"Jak má správně postupovat obec, uvolní-li se mandát v zastupitelstvu obce?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle § 56 zákona o volbách do zastupitelstev platí, že „Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.“ Novým zastupitelem se tedy náhradník stává automaticky den následující po dni zániku mandátu. Problematické potom bývá, kdo novému zastupiteli předá osvědčení o zvolení, kterým mandát sám nevzniká, spíš je to jakési potvrzení nutné k výkonu pravomoci. Osvědčení by podle stejného § 56 měla předat rada obce, není-li, pak zastupitelstvo obce, a to do 15 dní od uprázdnění mandátu. Pokud však tuto povinnost neplní, podle § 68 zákona o volbách do zastupitelstva přechází tato povinnost na ředitele krajského úřadu. Pokud by ani ten neplnil a nevydal osvědčení, může se nový zastupitel domáhat soudní nápravy prostřednictvím § 79 soudního řádu správního. Tento postup potvrdil i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. j. 8 As 84/2011-208.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.