"Musí se zastupitelstvo vypořádat s návrhem občanů obce na změnu rozpočtu obce?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle §16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (dále jen „zákon o obcích“) stanovuje, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo  vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k tomuto doplňuje, že územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Z uvedeného vyplývá, jakým způsobem a v jaké lhůtě musí obec uveřejnit rozpočet a že jsou občané oprávněni podávat k danému rozpočtu připomínky. Nicméně z tohoto ustanovení není patrné, že by byli občané oprávněni podávat návrhy na změny, resp. že by obec musela o jejich návrhu na změny hlasovat. V tomto jsou daná ustanovení velmi nekonkrétní, protože v podstatě neupravují vůbec žádný způsob, jak má být s těmito připomínkami naloženo.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.