Předražené radary ve Varnsdorfu

Vyřešeno Vydáno 01. 04. 2019

Měřící radar | zdroj: Michal Šafus, Děčínský deník

V kostce

Během prosince 2018 obdržela Transparency International ČR několik podnětů ohledně podezřelého nájmu radarů ve Varnsdorfu. Město s 15 tisíci obyvateli uzavřelo na základě pochybných výběrových řízení sérii nájemních smluv, na kterých zatím zaplatilo přes 30 milionů Kč (od září 2017). Problematické bylo porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky a postup zadání veřejné zakázky. V červenci roku 2020 nezákonnost smlouvy uznal i příslušný soud a zrušil ustanovení Rady, která ji schválila.

Kauzou se kromě Transparency International zabývalo také Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, orgány činné v trestním řízení či investigativní novináři.

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

TI obdržela koncem roku 2018 několik podnětů, které poukazovaly na pochybnou zakázku na pronájem radarů ve Varnsdorfu. Po analýze dostupných dokumentů TI vyhodnotila, že jednání radnice je skutečně problematické a nehospodárné. Zastupitelstvu jsme dne 19. 2. 2019 zaslali otevřený dopis, ve kterém jsme upozornili na problematické aspekty pronájmu měřicích zařízení ze strany společnosti Water Solar Technology Ltd. – branch.

Koncem roku 2019 město kritizovanou smlouvu vypovědělo. Usnesení rady města, na které navázalo uzavření nájemní smlouvy na radary na měření rychlosti, pak zrušil v červenci 2020 Krajský soud v Ústí nad Labem z důvodu jejich nezákonnosti. TI proto svou roli v dané kauze považuje za ukončenou.

 

Bezplatné právní poradenství podporuje Ministerstvo vnitra v rámci programu Prevence korupčního jednání.

08/18

Město Varnsdorf vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu.

09/18

Podepsána první smlouva o pronájmu radarů.

12/18

TI obdržela informace o problematické zakázce.

02/19

TI zasílá otevřený dopis zastupitelům Varnsdorfu.

10/19

Na radnici ve Varnsdorfu zasahuje policie kvůli pronájmu radaru.

7/20

Varnsdorf při provozu radarů nepostupoval podle zákona, rozhodl soud.

Během prosince 2018 obdržela Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) několik podnětů ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem měřících zařízení ve městě Varnsdorf. Oznamovatelé zejména poukazovali na porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), finanční nevýhodnost uzavřené nájemní smlouvy se společností Water Solar Technology Ltd. – branch a netransparentní jednání politického vedení města Varnsdorf.

Dne 7. 8. 2017 byla na nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků vypsána veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 1.000.000,- Kč bez DPH. Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři společnosti (Amaio Technologies a.s., Sundeck s.r.o a Water Solar Technology Ltd – branch), přičemž vybraným dodavatelem se stala společnost Water Solar Technology Ltd. – branch, s kterou byla dne 20. 9. 2017 podepsána Smlouva o nájmu měřících zařízení (dále jen „Smlouva 1“).

Smlouva 1 byla uzavřena na dobu určitou (24 měsíců) s ustanovením, že pokud fakturované odměny dosáhnou v souhrnu částky 1.000.000,- Kč, dojde k automatickému ukončení této Smlouvy 1. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 však bylo počítáno s nákladovou položkou na nájemné těchto měřících zařízení ve výši 3.000.000,- Kč. Měřící zařízení byla spuštěna v období duben – červenec 2018 a dle zaslané faktury mělo město Varnsdorf uhradit celkovou částku 21 704 859,- Kč, přičemž je nutné zdůraznit, že se jedná o navýšení nákladů na nájemné měřících zařízení o více než 700 %. Tuto situaci řešilo město Varnsdorf na 37. zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2018. Následně došlo dne 28. 11. 2018 ke schválení rozpočtového opatření v celkové výši 32.000.000,- Kč, které mělo pokrýt již vyfakturované částky a nově plánované náklady plynoucí z nájmu měřících zařízení.

Jelikož v mezidobí pozbyla Smlouva 1 formálně platnosti, rozhodli se účastníci tuto skutečnost zhojit vypsáním nové veřejné zakázky v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), přičemž dne 12. 9. 2018 došlo k podpisu druhé Smlouvy o nájmu měřících zařízení (dále jen „Smlouva 2“), která již byla uzavřena na dobu neurčitou. K finančnímu pokrytí Smlouvy 2 bylo učiněno další rozpočtové opatření, které opětovně navýšilo nákladovou položku na nájemné měřících zařízení. Rozpočet na rok 2018 města Varnsdorf tedy původně počítal s náklady na nájem měřících zařízení ve výši 3.000.000,- Kč, i když veřejná zakázka malého rozsahu byla soutěžena ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž prostřednictvím rozpočtových opatření došlo k úpravě nákladové položky na konečných 35.000.000,- Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 30.547.210,- Kč. V současné době probíhá nový proces zadávání veřejné zakázky na nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků, a to v nadlimitním režimu s předpokládanou hodnotou 56.000.000,- Kč bez DPH.

V této kauze TI shledává problematické zejména následující oblasti:

  1. Porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o porušení § 79a zákona o provozu na pozemních komunikacích a nerespektování ustálené soudní judikatury[1]. Problematickým aspektem je totiž situace, kdy jsou měřící zařízení instalována, nastavována a posléze udržována takovým subjektem, který je přímo hmotně zainteresován na výsledcích měření těchto zařízení. Ze Smlouvy 2 totiž vyplývá, že společnost Water Solar Technology Ltd. – branch měřící zařízení „instaluje, nastavuje, servisuje a poskytuje související služby“, ale zároveň „má nárok na částku 290,- Kč bez DPH za každé jedno měření“ za předpokladu, že došlo k překročení povolené rychlosti.
  2. Nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Orgány veřejné správy, které hospodaří s veřejnými prostředky, mají povinnost tyto prostředky, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vynakládat hospodárně, účelově a efektivně. TI je toho názoru, že tato souhrnně nazývaná zásada hospodárnosti není v případě Smlouvy 2 splněna, a to z důvodu konstrukce odměny za služby, jež jsou předmětem Smlouvy 2. Mezi základní zásady rozpočtového práva patří zásady reálnosti, úplnosti či pravdivosti. Za podmínek stanovených Smlouvou 2 lze předpokládat, že nebude v podstatě možné předvídat výši rozpočtových nákladů na daný pronájem z důvodu proměnlivého ustanovení Smlouvy 2 o odměně, což zapříčiní nehospodárné, neúčelové a neefektivní vynakládání veřejných prostředků. Výše zmíněnou nehospodárnost lze ilustrovat i na samotném průběhu účelového navyšování nákladové položky na nájem měřících zařízeních za rozpočtový rok 2018, kdy z původně plánovaných nákladů ve výši 3.000.000,- Kč došlo ke skutečnému čerpání 3.547.210,- Kč.
  3. Postup zadání veřejné zakázky. I když se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, existuje zde povinnost naplnit základní zásady zadávání veřejných zakázek plynoucích z § 6 ZZVZ: zásadu transparentnosti, rovného zacházení, zákaz diskriminace a zásadu přiměřenosti. V daném případě se však jeví, že rámec zadávání veřejné zakázky malého rozsahu nebyl dodržen. Přestože došlo k uzavření Smlouvy 1 s peněžitým plněním na 1.000.000,- Kč (v souladu s předpokládanou hodnotou plnění) a rozpočet na rok 2018 plánoval částku 3.000.000,- Kč, reálně bylo nakonec fakturováno celkem 21 704 859,- Kč. Pochyby také budí navazující zakázkové řízení v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Zejména by však TI chtěla upozornit na samotné zájemce původní veřejné zakázky. Společnost Amaio Technology a.s. nakonec ze zadávacího procesu odstoupila, nicméně její mateřská společnost ICZ a.s. spolupracuje se společností Water Solar Technology Ltd. – branch na vysoutěžené zadané veřejné zakázce na měřící zařízení ve městě Varnsdorf. Dalšími dvěma účastníky zadávacího řízení byla společnost Sundeck s.r.o. a Water Solar Technology Ltd. – branch. Druhá zmíněná společnost se nakonec stala vybraným dodavatelem. Obě společnosti jsou však nepřímo propojeny, neboť společníkem mateřské společnost Water Solar Technology Ltd. je společnost Optimal Trade Ltd., která je zároveň společníkem společnosti Sundeck s.r.o. Vyvstává zde tedy podezření, že celé výběrové řízení bylo vedeno tím způsobem, aby vyhrál jeden konkrétní subjekt.

O vážnosti celé situace svědčí i to, že se do určité míry skutečnostmi vyplývajícími z této kauzy zabývá Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, orgány činné v trestním řízení či investigativní novináři[2].

TI mimo jiné zaslala zastupitelstvu dne 19. 2. 2019 otevřený dopis, ve kterém upozornila na problematické aspekty pronájmu měřicích zařízení ze strany společnosti Water Solar Technology Ltd. – branch. TI však neobdržela žádné zpětné vyjádření ze strany města Varnsdorf. Z výše uvedených důvodu bude TI celou situaci nadále monitorovat.

Město kritizovanou smlouvu s firmou Water Solar Technology (WTS) provozující radary koncem roku 2019 vypovědělo. V souvislosti s pronájmem radarů policie obvinila pět lidí včetně bývalého starosty Stanislava Horáčka. Usnesení rady města, na které navázalo uzavření nájemní smlouvy na radary na měření rychlosti, pak zrušil v červenci 2020 Krajský soud v Ústí nad Labem z důvodu jejich nezákonnosti.

[1] Zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 185/2014 ze dne 17. 12. 2014: „S ohledem na skutečnost, že stacionární radary měří rychlost automaticky při průjezdu vozidel, je jejich správné nastavení stěžejní. Tím, že toto nastavení prováděl soukromý subjekt hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, došlo k porušení § 79a odst. 1 zákona o silničním provozu. Ač je totiž měření prováděno automaticky, měřicí přístroj kompletně instaluje a nastavuje pronajímatel, tedy dle § 79a odst. 1 zákona o silničním provozu k měření nepříslušná osoba. Nic na tom nemění ani to, že umístění stacionárních radarů určila městská policie, která je také oprávněna stanovit dobu, kdy bude zařízení v provozu, a rozhoduje o nastavení tolerance zařízení“.

[2] Dne 18. 2. 2019 byla odvysílána reportáž investigativního pořadu České televize Reportéři ČT, která se kauzou měřících zařízení ve městě Varnsdorf zabývala.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

7/20

Varnsdorf při provozu radarů nepostupoval podle zákona, rozhodl soud.

10/19

Na radnici ve Varnsdorfu zasahuje policie kvůli pronájmu radaru.

02/19

TI zasílá otevřený dopis zastupitelům Varnsdorfu.

12/18

TI obdržela informace o problematické zakázce.

09/18

Podepsána první smlouva o pronájmu radarů.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.