"Může neúplné zastupitelstvo čtyř mandátů řídit obec?"

Publikováno 07. 12. 2017

Podle § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „VolZ“) se nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona konají, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 zastupitelů a nejsou-li zde náhradníci. Pokud tedy nastane důvod pro konání nových voleb dle § 58 odst. 1 písm. b) VolZ, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl.

Do doby uspořádání nových voleb by v obci panovala obdobná situace, jako kdyby všichni zastupitelé odstoupili.  Poklesne-li totiž počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu popř. pod 5 zastupitelů a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObecZ“), s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria (§ 90 ObecZ).

  • 91 ObecZ stanoví, že ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta popř. nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce. Podle § 107 ObecZ vykonává dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty pravomoci starosty podle § 103 ObecZ. V tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Zastupitelstvo si může si postupem podle § 84 odst. 4 ObecZ vyhradit pravomoci rady obce či starosty obce (s výjimkou pravomocí vyhrazených radě obce). Počet členů zastupitelstva obce se totiž z hlediska usnášeníschopnosti a z hlediska platného přijetí usnesení se vždy určuje podle skutečného počtu obsazených mandátů. Zbylí členové zastupitelstva by tudíž tvořili usnášeníschopný orgán.

Obec by tudíž do uskutečnění nových voleb řídil současný starosta a nově zvolení zastupitelé. Ti by obec řídili ve velmi ochromené podobě, protože by nemohli rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85 ObecZ.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.