Férové veřejné zakázky v ESI fondech

 

 


Proč se věnujeme tomuto projektu

Veřejné zakázky jsou klíčovým aspektem veřejných investic, jsou součástí našeho každodenního života. V rámci Evropské unie představují asi 19% HDP a připadá na ně přibližně 48 % prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Současně patří veřejné zakázky z hlediska korupčního rizika k nejvíce ohroženým oblastem veřejného financování. Kromě objemu transakcí a příslušných finančních zájmů narůstá riziko korupce i díky složitosti procesu, úzké spolupráci mezi státní a soukromou sférou a množství zúčastněných stran. Podle Zprávy OECD o zahraniční korupci (2014) se veřejné zakázky podílejí více než polovinou na všech korupčních případech (následuje celní odbavení, upřednostnění jedné ze stran, zvýhodněný daňový režim, povolovací řízení, prodej důvěrných informací a prodej víz).

Obdobná situace je i v České republice. Navzdory novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 135/2016 Sb.) přijatému po schválení směrnic EU upravujících veřejné investice (2014/24 / EU, 2014/25 / EU, 2014/17 ES) zjišťují kontrolní orgány opakované nedostatky, jež negativně ovlivňují výběr nejvhodnějších nabídek a následné nákladově efektivní využití finančních prostředků.

Mezi ty nejzávažnější s vysokými korupčními riziky patří nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního s následným nárůstem nákladů a prodloužením realizace, porušení spravedlivé hospodářské soutěže, neprůkazný postup hodnocení a nerovné zacházením s uchazeči.

Trvalým nedostatkem je nadměrné používání jednacího řízení bez uveřejnění, k jehož hlavním rizikům patří omezení konkurenčního prostředí, neefektivnost, diskriminace a v neposlední řadě závislost na jediném dodavateli. Zvyšuje se i podíl podíl zakázek malého rozsahu zadaných přímo jedinému uchazeči. Výsledkem je skutečnost, že značná část celkového počtu chyb v čerpání prostředků EU je zapříčiněna nesprávným uplatněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu „Férové veřejné zakázky v ESI fondech“ (Clean Contracting in EU Funds) je proto přispět k prevenci podvodů a korupce při zadávání veřejných zakázek se zvláštním zaměřením na projekty spolufinancované EU, a to prostřednictvím výměny informací a zkušeností členských zemích Evropské unie v oblasti korupce a rizik podvodu ve veřejných zakázkách.

Jeho ambicí je zprostředkovat veřejným zadavatelům, řídícím orgánům i příjemcům prostředků v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků EU informace, které jim pomohou předejít nejčastějším chybám a osvojit si osvědčené i inovativní nástroje při zadávání veřejných zakázek.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 3. 2019

Tento projekt je financován programem Evropské unie Hercule III. 

Obsah projektu a jeho aktivity odrážejí názory realizátora, který za ně nese výhradní odpovědnost. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za použití uváděných informací.

Související novinky

Kolokvium: „Posouzení a řízení rizik ve veřejných zakázkách“

2018 Akce a pozvání Novinky a komentáře


O slabých místech veřejného zadávání a možnostech, jak zlepšit efektivitu a transparentnost celého procesu bez zvyšování jeho administrativní náročnosti diskutovalo patnáct odborníků na veřejné zakázky na kolokviu organizovaném Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI). Setkání proběhlo v rámci projektu „Férové veřejné zakázky v ESI fondech“ podpořeného programem EU OLAF/Hercule III.

Proč jsou evropské fondy a veřejné zakázky vnímány veřejností jako tunelování veřejných prostředků? Jaké faktory tento názor podporují a jak je možné jej změnit?

2018 Novinky a komentáře


I tyto otázky byly předmětem diskuse na semináři „Veřejné zakázky v ESI fondech: Posouzení a řízení rizik“. Pro účastníky – administrátory veřejných zakázek centrálních, krajských a obecních úřadů jej 14. června 2018 pořádala Transparency International Česká republika v rámci projektu „Férové veřejné zakázky v ESI fondech“ finančně podpořeném programem Hercule III Evropské komise.

Zadávání veřejných zakázek: jakými postupy a nástroji přispívat ke snižování korupčních rizik

2018 Novinky a komentáře


Ve čtvrtek 18. října se v prostorách Jihočeské univerzity odehrál druhý ze série seminářů projektu Férové veřejné zakázky v ESI fondech. Seminář je součástí ročního projektu spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v rámci programu Hercule III, jehož hlavním cílem je zvýšit prevenci proti podvodům a korupci při zadávání veřejných zakázek se zvláštním zaměřením na projekty financované EU.

Je třeba klást důraz na prevenci, digitalizaci a zapojení občanské společnosti do kontroly veřejného zadávání

2019 Akce a pozvání Novinky a komentáře


Jaké jsou nejvhodnější nástroje k podchycení korupčních rizik při zadávání a realizaci veřejných zakázek? Jakými mechanismy zjednodušit a zpřehlednit zadávání a jaké jsou budoucí trendy? Nejen o těchto otázkách se diskutovalo na setkání odborníků u kulatého stolu v prosinci 2018.