"Je třeba, aby město v případě, že plánuje uzavřít smlouvu o úvěru, iniciovalo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?"

Publikováno 15. 04. 2015

Smlouvě o úvěru, jejímž obsahem je jednak závazek věřitele poskytnout dlužníkovi v jeho prospěch peněžní prostředky, jednak závazek dlužníka poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky a kterou uzavírá veřejný zadavatel s dodavatelem, musí předcházet zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Platí, že poskytnutí úvěru je veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 ZZVZ.

Město jakožto veřejný zadavatel tedy mělo zahájit zadávací řízení dle postupu formalizovaného ZZVZ, jehož předmětem mělo být poskytnutí úvěru.  V případě, že takto město nepostupovalo, jedná se o porušení ZZVZ a lze doporučit, abyste se obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže jako na orgán vykonávajícím dohled nad dodržováním tohoto zákona.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.