"Může zastupitelstvo obce pověřit zpracováním a provedením konkrétního úkolu zastupitele?"

Publikováno 05. 10. 2020

Na tuto otázku odpovídá přímo zákon o obcích, který v § 83 odst. 1 říká, že člen zastupitelstva obce je mj. povinen plnit úkoly, které mu zastupitelstvo obce, případně jiné orgány uloží. Zastupitelstvo tak obecně může zastupitele úkolovat, ale i pro to existují určité limity, neboť podle § 69 odst. 4 zákona o obcích není zároveň zastupitel při výkonu svého mandátu vázán žádnými příkazy. V praxi by to mělo být tak, že zastupitelstvo může zastupitele pověřit např. úkolem prezentovat stanovisko obce nebo v nějakém orgánu hlasovat v souladu s usnesením zastupitelstva obce. Tím by mohlo být například hlasování na valné hromadě městské společnosti nebo dobrovolného svazku obcí. Takovýmto úkolem by mohl být pověřen i neuvolněný zastupitel bez jakýchkoliv dalších funkcí v obecních orgánech, byť to není obvyklé.

 

Na druhou stranu by nebylo přípustné takového zastupitele úkolovat uklízením sněhu, pořádáním akcí pro občany nebo vypracováním analýz. Takový úkol by bylo možné odmítnout, neboť nespadají do mandátu zastupitele. Také lze odmítnout úkol pro rozpor se zákonem, například kdyby bylo podle zastupitele požadované hlasování na valné hromadě porušením péče řádného hospodáře nebo by bylo v rozporu se zákonem o obchodních korporacích či stanovami společnosti. Když zastupitel odmítne vykonat úkol, který po něm je možné rozumně požadovat, nepřichází sice v úvahu žádná přímá sankce podle zákona o obcích, může však vzniknout trestněprávní odpovědnost pověřeného zastupitele nebo odpovědnost za škodu, byla-li by obci takovým opomenutím způsobena.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.