Nejasná výstavba školky ve Varnsdorfu

Probíhá Vydáno 22. 02. 2017

Varnsdorf město

Ilustrační fotografie | zdroj: Město Varnsdorf

V kostce

Zastupitelé ve Varnsdorfu si v září 2016 odhlasovali, že přijmou dar v podobě projektové dokumentace na mateřskou školku, a navíc s dárcem podepsali smlouvu, že podmínkou realizace mateřské školy je poskytnutí dotace. Na první pohled bezproblémové kroky, které město nic nestojí. Je však nasnadě otázka, zda město potřebuje zajistit nová místa ve školce, nebo se jen stalo prostředníkem pro čerpání veřejných prostředků na zbytečný projekt. V roce 2018 město podalo žádost o unijní dotaci, která mu byla ve výši 56 milionů korun skutečně přidělena. O rok později město vybralo bez soutěže stejného projektanta s tím, že ještě navíc zaplatí za jeho služby 1,8 mil. korun. Dostavěna má být v červnu roku 2022.

Transparency zaslala vedení obce Varnsdorf otevřený dopis, ve kterém požadovala odpovědi na otázky ohledně budoucnosti výstavby mateřské školky. Obdrželi jsme odpovědi, které však neposkytly uspokojivé zodpovězení problematických aspektů darované projektové dokumentace. Následně jsme obdrželi také analýzu stavu mateřských škol a také doplnění informací ohledně vzniku projektové dokumentace od zástupce RG architects studio s.r.o.

 

09/16

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru v podobě projektové dokumentace

10/16

Zasíláme otevřený dopis zastupitelům města Varnsdorf

10/18

Město Varnsdorf podává žádost o unijní dotaci na výstavbu mateřské školy

01/20

Město Varnsdorf získává dotaci ve výši 56 milionů korun

09/20

Mateřská škola se začíná stavět

12/22

Schválení smlouvy o dílo, kterým se cena zvýšila o 13 milionů korun bez DPH

09/23

Byl uzavřen další dodatek, který prodlužuje termín kompletního dokončení k 31. 10. 2023

02/24

Školka byla otevřena.

Počátek kauzy – kdo stojí v pozadí

Zastupitelstvo na konci září 2016 schválilo pod bodem 3.06 usnesení, na jehož základě akceptuje dar v podobě projektové dokumentace na realizaci mateřské školy. Tuto projektovou dokumentaci věnovala obci strojírenská společnost TOS Varnsdorf a.s., která navíc s obcí uzavřela smlouvu, v níž v čl. IV. deklaruje, že uhradí náklady, které nebudou pokryty dotací. Město tak získá mateřskou školku v podstatě zadarmo, ale časem se bude muset postarat o její správu a nést finanční náklady na údržbu, což už tak výhodné být nemusí, zvlášť když město nemohlo ovlivnit projekt a tudíž ani např. ekologickou šetrnost budovy.

Zajímavé je, že projektovou dokumentaci ve skutečnosti zhotovila společnost RG architects studio s.r.o., jejímž jediným společníkem je pan Radomír Grafek, který je zároveň členem Komise správy a majetku ve Varnsdorfu. Tato komise vydávala doporučující stanovisko s přijetím daru v podobě projektové dokumentace. Kdo ve skutečnosti náklady na zhotovení projektové dokumentace zaplatil, není zřejmé.

Vysvětlení Varnsdorfu

Na základě předchozích informací jsme položili zástupcům Varnsdorfu otázky, které měly objasnit, do jakého dotačního programu se hodlá město s tímto projektem hlásit. Nebo zda se město zapojilo do tvorby projektové dokumentace, aby ovlivnilo výslednou podobu návrhu s ohledem na své požadavky a potřeby. Zajímali jsme se i o to, jestli si město ověřilo, že není projektová dokumentace diskriminační, když ji přijímá jako dar od subjektu, který se může hlásit do případné veřejné zakázky na stavbu mateřské školy. A v neposlední řadě jsme požadovali odpověď na to, zda se zastupitelstvo zabývalo skutečností, že člen Komise správy a majetku je majitelem společnosti, která projektovou dokumentaci navrhla.

Z reakce města nevyplynulo mnoho nových informací, jelikož odpovědi byly opravdu stručné. Lze shrnout, že o dotačním programu město zatím neví, ale hledá ho, na definici podmínek se nepodílelo, (ne)diskriminační podmínky projektové dokumentace neověřovalo a střetem zájmů se nezabývalo.

Komplikovanější příběh

Na základě uveřejněného článku se na TI obrátil pan Radomír Grafek z RG architects studio s.r.o., aby doplnil informace ohledně vzniku projektové dokumentace. Oproti informacím, které obdržela TI od tajemníka města Varnsdorf, uváděl, že zástupci města spolupracovali se studiem na tvorbě projektové dokumentace. K tomuto starosta města následně zaslal TI i výpis komunikace mezi jednotlivými institucemi, ze které skutečně vyplývá, že zástupci města participovali na přípravě projektové dokumentace.

Zároveň však z předložených dokumentů stále jasně nevyplývá odůvodnění potřeby výstavby nové mateřské školky. Starosta zaslal TI analýzu stavu mateřských škol, ve které je uvedeno, že již ve školním roce 2015/2016 byly umístěny do mateřských škol všechny děti vč. dětí dvouletých, zároveň se předpokládá, že od roku 2016 bude počet dětí ve školkách klesat. Analýza zmiňuje skutečnost, že Mateřská škola Nezvalova má nevyhovující pavilony, avšak z analýzy nejsou dostupné podrobnější informace a na doplňující dotaz TI, jestli město nezvažovalo opravu těchto pavilonů oproti výstavbě nové MŠ, jsme nedostali konkrétní odpověď.

Příprava výstavby nové mateřské školky ukazuje, že veřejnost může pokládat velké množství souvisejících otázek, a to nejen s ohledem na hospodárnost celé realizace, ale i na naplnění hlavního účelu a potřeby města – tedy nutnosti zajištění míst v mateřských školách. „Město by tak mělo více dbát na otevřenou komunikaci a mělo by podrobněji vysvětlovat svůj záměr a postupy, a to i nad rámec zákonných povinností vyplývajících například ze zákona o svobodném přístupu k informacím,“ dodává Martina Mikolášková, vedoucí právní poradny TI.

Rok 2019

Město ani v roce 219 stále neví, zda najde pro mateřskou školku uplatnění (bude dostatek dětí). V prvním případě dostalo město projekt zdarma od soukromé společnosti, nyní vybralo bez soutěže stejného projektanta s tím, že ještě navíc zaplatí za jeho služby 1,8 mil. korun. Celkové náklady na výstavbu mateřské školky pak mohou i s projektem sahat přes 75 mil. korun. Město chce žádat o poskytnutí dotace. Celá situace však působí tak, že jde jen o účelové vyčerpání dotace ve prospěch některých soukromých subjektů, aniž by zatím byl doložen legitimní důvod pro stavbu školky.

Rok 2020

Výše zmiňované pochybnosti tom, zda je výstavba nové mateřské školky vzhledem k počtu dětí potřebná, vzbuzuje i zpráva z forenzního auditu města Varnsdorf z roku 2020, ve které se mimo jiné uvádí, že se auditoři domnívají, že studie proveditelnosti, na základě které bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na školku, nebyla řádně zpracovaná a v návaznosti na nepřesné údaje hrozí, že nebudou naplněny závazné ukazatele dotačních podmínek.

Rok 2022

V roce 2021 byla mateřská škola již v procesu stavby, přičemž její výstavba je financována primárně z unijních dotací. Město totiž v roce 2018 podalo žádost o dotaci, která jí byla ve výši 56 milionů korun skutečně přiznána. Školka má být dostavěna v červnu roku 2022.

Rok 2023

V prosinci roku 2022 schválili zastupitelé na základě žádosti zhotovitele dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se cena výstavby školky navýšila o 13 milionů korun bez DPH a prodloužil termín dokončení do 30.9.2023. Město argumentovalo tím, že pokud by k navýšení nepřistoupilo, hrozilo by, že bude nutné hledat nového zhotovitele, což povede ke značnému prodloužení termínu dokončení a nebude již možné splnit podmínky pro čerpání přiznané dotace.
29. 9. 2023 uzavřelo město se zhotovitelem další dodatek ke smlouvě, kterým se posunul termín kompletního dokončení díla na 31. 10. 2023.

Rok 2024

V únoru 2024 uzavřelo město poslední dodatek ke smlouvě, kterým strany stvrdily úplnou realizaci předmětu díla za celkovou cenu 102 283 722, 57 Kč (s DPH). 28. 2. 2024 byla školka slavnostně otevřena.

Ke stažení

Odpověď na žádost o informace

Odpověď Ing. Stanislava Horáčka, starosty města Varnsdorf

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

02/24

Školka byla otevřena.

09/23

Byl uzavřen další dodatek, který prodlužuje termín kompletního dokončení k 31. 10. 2023

12/22

Schválení smlouvy o dílo, kterým se cena zvýšila o 13 milionů korun bez DPH

09/20

Mateřská škola se začíná stavět

01/20

Město Varnsdorf získává dotaci ve výši 56 milionů korun

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.