Férová a transparentní politická soutěž v Srbsku

Publikováno 25. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Český tým TI disponuje jedinečnou odborností v oblasti sledování transparentnosti financování volebních kampaní a právě z toho těží i projekt „FATRA“, který reaguje na extrémně nízkou úroveň transparentnosti politického financování v Republice Srbsko a plánuje využít jak impulzu po volebním roce 2020, tak výhodného načasování aktivit v souvislosti s českými parlamentními volbami na podzim 2021.

V roce 2019 byly v Srbsku přijaty legislativní změny, které měly vyjasnit ustanovení o zákazu využívání veřejných zdrojů pro účely volebních kampaní v návaznosti na doporučení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). Tato úprava zákona však nezvýšila důvěru srbské veřejnosti ve zprávy o financování tamních politických kampaní, ani nezabezpečila možnost včasného vyšetřování veškerých podezření na podvodné jednání a šanci na případné potrestání viníků.

Řada doporučení vydaná ODIHR zůstala i nadále neadresována. Volební regulační rámec stále nezajišťuje transparentnost financování kampaní a účinnost dohledu. Neřešeny dále zůstávají problémy spojené s volební správou, mediální sférou, s řešením sporů a sankcemi za volební podvody. Práce na splnění všech doporučení ODIHR by měla být zahájena okamžitě, a to transparentním a inkluzivním způsobem tak, aby bylo možné využít období mezi volbami ke komplexní revizi volebního rámce.

Projekt současně reaguje na klíčové problémy a podněty, které byly identifikované v rámci našeho loňského projektu „OPPOFIN 2020“, v rámci kterého jsme se srbskými partnery sdíleli naši expertízu v monitoringu transparentnosti předvolebních kampaní:

  • Právní rámec a systém financování politických stran v Srbsku nefunguje efektivně a postrádá základní prvky transparentnosti.
  • Chybí jak veřejně dostupné informace o financování srbských politických stran z veřejného sektoru, tak komplexní legislativa k financování politických stran, která by mohla zabránit korupčním praktikám.
  • Je nutné, aby proces novelizace zákona o financování politických stran započal co nejdříve a aby srbské orgány řešily dlouhodobé nedostatky volebních mechanismů v dialogu s politickými stranami a dalšími zúčastněnými hráči s dostatečným předstihem před příštími volbami.

Systémová změna v politické kultuře společnosti směrem k vyššímu porozumění otázce transparentnosti politických financí vyžaduje dlouhodobé a udržitelné úsilí, a právě k tomu má za cíl přispívat i naše působení v Republice Srbsko v rámci letošního projektu.

Co konkrétně děláme

Na projektu spolupracujeme se srbskou pobočkou naší globální sítě, organizací Transparentnost Srbija, a jejími místními partnery, věnujeme se formulaci souboru pravidel pro transparentní a efektivní financování politických stran v Srbsku, který by měl být následně předložen relevantním rozhodovacím orgánům.

Již v rámci samotného procesu hledání řešení počítáme s přizváním relevantních stakeholderů. Je plánováno vydání policy paperu se základními doporučeními vzhledem k novelizaci relevantních právních předpisů, uspořádání debaty v Bělehradě, při níž budeme sdílet dobrou praxi z naší domoviny a série interních jednání dedikované pracovní skupiny, na jejichž základě se pokusíme napomoci k co nejlepší proměně prostředí politické soutěže v zemi.

Vedle naplňování aktivit advokačního rázu je naším cílem i přispět ke zvyšování porozumění tématu mezi srbskou společností.

Jaké máme výsledky

V roce 2021 jsme společně s našimi srbskými partnery úspěšně naformulovali plán postupu pro zvýšení transparentnosti srbského systému financování politických stran. Identifikovali jsme slabá místa stávajících právních předpisů týkajících se financování politických stran v Srbsku a následně jsme publikovali propracovaný policy paper s návrhy konkrétních předpisů pro implementaci do novely zákona.

Společně jsme vypracovali zevrubnou advokační strategii, na základě které budeme dále usilovat o prosazení navrhovaných změn a to jak na poli srbské domácí politiky, tak i na evropské půdě.

Jednoznačným úspěchem projektu pak byla naše pracovní cesta do Bělehradu, na které tým české Transparency uvítal nejvyšší představitel stálého zastoupení ČR v RS, jeho excelence Tomáš Kuchta. Pan velvyslanec rovněž přijal pozvání na expertní debatu věnovanou přenosu české zkušenosti se zprůhledňováním financování politických stran, kde pronesl úvodní slovo, a které se zúčastnili jak čeští odborníci na danou problematiku, tak zástupci srbské státní správy či neziskového sektoru a novinářské obce.

Mimo jiné se nám v rámci projektu také dařilo zvyšovat obecné povědomí srbské společnosti o tématu financování politických kampaní. Za tímto účelem byla pro srbské publikum vytvořena speciální webová stránka, kde bylo publikováno množství článků zaměřených na popularizaci problematiky (ne)transparentnosti politických financí, a jejíž následná propagace na sociálních médiích partnerské organizace přispěla k propsání tématu do celospolečenského diskurzu a tím pádem také k rozšíření prostoru pro naše další úsilí.

Na práci v Srbsku navazuje Transparency také v roce 2022.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.