"Obec je zřizovatelem, 100% vlastníkem a jediným společníkem právnické osoby – společnosti s ručením omezeným. Je nutné, aby na zakázku na poskytování služeb obci v hodnotě nad 1 mil ročně proběhlo zadávací řízení dle formalizovaného postupu upraveného zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo tuto službu může vykonávat obcí vlastněná společnost bez zadávacího řízení?"

Publikováno 15. 04. 2015

Platí-li, že činnost této obcí vlastněné právnické osoby je vyhrazena hlavně této obci, přičemž jakákoliv jiná  činnost má pouze okrajový charakter (tedy je splněna podmínka, že tento subjekt vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele), bude Vámi popsaný případ spadat pod výjimku uvedenou v  §11 ZZVZ, dle které: 

“Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem pokud

a)     sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky

b)     v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatele nebo ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatele a

c)     více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo zadavatele rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky. “

 

Jedná se o výjimku pro tzv. interní zadavatele (tzv. in-house zadávání) a v tomto případě zadavatel (město) skutečně není povinen zadávat veřejné zakázky podle ZZVZ. Platí však, že pokud město poskytne takové právnické osobě peněžní prostředky, tato společnost nemůže zakázku dále zadat a je nutné, aby převážnou část zakázky realizovala tato společnost vlastními silami.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.