.

Srovnávací analýza právního rámce pro financování stranických a volebních kampaní v Srbsku

Publikace představuje základní parametry legislativy upravující transparentnost politických financí v Srbsku, a to na půdorysu vymezeném srovnáním praktické zkušenosti z volebního roku 2020 v České republice a Srbsku. Srbské strany jsou financovány poněkud odlišně od těch českých a největší část jejich rozpočtů pochází od státních a samosprávných zdrojů, včetně municipalit.

Studie sleduje detaily a jemné odlišnosti v zákonech srbských a českých a poskytuje nám inspirativní obrázek o odlišném přístupu k mnoha aspektům politických financí, obrázek srozumitelný díky parametrickému nastavení studie, jež sleduje nám známé aspekty, jako jsou limity na dary, restrikce výdajů v hotovosti, možnost získávat finance vlastní výdělečnou činností, vymezení uznatelných nákladů v kampaních, dohledových pravomocí apod.

Za nejzajímavější odlišnost srbského modelu financování stran lze považovat fakt, že do předvolební kampaně si strany rozdělují státní podporu vypočtenou jako 0,07 % rozpočtu toho administrativního celku, v němž se volby konají (kraj, stát apod.).

Část peněz si strany rozdělují dle určitých pravidel už před volbami, na část uplatňují nárok po volbách podle toho, kolik mandátů ta která z nich získala. Samozřejmě mohou přidat vlastní fondy.

Znamená to tedy, že:

  1. kolik peněz skutečně z veřejných prostředků strana obdrží, není jasné až do okamžiku, kdy jsou sečteny hlasy,
  2. je naopak dopředu jasný celkový balík veřejných prostředků, které si strany (bez ohledu na jejich aktuální počet v daných volbách) budou dělit.

Celý systém je tím pádem relativně nevyzpytatelný a těžkopádný a znevýhodňuje strany, které nedisponují finančním zázemím. Text však vedle těchto významných odlišností upozorňuje i na podobnost regulace obou zemí – například povinnost vést separátní bankovní účty pro kampaň, resp. dedikaci dohledových pravomocí na státní Protikorupční agenturu (obdoba pravomocí našeho Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí).

Autor zahrnul do publikace také doporučení pro změny parametrů, které by napravily výše uvedené problémy a zavedly do srbského systému některé „české prvky“. Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě.

Transparency International ČR buduje postupně unikátní sérii studií mapujících tuto problematiku v balkánských státech a v ČR a poskytuje tak cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě.

Publikace vznikla v rámci projektu OPPOFIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR.  • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.