"Může se o zakázku malého rozsahu ucházet subjekt, který je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části zadávací dokumentace k zakázce?"

Publikováno 15. 04. 2015

Platí, že uchází-li se o zakázku obchodní společnost, která je zpracovatelem projektové dokumentace, tedy části zadávací dokumentace k zakázce, může tím skutečně tomuto uchazeči vzniknout neodůvodněná výhoda. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), sice neobsahuje ustanovení, které by výslovně zakazovalo účast takového uchazeče v zadávacím řízení, je však třeba dodržet zásady stanovené v § 6 ZZVZ, v tomto případě pak především zásadu rovného zacházení, kdy je třeba, aby zadavatel zajistil, že zpracovatel projektové dokumentace nebude mít výhodu oproti jiným uchazečům. Obecně lze především doporučit do zadávací dokumentace vtělit podmínku, dle které se zpracovatel projektové dokumentace nesmí tohoto zadávacího řízení účastnit. Tato úprava pak především umožní zadavateli se vyhnout riziku, že nezíská nejlepší možné řešení, neboť zpracovatel projektové dokumentace si tuto dokumentaci přizpůsobil tak, aby v následném zadávacím řízení zvítězil on sám.

Dále  ZZVZ nově upravuje možnost dle § 48 odst. 5 písm. b) vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné. Komentářová literatura k tomuto uvádí, že by došlo k naplnění podmínky možnosti vyloučení v případě, kdy by se zadavatel domluvil s dodavatelem, který se podílel na přípravě zadávací dokumentace, že se nebude účastnit daného zadávacího řízení a dodavatel by tuto dohodu porušil, a zároveň by nebyl na výzvu zadavatele schopen prokázat, že nebyl zvýhodněn.

Jedná-li se však o zakázku malého rozsahu, zadavatel nebyl povinen naplnit formální postup dle ZZVZ, musel však dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 ZZVZ, a to zásadu transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti. Veřejní zadavatelé, typicky města nebo obce, musí rovněž dodržet své vlastní schválené zásady pro zadávání zakázek, přičemž část takovýchto zásad rovněž upravuje postup zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.