"Je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím postup, kdy obecní úřad na žádost podanou v souladu s tímto zákonem o nájemní smlouvy nájemníků obecních bytů poskytl tyto nájemní smlouvy anonymizovaně, tedy bez poskytnutí konkrétních jmen nájemníků?"

Publikováno 15. 10. 2020

Limity, pokud jde o rozsah informací poskytovaných na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou stanoveny v ustanoveních § 2 odst. 3 a 4 a v §§ 7-12 tohoto zákona. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje může povinný subjekt poskytnout jen za podmínek stanovených v právních předpisech upravujících jejich ochranu (tj. zejm. občanský zákoník a zákon o zpracování osobních údajů).

Povinnost zveřejnění osobních informací stanovuje zákon o svobodném přístupu k informacím v ust. § 8b tohoto zákona: povinný subjekt má povinnost poskytnout základní osobní údaje o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky (základními údaji jsou jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků). Toto ustanovení představuje výjimku ze zásady ochrany osobních údajů, která se jinak při poskytování informací povinnými subjekty obvykle uplatní. Definici veřejných prostředků podává ust. § 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dle kterého se veřejnými prostředky rozumí veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písm. a), tedy i územnímu samosprávnému celku.

Dle komentáře k ustanovení § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (2016, bod 24) poskytne-li obec smluvně určité osobě veřejné prostředky – např. nemovitý majetek obce (ať již na základě kupní, nájemní či jiné smlouvy) -, měly by být osobní údaje druhé smluvní strany v intencích ust. § 8b zveřejnitelné (byla-li smlouva již uzavřena). Na závěr je nutné poznamenat, že o výkladu předmětného ustanovení nepanují úplné shody, podle některých je nutné zohlednit úmysl zákonodárce, který měl na mysli především vydávání veřejných prostředků formou darů, příspěvků, dávek, dotací atd.; jiní požadují důsledný test proporcionality – přiměřenosti zásahu do ústavně zaručeného práva na ochranu osobnosti – v každém jednotlivém případě. Žádost o informaci rovněž nesmí představovat zneužití práva, povinný subjekt, prokáže-li nepoctivý motiv žadatele, takovou žádost odmítne.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.