Kde pramení problémy obce Prameny

Probíhá Vydáno 21. 11. 2019

Obec Prameny | zdroj: Slavomír Kubeš, ČTK

V kostce

Prameny jsou jednou z nejzadluženějších obcí v Česku. Obec v současné době řeší možnost prodeje svého majetku. Jediný věřitel drží tamní radnici v šachu a obci se v důsledku exekučního řízení nenabízí mnoho možností, jak postupovat. Právní poradna TI v kauze poskytuje právní podporu místním obyvatelům, kteří se snaží dluh obce co nejefektivněji snížit.

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

 

Právní poradna TI se v dané věci snaží poskytovat právní poradenství občanům obce Prameny, především z hlediska posuzování aktuálních kroků koaličních představitelů obce a věřitele obce, společnosti REAL ASPEKT s.r.o.

Analyzujeme tedy postupy, které obec volí ve snaze snížit svůj enormní dluh a poskytujeme k nim příslušný komentář. Rovněž přijímáme podněty od občanů obce, kteří se na nás obracejí s návrhy na řešení současné situace a tyto posuzujeme a dáváme k nim zpětnou vazbu.

1990-2000

Obec se rozhodla vybudovat lázně a stáčírnu minerálních pramenů, jejichž zdroje jsou v jejím okolí. Celý projekt se však neuskutečnil a obci z něho zbyly pouze dluhy, které neustále narůstaly.

2009-2012

Obec se potýkala s neochotou občanů kandidovat do zastupitelstva. Komunální volby tak opakovaně nebylo možné provést proto, že nebyl nikdo, kdo by se přihlásil s kandidaturou. Obec musel spravovat správce.

10/09

Zahájení exekučního řízení u soudního exekutora proti obci Prameny.

04/12

Obec ve volbách po několika letech získala funkční zastupitelstvo.

01/18

Stanovení výsledné ceny nemovitých věcí ve vlastnictví obce Prameny ve výši 10,127.940,-Kč.

04/18

Odložení dražebního jednání na prodej do konce listopadu 2018.

01/19

Obec Prameny schválila prodej nemovitostí postižených exekucí za kupní cenu 10 mil. Kč dle znaleckého posudku, ačkoli společnost Karlovarské minerální vody, a. s. nabízela za tyto nemovitosti částku 30 mil. Kč.

01/19

Společnost Karlovarské minerální vody, a. s. podala žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy.

05/19

Zastupitelstvo obce Prameny odsouhlasilo dohodu s kupujícím, společností SANGERBERG group a.s. o zrušení uzavřené kupní smlouvy.

Prameny, jedna z nejzadluženějších obcí v ČR, zatížená probíhajícím exekučním řízením, včetně zablokování jejích aktiv a účtů. Obec, která v současné době řeší možnost prodeje svého majetku. Zájem projevil jediný věřitel obce, obchodní společnost REAL ASPEKT s.r.o., resp. osoba, která za touto společností stojí. REAL ASPEKT s.r.o. je zároveň oprávněným v probíhajícím exekučním řízení.

Problém spočívá v tom, že věřitel nabízí obci Prameny třikrát nižší částku (10 mil. Kč), než kolik za stejný majetek nabízí obchodní společnost Karlovarské minerální vody, a. s. (30 mil. Kč). Věřitel obce jako oprávněný je však vzhledem k probíhajícímu exekučnímu řízení ve výhodném postavení, a může tak do určité míry určovat pravidla hry.

Obci se v důsledku exekučního řízení nenabízí mnoho možností, jak postupovat. Právní poradna TI v kauze poskytuje právní podporu místním obyvatelům, kteří se snaží dluh obce co nejvíce snížit.

Situace obce Prameny je velmi komplikovaná a nemá žádné přímočaré a jednoduché řešení. Na jedné straně je obce svázána exekučním řízením, se všemi jeho povinnosti a především omezeními. Na druhé straně obec musí respektovat zásady a pravidla, která jí jsou stanovena zákonem, zejména povinnost hospodařit se svým majetkem účelně, se snahou o dosažení co nejvyššího zisku.

Pokud se obec rozhodla, že prodá svůj majetek jedinému věřiteli, resp. osobě, která za věřitelem stojí, je to možné pochopit do té míry, že v podstatě obec neměla příliš možností na výběr. Společnost REAL ASPEKT s.r.o. jako oprávněný z exekučního řízení zastává poměrně silnou právní pozici a může rozhodovat, jestli obec prodá svůj majetek mimo dražbu či nikoli.

Pokud však obec přistoupila na skutečnost, že svůj majetek prodá za cca 10 mil. Kč, nejednala dle TI náležitě, uvážlivě a se snahou o co nejvyšší zisk a tím co nejvyšší možné umoření dluhu, když na stole byla reálná nabídka od společnosti Karlovarské minerální vody, a. s. ve výši 30 mil. Kč.

Z uvedeného plyne, že kupní cena nebyla minimálně ve výši ceny obvyklé, jak ji požaduje zákon, který při nižší ceně, náležitě neodůvodněné, stanoví sankci neplatnosti celého právního jednání, tj. kupní smlouvy. Vedle toho pak nastala kolize se zmíněnou povinností řádného hospodáře, který chce svůj zisk co nejvíce maximalizovat.

„Jako jediné možné řešení současné, trochu patové situace vidíme ve vypracování nového znaleckého posudku, který by stanovil obvyklou cenu majetku obce pro prodej a který by zohlednil aktuální situaci na trhu, v perspektivě nabídky karlovarských minerálek. Tím by byla vyslovena reálná obvyklá kupní cena, za kterou by bylo minimálně možné majetek obce prodat,“ vysvětluje právník TI Pavel Jiříček.

„Zároveň by to byla určitá pojistka pro zastupitele obce, ale i pro samotného kupujícího, že nehrozí vyslovení neplatnosti kupní smlouvy,“ dodává.

Obec se v 90. letech rozhodla vybudovat lázně a stáčírnu minerálních pramenů, jejichž zdroje jsou v jejím okolí. Celý projekt se však neuskutečnil a obci z něho zbyly pouze dluhy, které neustále narůstaly.

Mezi lety 2009 a 2012 se obec se potýkala s neochotou občanů kandidovat do zastupitelstva. Komunální volby tak opakovaně nebylo možné provést proto, že nebyl nikdo, kdo by se přihlásil s kandidaturou. Obec musel spravovat správce. To se změnilo až v dubnu 2012, kdy bylo konečně zvoleno řádné zastupitelstvo.

Usnesením soudního exekutora byla na základě znaleckého posudku stanovena výsledná cena nemovitých věcí ve vlastnictví obce Prameny ve výši 10,127.940,-Kč, nemovitých věcí spolu s vrty minerální vody, když toto jako jeden celek bylo určeno k dražbě.

Nařízené dražební jednání na prodej bylo v dubnu odloženo do konce listopadu 2018, z důvodu společné žádosti obce Prameny a oprávněného, společnosti REAL ASPEKT s.r.o.

Zastupitelstvo obce Prameny odsouhlasilo v lednu 2018 uzavření kupní smlouvy mimo dražbu, s kupujícím, obchodní společností SANGERBERG group a.s., zastoupenou panem Bc. Dmitry Vaynerem, který je společníkem a jednatelem věřitele, společnosti REAL ASPEKT s.r.o. Obec Prameny tak schválila prodej nemovitostí postižených exekucí za kupní cenu 10 mil. Kč dle znaleckého posudku, ačkoli společnost Karlovarské minerální vody, a. s. nabízela za tyto nemovitosti částku 30 mil. Kč.

Kupní smlouva byla posléze podepsána, spolu se smlouvou o uznání dluhu a dohodou o společném postupu. Další společný postup měl spočívat v tom, že věřitel/oprávněný navrhne soudnímu exekutorovi přerušení exekučního řízení a odblokování majetku a bankovního účtu obce a obec Prameny uhradí věřiteli zbytek dluhu ve výši cca 42 mil. Kč do 30.11.2019.

Společnost Karlovarské minerální vody, a. s. koncem ledna 2019 podala u Okresního soudu v Chebu žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy spolu s návrhem na předběžné opatření k zatímnímu neprovedení vkladu vlastnického práva k převedeným nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch kupující společnosti, když soud návrhu na předběžné opatření vyhověl.

V květnu 2019 zastupitelstvo obce Prameny odsouhlasilo dohodu s kupujícím, společností SANGERBERG group a.s. o zrušení uzavřené kupní smlouvy. Nemovitosti obce Prameny tak nadále zůstávají ve vlastnictví obce.

 

 

 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

05/19

Zastupitelstvo obce Prameny odsouhlasilo dohodu s kupujícím, společností SANGERBERG group a.s. o zrušení uzavřené kupní smlouvy.

01/19

Společnost Karlovarské minerální vody, a. s. podala žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy.

01/19

Obec Prameny schválila prodej nemovitostí postižených exekucí za kupní cenu 10 mil. Kč dle znaleckého posudku, ačkoli společnost Karlovarské minerální vody, a. s. nabízela za tyto nemovitosti částku 30 mil. Kč.

04/18

Odložení dražebního jednání na prodej do konce listopadu 2018.

01/18

Stanovení výsledné ceny nemovitých věcí ve vlastnictví obce Prameny ve výši 10,127.940,-Kč.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.