"Má subjekt, kterého jsem žádal o poskytnutí informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, právo požadovat úhradu nákladů, které mu v souvislosti s poskytnutím těchto informací vznikly?"

Publikováno 15. 04. 2015

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny podle ustanovení §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Ustanovení §17, odst. 1 InfZ k tomu dodává, že povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací.

Úhradu může ovšem povinný subjekt žádat pouze tehdy, zveřejní-li ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné, sazebník úhrad podle §5, odst. 1, písm. f) InfZ. Žadatel o poskytnutí informací by měl být tedy předtím, než podá svou žádost podle InfZ, seznámen s tím, které úhrady a v jaké výši po něm může povinný subjekt požadovat.

Předejít žádosti povinného subjektu o úhradu nákladů lze tím, že žadatel požádá povinný subjekt o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.

Opravným prostředkem proti žádosti povinného subjektu o úhradu nákladů je stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a InfZ.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.