Máme právo vědět

Publikováno 04. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt podporuje aktivity partnerské organizace směřující k věcné diskuzi vedoucí k přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím a dále osvěta široké veřejnosti v této oblasti, jakož i poskytování právního poradenství týkajícího se svobodného přístupu k informacím. V návaznosti na to, je pak cílem projektu zvýšení právního povědomí egyptské občanské společnosti o způsobech veřejné kontroly výkonu veřejné moci, a zprostředkovaně pak působit na výkon pravomoci představitelů státní správy a samosprávy tak, aby měli občané možnost získat informace, které jim zprostředkují skutečný obraz fungování státní správy a samosprávy. Občané tak v důsledku mohou být skutečně zapojováni do řešení veřejného dění a požadovat aby byly nastaveny transparentní postupy při rozhodování záležitostí obecného zájmu a mohlo být postupně dosaženo žádoucího fungování modelu „good governance“ v Egyptě.

V roce 2014 se projekt zaměřuje na jednu hlavní oblast – předání zkušeností s využíváním speciálních nástrojů pro zefektivnění práce justice při odhalování a postihu případů korupce s cílem přispět ke zlepšení vymahatelnosti protikorupčních zákonů a strategií.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu je posílení aktivní spoluúčasti zástupců nevládního sektoru v boji proti korupci v Egyptě a to cestou zaměření se na jeden z klíčových zákonů, bez něhož je boj s korupcí prakticky nemožný. Tento zákon, který v současné době v Egyptě chybí, představuje totiž takové legislativní nařízení, které garantuje přístup k informacím držených státem či samosprávnými územními celky. Zároveň stanoví proces, ve kterém mohou být vznášeny požadavky na informace držené vládou případně dalšími subjekty, které jsou povinny takovéto informace vydat.

 

Jaké máme výsledky

  1. odborná příprava aktivit
  2. realizace workshopu v Egyptě pro 30 zástupců státní správy, nevládního sektoru, organizací občanské společnosti, studenty právnických fakult a představitele veřejné moci zabývající se legislativní úpravou této oblasti.
  3. příprava a realizaci workshopu v České republice -vybraní účastníci workshopu v Egyptě se zúčastní studijní cesty do České republiky.
  4. realizace informační kampaně zaměřené na prosazení zákona o svobodném přístupu k informacím

Donoři

Studijní pobytu představitelů egyptských organizací v České republice – 22.- 26. 09. 2014

Projekt je financován z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition

Bojujte proti korupci s námi.