Chytré zadávání veřejných zakázek – když se společenská odpovědnost spojí s odpovědností ekonomickou

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Dodržovat zákon se stává dobrou praxí

Dobrá praxe ve veřejných zakázkách se dosud jevila jako těžko uchopitelná problematika. Některé její základní prvky se staly součástí právních předpisů (aktuálně zákona o zadávání veřejných zakázek – ZZVZ) či metodických materiálů. Kromě dodržování principů transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení či nediskriminace se jedná např. o úpravu postavení chráněných dílen tak, aby nemohly být zneužívány pro získání neoprávněných výhod.

V případě smluv uzavíraných na dlouhé časové období (např. 20 let) musí existovat vážné důvody, proč se nemohou „přesoutěžit“ dříve. Posunem se stala i možnost vyřadit společnost ze soutěže, pokud s ní měl prokazatelně zadavatel problémy v minulosti. A vzorové zadávací dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj či jeho metodiky situaci zlepšují tím, že pomáhají zadavatelům v transparentním zadávání veřejných zakázek. V oblasti legislativy a metodik tedy skutečně k pozitivním změnám došlo.

 

Znevýhodněné osoby versus ZZVZ

Minulá vláda schválila v lednu 2017 usnesení, ve kterém doporučuje orgánům státní správy nastavit u vybraných veřejných zakázek jako jednu z podmínek plnění či kritérií kvality zaměstnání určitého počtu odsouzených osob nebo osob se záznamem v rejstříku trestů.

Jedná se o promítnutí konceptu společensky odpovědného zadávání, který již v některých zemích EU funguje, a ve svých dokumentech jej reflektuje i sama Evropská unie.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími úřady (ÚOHS, Probační a mediační služba atd.) připravilo dokument s názvem Metodika pro prevenci trestní recidivy formou podpory zaměstnávání a profesního rozvoje osob se záznamem v evidenci rejstříku trestů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci veřejných zakázek.[1] V souvislosti s aplikací ZZVZ se v metodice mimo jiné píše:

„Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je koncept postavený na přesvědčení, že se role veřejného zadavatele nevyčerpává výlučně jeho činností v rámci svěřené působnosti při výkonu veřejné moci, ale může zahrnovat nepřímé prvky společensky prospěšného chování i mimo tento rámec.“

„Při výkonu svěřených veřejných funkcí zadavatel musí uspokojovat vlastní provozní potřeby dodávkami zboží, služeb i stavebních prací, které si opatřuje v souladu se ZZVZ. Při tomto opatřování přitom není nezbytné a ani namístě sledovat pouze nejnižší nabídkovou cenu jako jediné kritérium, ale lze se zaměřit rovněž na kvalitu plnění, tím i na nejlepší možné plnění za nejvýhodnější cenu, a nakonec i na širší společenský dopad. Vynaložené veřejné prostředky tak mohou kromě bezprostředního uspokojení potřeby příslušného zadavatele napomoci veřejně prospěšným cílům.“

Podotkněme, že jako další výhody zaměstnávání uvedených skupin uvádí Ministerstvo spravedlnosti např. nižší náklady, motivaci pracovat, výkon práce v činnostech, kde je nedostatek standartních zaměstnanců a agenturních zaměstnanců, a případné zaměstnání po výkonu trestu.

 

Osoby znevýhodněné na trhu práce a osoby ve výkonu trestu

Metodika se zabývá dvěma výchozími situacemi: zaměstnáváním osob se záznamem v rejstříku trestů (tzn. po vykonaném trestu odnětí svobody nebo při výkonu jiných trestů) a zaměstnáváním osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Lidé se se záznamem v rejstříku bývají často znevýhodněni požadavky zaměstnavatelů, kteří požadují při nástupu do zaměstnání úplnou trestní bezúhonnost, což navíc nemusí být vždy legitimní (zvláště pokud se trestný čin netýkal pracovní činnosti zaměstnance). Tyto požadavky mají i další dopady na politiku zaměstnanosti, např. nutné angažmá úřadů práce a vyplácení podpory v nezaměstnanosti či sociálních dávek.

Jaké možnosti se tedy nabízejí zadavatelům, kteří chtějí podpořit zaměstnávání lidí z obou výše uvedených skupin?

 

Možnosti tu jsou

Dnes jsou zákonem o zadávání veřejných zakázek vytvářeny podmínky pro snadnější zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo po něm (ustanovení § 30 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ).

ZZVZ nabízí možnosti, jak požadavek na zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů nebo odsouzených ve výkonu trestu zakomponovat do zadávací dokumentace. Může být formulován jako:

 • vstupní předpoklad pro dodavatele se vůbec o zakázku ucházet – tj. obchodní nebo jiná smluvní podmínka (§ 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ) či jako zvláštní podmínka (§ 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ).

To znamená, že potenciální dodavatel je do veřejné zakázky připuštěn pouze za předpokladu, že zaměstnává určitý počet zmiňovaných osob. Pokud účastník řízení nedoloží splnění této podmínky, bude ze zadávacího řízení vyloučen (ve finále s ním tedy není uzavřena příslušná smlouva);

 • hodnotící kritérium kvality plnění – ustanovení § 116 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

V tomto případě nesplnění podmínky zaměstnávání daných osob znamená pouze nedosažení bodů v příslušné části hodnocení nabídky, což se může projevit na výsledném hodnocení a v pořadí nabídek.

Účastník řízení, který by z jakéhokoli důvodu požadavek zadavatele nesplnil, by mohl bodovou ztrátu eliminovat například nižší nabídkovou cenou. Účasti v zadávacím řízení se však nesplnění požadavku přímo nedotýká a uzavření smlouvy samo o sobě nevylučuje.

 

Ekonomické dopady a rizika

Zadavatel tedy může zaměstnávání osob ze zmíněných skupin nastavit jako část hodnotících kritérií. Nelze pak vyloučit, že nabídková cena vybraného dodavatele bude vyšší, a to v závislosti na závažnosti, která bude uvedenému kritériu přiřazena.

Přesto musí zadavatel obhájit způsob nastavení zadávacích podmínek z hlediska zásady hospodárnosti (zásady 3E). Zvýšená nabídková cena je totiž v konečném důsledku vyvážena právě uvedenými benefity v širším společenském kontextu.

Pokud je zaměstnání znevýhodněných osob zvláštní podmínkou pro účast v řízení, vliv na nabídkovou cenu nebude zcela přímý ani výrazný. Zvýšení nabídkové ceny však může nastat např. kvůli promítnutí vyšších nákladů spojených se zaměstnáváním osob ve výkonu trestu odnětí svobody, což může být naopak kompenzováno nižší cenou jejich práce apod. Možnosti, jak dosáhnout nižší výsledné ceny, tedy existují.

 

Ve veřejné sféře už to funguje

Jak metodika, tak samotný ZZVZ motivují zadavatele k podpoře dodavatelů zaměstnávajících osoby ve výkonu trestu nebo osoby se záznamem v rejstříku trestů.

Není neobvyklé, že veřejná instituce zadává některé zakázky Vězeňské službě ČR, která pak využívá pro jejich plnění osoby ve výkonu trestu. Typickým příkladem je výroba nábytku (např. pro státní podnik Řízení letového provozu nebo pro Ministerstvo vnitra).[2] Veřejná správa tak sama dané principy uplatňuje, ovšem osoby ve výkonu trestu jsou zde zaměstnávány právě pouze vězeňskou službou (tj. ve veřejné sféře).

Cíl výše popsané metodiky je však ještě ambicióznější. Má vést k dosažení stavu, kdy zadavatelé skrze požadavky v zadávací dokumentaci dosáhnou aktivní snahy o zaměstnávání daných osob i v soukromém sektoru. S ohledem na plnění veřejných zakázek se to všem stranám vyplatí.

Kromě celospolečenských a nepřímých benefitů, které tato praxe přinese, může nakonec i zadavatel profitovat z nižší nabídkové ceny.

[1] Dostupné např. zde: www.vscr.cz/o-nas/zamestnavani-veznu/

[2] Vězeňská služba České republiky dodala Řízení letového provozu, s. p., nábytek za 658 900,00 Kč bez DPH.

 

Právní výklad: Petr Leyer, TI ČR

 

Podpořeno grantem NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Korupce, násilí proti novinářům a aktivní občanská společnost

 

Ilustrační fotografie | zdroj: MAFRA

Změny v občanském prostoru

V souvislosti s rostoucím tlakem vlád celého světa na novináře a aktivistické skupiny je evidentní (více zde), že organizace občanské společnosti a nezávislé sdělovací prostředky mají v boji proti korupci zásadní význam.

Tyto organizace, zabývající se dobrým vládnutím a lidskými právy, nyní podléhají čím dál větším restrikcím a omezováním aktivit (viz zde), stejně jako roste počet útoků na novináře v mnoha částech světa. Tyto represe nejen hluboce zasahují do jejich vlastních práv, ale zároveň posilují beztrestnost jednání zkorumpovaných státních úředníků, podniků a skupin organizovaného zločinu.

 

Svoboda shromažďování a projevu v boji proti korupci

Zkušenosti Transparency International, která letos oslaví celosvětově 25 let od svého založení, potvrzují, že k omezení korupce je potřeba víc než dobře navržené zákony. Schopnost jednotlivců obcházet formální omezení je značná, což je i důvodem, proč se z dlouhodobého hlediska jeví přístup zezdola účinnějším ve srovnání s institucionálními a právními reformami (viz tady a zde).

Dobře míněné zákony se špatně prosazují a díky bezzubosti institucí se snahy o omezování korupce míjejí efektem. Občanská společnost a média jsou pro udržování tlaku na poctivé a odpovědné vládnutí zásadní (více zde).

Svoboda shromažďování včetně schopnosti občanů formovat se do skupin a ovlivňovat veřejnou politiku jsou pro boj s korupcí nezbytné. Organizace občanské společnosti jsou z hlediska veřejného odmítání porušování lidských práv a nedodržování zákonů klíčové.

Podobně fungují i svobodná a nezávislá média, která mají důležitou roli při vyšetřování a oznamování případů korupce. Občanská společnost i novináři tak mohou poukazováním na nekalé praktiky přispět k vymáhání práva prostřednictvím soudního systému.

 

Konec občanských svobod? Co říkají data

V kontextu provázanosti vztahů mezi svobodnou společností a mírou korupce jsme porovnávali čtyři hlavní indexy svobody tisku a svobodné občanské společnosti[1] s indexem CPI. Vyšlo najevo, že země respektující svobodu tisku a podporující otevřený dialog a účast občanské společnosti na věcech veřejných mají tendenci být v boji proti korupci úspěšnější. Naopak země, které potlačují novinářskou práci a omezují svobodnou občanskou společnost, se obvykle  v žebříčku CPI, umisťují na nižších příčkách.

 

 

Provázanost mezi svobodou tisku a korupcí dále podtrhují data poskytnutá Výborem pro ochranu novinářů, které poukazují na případy zabití novinářů v souvislosti s jejich práci na kauzách. Od roku 2012 zemřelo 368 novinářů, přičemž 96 % těchto úmrtí se odehrálo v zemích s vysokou mírou korupce ve veřejném prostoru, tzn. se skóre CPI nižším než 45.

Z celosvětového hlediska se každý pátý zabitý novinář věnoval korupční kauze. V Mexiku, jehož bodové skóre v CPI od roku 2014 kleslo o šest bodů, bylo jen v roce 2017 zabito šest novinářů.

 


Významným příkladem vztahu mezi občanskými právy a korupcí je Maďarsko a Brazílie. Maďarsko přijalo v poslední době řadu opatření omezujících svobodu tisku a nedávno schválené návrhy zákonů hrozí omezením činnosti nevládních organizací a zrušením jejich obecně prospěšné činnosti. Z  indexu CPI je patrná klesající tendence v umístění Maďarska – v roce 2012 získalo 55 bodů, v roce 2017 již jen  45.

Podobně je na tom i Brazílie, která v roce 2014 získala 43 bodů a v roce 2017 již jen 37. Schopnost zapojení občanské společnosti do rozhodování v zemi se poslední dobou snížila a země nepředstavuje pro novináře bezpečné místo – v posledních šesti letech jich zde bylo zabito dvacet.

Oproti tomu v Pobřeží slonoviny se participace občanské společnosti na vládnutí v posledních letech zvýšila a došlo i k pokroku v oblasti lidských práv. Pobřeží slonoviny si tak v CPI od roku 2013 do 2017 polepšilo o 7 bodů.

I přes to dochází v některých zemích s poměrně dobrým skóre v žebříčku CPI ke zneklidňujícímím omezením ve vztahu k médiím a občanské společnosti. Tyto případy jsou však spíše výjimečné. Z většiny důkazů vyplývá, že ochrana novinářských a občanských svobod je nutným předpokladem pro dlouhodobé snížení úrovně korupce v zemi.

 

Závěr a doporučení

Jak lze tedy vztah mezi občanskými svobodami a korupcí číst? Akademický výzkum poukazuje na začarovaný kruh, kdy obecně rozšířená korupce vytrvale zmenšuje zbývající občanský prostor a cílí na skupiny, které představují pro autority výzvu. Zároveň neschopnost občanů přinutit svou vládu k odpovědnosti přispívá k ještě většímu zneužívání moci.

Ze spolupráce více než 100 poboček TI celého světa vyplývá, že organizace občanské společnosti, místní organizace a novináři hrají ve zlepšování kvality vládnutí zásadní roli. Respekt k občanským svobodám v podobě svobody projevu a sdružování je však pouze jednou ze součástí účinného protikorupčního programu. Tyto dílčí prvky se stanou mnohem silnějšími, když bude samotná podstata problémů řešena na základě skutečné politické vůlí jednotlivých vlád.

Zdroj: Transparency International

 

[1] Svoboda tisku (měřeno Reportéry bez hranic), svoboda projevu (měřeno Varieties of Democracy), svoboda shromažďování (měřeno World Justice Project), možnost účasti organizací občanské společnosti na tvorbě politik (měřeno Varieties of Democracy). Indikátory se liší od indikátorů korupce použitých pro výpočet skóre CPI.

Transparency International hledá finančního manažera/manažerku

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Náplň práce:

 • zabezpečení mzdové a provozní agendy organizace
 • příprava rozpočtů, kontrola a reporting realizovaných projektů
 • sestavování a kontrola cash-flow organizace
 • finanční plánování organizace
 • příprava podkladů pro audity

Požadujeme:

 • praxi s finančním vedením
 • ekonomické vzdělání
 • uživatelská znalost MS Office a především Excel
 • komunikační znalost angličtiny
 • samostatnost, rozhodnost, spolehlivost a pečlivost
 • praxi v neziskovém sektoru

Výhodou:

 • zkušenost se zahraničními donory
 • orientace v protikorupční problematice

Nabízíme:

 • možnost podílet se na finančním vedení nejvlivnější protikorupční organizace
 • atraktivní a smysluplnou práci
 • zapojení do aktivit a projektů TI na lokální i mezinárodní úrovni
 • možnost home office / flexibilní pracovní dobu
 • profesní vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené / 4 sick days

Nástup dle dohody.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis spolu s motivačním dopisem na lenochova@transparency.cz.

Zapomenutá smlouva za půl miliardy. Dopravní podnik platí za pronájem aut, která mu přitom dřív patřila

Reportéři ČT | zdroj: Česká televize

Hlavní činností pražského dopravního podniku je zajišťování provozu městské hromadné dopravy. Aby tramvaje, autobusy a metro mohly denně převážet miliony cestujících, musí firma zajistit nejrůznější doprovodné činnosti, k čemuž používá tranzitní, čistící a zametací vozy, multikáry, nákladní auta s návěsy nebo nakladače.

Provoz vozů se označuje jako vnitropodniková doprava. „Je to flotila našich automobilů pro potřeby činnosti dopravního podniku,“ říká technický ředitel a člen představenstva dopravního podniku Jan Šurovský.

 

Půjčovat si vlastní auto

Právě tato flotila vozidel je předmětem kontraktu, který trvá už déle než šest let. V červenci 2011 tehdejší vedení dopravního podniku prodalo vozy vnitropodnikové dopravy soukromé firmě KARIR CZ, aby si potřebnou techniku vzápětí pronajalo zpět, tedy takzvaně podpůrná vozidla outsourcovalo.

Hlavním argumentem tehdejšího vedení firmy byla snaha zefektivnit provoz vozidel a především ušetřit peníze, které by městská firma musela investovat do modernizace vozového parku. Takto musí obnovu vozů zajistit na své náklady soukromá firma. „Průměrné stáří bylo cirka dvacet let, dneska jsme pod čtyřmi lety,“ říká k věku vozového parku jednatel společnosti KARIR CZ Luboš Cekr.

Jenže modernizovaná vozidla zůstávají v majetku soukromé firmy a za jejich pronájem zaplatí dopravní podnik několikanásobně více, než kdyby si svůj původní vozový park modernizoval sám.

„Tuto smlouvu bych jako potenciální vlastník podniku rozhodně nepodepsal, a to kvůli ekonomické výhodnosti, protože podniku by se to nevyplatilo a nevyplatí,“ říká analytik organizace Transparency International Milan Eibl. „Celá ta situace, abyste vlastní auto prodal někomu, kdo vám ho bude půjčovat, je trošku nelogická.“

Dohromady 153 vozidel prodal dopravní podnik firmě KARIR za 12,8 milionu korun. Jakmile KARIR vozy převzala, ještě téhož dne většinu z nich poskytla městským dopravákům zpět. Ti do nich opět posadili své vlastní řidiče, kteří tak dál jezdili ve stejných vozech jako předtím. Od tohoto momentu ale už městská firma za užívání techniky musí společnosti KARIR platit více než 50 milionů korun každý rok.

Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena na 9 let s možností prodloužení o 2 roky, tedy nejméně do července 2020, zaplatí dopravní podnik za pronájem zhruba půl miliardy korun. Firma KARIR CZ na obchodu vydělá stovky milionů korun.

Magistrát hlavního města Prahy | zdroj: TI

Dozorčí rada smlouvu nezná

Oslovení pražští zastupitelé, kteří v minulosti byli, nebo doposud jsou členy dozorčí rady pražského dopravního podniku, uvedený kontrakt vůbec neznají, nebo si na něj pamatují pouze částečně. „Nikdy jsem to neslyšela. Ani jsme to nikdy neprobírali na dozorčí radě,“ uvedla na dotaz Reportérů ČT místopředsedkyně dozorčí rady dopravního podniku a náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice).

„Kdybych důvěřoval informacím, které mi říkáte, tak je to nestandardní,“ reagoval bývalý předseda dozorčí rady dopravního podniku náměstek primátorky Petr Dolínek. Podobně mluví i současný předseda dozorčí rady Lukáš Kaucký (ČSSD): „To je samozřejmě o tom, podniknout velmi vážné kroky směrem k tomu, že tam s největší pravděpodobností by se jednalo o velmi nestandardní jednání.“

„Nedává mi vůbec smysl, abychom něco prodali proto a potom si to znova pronajali. To určitě ve výsledku vyjde dráž,“ uvedl opoziční zastupitel Adam Zábranský (Piráti). „To vypadá jako něco, co by měly projednávat orgány činné v trestním řízení.“

 

„Věc řeší policie, bez komentáře“

Podle zástupce firmy KARIR je podepsaný pronájem vozidel pro pražský dopravní podnik ekonomicky výhodný. Současné vedení městské dopravy ale tento názor nesdílí.

„Představenstvo konstatovalo, že nevidí tu smlouvu a tento proces jako příliš výhodný,“ uvedl člen představenstva dopravního podniku Jan Šurovský. Další vyjádření odmítl s odůvodněním, že věcí se v současnosti zabývá policie.

Policie se prodejem a následným pronájmem vnitropodnikové dopravy zabývala už zhruba před pěti lety, avšak bez jakéhokoliv známého rozhodnutí. Proč se k případu vrátila nyní, zatím není zřejmé.

Problematickou smlouvu se společností KARIR za dopravní podnik podepsali v létě 2011 jeho dva tehdejší nejvyšší manažeři, bývalý generální ředitel Martin Dvořák a jeho ekonomický ředitel Ivo Štika. Dnes kontrakt odmítají komentovat.

„Potkat se k tomu určitě nemůžeme, protože je to úplně naivní představa, že když jsem podepsal tisíce smluv, že bych vám ke každé konkrétní něco řekl, notabene je to před šesti, sedmi nebo osmi lety, tak to přece nemůžete myslet vážně,“ uvedl Martin Dvořák.

„Já mám s Českou televizí jen ty nejhorší zkušenosti, takže obávám se, že tentokrát vynechám,“ odpověděl Reportérům ČT Ivo Štika.

Z dokumentů o zakázce, které se podařilo České televizi získat, je zřejmé, že Dvořák se Štikou před sedmi lety kontrakt prosadili i přes tehdejší odpor zástupců několika odborových organizací městské firmy.

„Pan Buriánek konstatoval, že odbory DOSIA nesouhlasí s převedením nákladní autodopravy pod firmu KARIR CZ s. r. o. (…) Pan Slanina se připojil ke stanovisku p. Buriánka. Pan Olejár (…) nesouhlasí s outsourcingem vnitropodnikové dopravy. Pan Tošil uvedl, že zásadně nesouhlasí s outsourcingem,“ uvádí zápis z jednání o outsourcingu z 21. června 2011.

Ivo Rittig | zdroj: Lidovky.cz

Šachta & Partners

V době, kdy se smlouva připravovala, jednalo s odboráři nejen tehdejší vedení dopravního podniku a zástupci soukromé firmy, ale přítomen byl i právník advokátní kanceláře Šachta & Partners, která je známá z kauz spojených s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem. Právě tato kancelář smlouvu o outsourcingu připravovala a podle dostupných informací se účastnila celého průběhu vyřizování zakázky.

„Otevírání obálek pro tuto veřejnou zakázku se účastnil i zástupce advokátní kanceláře Šachta & Partners, kteří byli později ukázáni jako jedni z hlavních hybatelů kauz na Dopravním podniku v Praze,“ potvrzuje analytik Milan Eibl.

Advokátní kancelář Šachta & Partners se dnes již jmenuje MSB Legal. Přejmenovala se poté, když její advokáti začali mít kvůli podezřelým stamilionovým zakázkám dopravního podniku problémy s policií. Několik advokátů a zaměstnanců této kanceláře je v současnosti obžalováno kvůli jiným kauzám spojeným s dopravním podnikem, a to spolu s Ivo Rittigem, Martinem Dvořákem i jeho ekonomickým ředitelem Ivo Štikou.

Na okolnosti přípravy smlouvy s firmou KARIR si oslovený zástupce advokátní kanceláře už nevzpomíná. „Nemám vůbec tušení, já si na tu firmu vůbec nevzpomínám,“ tvrdí advokát a partner kanceláře MSB LEGAL, dříve Šachta & Partners, David Michal.

 

Příliš levné pozemky

Pochybností o zakázce na vnitropodnikovou dopravu existuje více. Firma KARIR totiž nesplňovala takřka žádná z kritérií zadávacího řízení, a musela je tak dokládat přes své subdodavatele. Navíc předmět činnosti k provozování nákladní dopravy si nechala zapsat až několik týdnů po vyhlášení soutěže. Do té doby v tomto druhu činnosti vůbec nepodnikala a dodnes je hlavním zákazníkem společnosti KARIR právě dopravní podnik.

Aby firma KARIR čerstvě získanou zakázku dokázala plnit, musela od dopravního podniku převzít deset zaměstnanců a pronajmout si budovu, kde vozidla parkuje. Podle nabídek realitních kanceláří lze zjistit, že podobné zpevněné a oplocené pozemky s budovami, jaké využívá KARIR, se v Praze pronajímají za stovky korun za každý metr čtvereční ročně. KARIR však nemovitosti užívá výrazně levněji.

Martin Dvořák s Ivem Štikou je firmě pronajali za 85 korun za metr ročně, a přestože po odchodu ředitele Dvořáka dopravní podnik nájemné zvýšil o 4,5 koruny za metr, stále se ještě jedná o nebývale nízkou cenu. „To rozhodně není přiměřená cena. Je to zlomek reálné částky, která by mohla být vynakládána právě za tento pozemek,“ podotýká analytik Milan Eibl.

„I to jsme předali do složky pro Policii České republiky a je jim to plně k dispozici,“ komentuje nízké nájmy Jan Šurovský z dopravního podniku. „Protože smlouva nejde vypovědět, tak to zatím nemůžeme řešit,“ dodává.

 

Neznámý majitel

Podle výpisu z obchodního rejstříku je jediným majitelem firmy KARIR společnost KAR group. Protože společnost vydala akcie na jméno, tedy takzvané anonymní akcie, nelze z obchodního rejstříku vyčíst, kdo ji vlastní. Jednatel Luboš Cekr nechtěl Reportérům ČT jméno majitele prozradit. „Je to český akcionář, to může stačit,“ uvedl.

Česká televize již identitu oficiálního majitele skupiny KAR group zná. Jeho jméno se objeví v některém z dalších dílů pořadu Reportéři ČT, který se bude zabývat i dalším pochybným obchodem mezi touto skupinou a dopravním podnikem.

Zdroj: Česká televize

Weekly news – 9 March 2018

 • If your answer is “it’s priceless”, consider this: over 20 countries or territories worldwide are currently selling residence and citizenship rights under so-called Golden Visa programmes. Thirteen of them are in Europe and price tags vary from country to country, costing anywhere from US$310,000 to US$12 million.
 • We are not against countries exchanging residence or citizenship rights for investment. But back in 2014, when these programmes were becoming popular, we said we were worried such schemes may risk helping the corrupt escape justice.
 • On Monday, our partners at the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) published new investigations into European Golden Visas that have confirmed our fears.
 • These investigations reveal that the Golden Visa market operates like a shop where an array of options varied by price are presented. Access to the EU is one of their main selling points.
 • The shady thing about this European Golden Visa shop is that transactions are often conducted in secret and without proper due diligence. This means that Golden Visa programmes can be open to abuse by all sorts of illicit activity from money laundering to government kick-back schemes.
 • We have highlighted some of the key findings from these revelations and asked the European Commission to take heed of this new evidence and finally adopt guidelines to regulate European Golden Visa programmes.
 • Join us in reminding governments as well as European institutions of their responsibility to protect their people from the corrupt.

 

Passport dealers of Europe: navigating the Golden Visa market

Imagine for a moment that you’re an unscrupulous businessperson with close ties to your government in a country with higher than average levels of corruption – do you actually want to spend all your time in a country racked with corruption? Wouldn’t it be nice to have the option to easily travel, and even live, somewhere else?

 

The impact of land corruption on women: insights from Africa

As part of International Women’s Day, Transparency International launched the Women, Land and Corruption resource book, a collection of unique articles and research findings that describe and analyse the prevalence of land corruption in Africa – and its disproportionate effect on women.

 

 

Real Lives, Real Stories: Mongolia

This is the latest story of our series Real Lives, Real Stories, written by staff from our national chapters in the Asia Pacific region. Did you miss the last story? Catch up here.

 

If SDGs are to be truly achieved in Afghanistan…

In July 2017, the Islamic Republic of Afghanistan reported on its progress toward the Sustainable Development Goals (SDGs) at the UN High Level Political Forum. In addition to the Afghan government’s report, Transparency International has prepared a shadow report analysing Afghanistan’s progress against the key SDG anti-corruption targets .

 

David Ondráčka: Corruption from a global perspective and what is happening in the world?

David Ondráčka, Director of TI Czech Republic and board member of TI, reflects on state capture, CEO immunity, the changing media landscape and other recent trends related to global corruption.

 

Latest News:

Global: Journalist’s killing in Slovakia forces a reckoning on corruption
The New York Times (9 March)

Global: Bribery scandal at Israeli construction giant blows cover off its business practices in Africa
Haaretz (9 March)

Venezuela: Venezuela’s PDVSA sues oil traders over corruption scheme: lawyer
Reuters (9 March)

 

Top Stories:

Global: Oil giants Shell, Eni on trial in big Nigerian bribery case
ABC News (5 March)

Global: EU tax haven blacklist set to shrink further, causing outcry
Reuters (6 March)

UK: UK company linked to laundered Bitcoin billions
BBC (7 March, TI mention)

 

Source: Transparency International

Eva Húsková

Eva studuje 3. ročník bakalářského studia obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mluví plynně anglicky a francouzsky. Na stáž v Transparency International nastoupila v březnu 2018.

Hradní zakázky a sponzorování „Zemanovy“ SPO? To už není náhoda, míní analytik TI

Milan Eibl, analytik TI v pořadu Události ČT | zdroj: Česká televize

„Z dostupných informací vyplývá, že už se nejedná o náhodu, o nějaké nahodilé uspořádání mezi sponzory politické strany SPO, popřípadě přímo pana Zemana, a realizátory veřejných zakázek, které Hrad administruje,“ míní analytik Transparency International Milan Eibl. „Mám podezření, že se to spíše jeví jako účelový konstrukt, kdy sponzoři nebo na ně napojené společnosti získávají jakousi protihodnotu.“

Hrad jakákoliv podezření odmítá: „Dodavatelé spolupracují se Správou Pražského hradu na základě výběrových řízení,“ prohlásil mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. „Jakékoliv další aktivity dodavatelů samotných či dalších osob neprověřujeme. Stejně tak nejsme schopni tyto aktivity jakkoliv ovlivnit. Na výběry dodavatelů a následné dodavatelsko-odběratelské vztahy nemají tyto další aktivity žádný vliv.“

Česká televize se na několik případů zaměřila detailněji:

 

„Individuální akce“

Společnost Astacus vlastněná Michalem Pechanem pořádá v sídle hlavy státu vánoční nebo velikonoční trhy. Ty historicky vůbec první se konaly až za prezidentování Miloše Zemana v roce 2015. Začaly tehdy za účasti první dámy, která rozsvítila vánoční strom, a slavnostně při tom hrála Hudba Hradní stráže.

Petra Wallischová, jež podniká s majitelem Actacusu Pechanem, darovala v roce 2016 Straně práv občanů (SPO a do března 2014 Strana práv občanů ZEMANOVCI – SPOZ) sto tisíc korun. Zařadila se tak mezi dvacet nejštědřejších dárců toho roku mezi takzvanými fyzickými osobami.

„Dar pro SPO a zakázka na Hradě spolu rozhodně nesouvisejí. Paní Wallischová je můj zaměstnanec, je to její individuální akce,“ řekl Pechan. Reakci Petry Wallischové se ČT nepodařilo získat.

„Bude záležet na tom, jestli s vámi bude chtít mluvit nebo nebude, to už je na ní. To je její nějaká soukromá věc,“ dodal Pechan a slíbil, že jí předá žádost o vyjádření. Wallischová se během pěti dní neozvala a nereagovala ani na otázky zaslané prostřednictvím Facebooku či e-mailu její provozovny.

 

Hradní trhy, jistota do roku 2020

Firma Astacus má akce v turisticky atraktivním areálu podepsané do roku 2020 a tvrdí, že Hradu akci nabídla sama. „Šli jsme tam s tím, že jsme měli opravdu zpracované materiály, a s tím, že jsme měli spoustu zkušeností,“ uvádí majitel firmy Pechan – a to potvrzuje i Hrad.

„Společnost Astacus oslovila v roce 2015 Pražský hrad s nabídkou uspořádání vánočních trhů, které kombinují nabídku tradičních řemesel a občerstvení,“ sdělil mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. „Tento segment služby pro návštěvníky Hradu chyběl a při prvních trzích se projekt setkal s ohlasem jak českých, tak zahraničních turistů. Proto na tuto pilotní spolupráci bylo navázáno i provozem velikonočních trhů.“

Za zhruba sedmitýdenní konání vánočních trhů (včetně stavby a demontáže 34 prodejních stánků včetně zázemí) na ploše Jiřského náměstí hned za Svatovítskou katedrálou zaplatí Astacus Hradu na nájmu paušálně 600 tisíc korun. Za více než pět týdnů trvající velikonoční trhy (s 28 stánky) na stejném místě pak činí nájemné 400 tisíc.

Po přepočtu vychází jeden stánek na Hradě na 292 až 384 korun za den. Odlišná cena je dána tím, že každý rok trhy zaberou rozdílný počet dní. „Nájemné považujeme z hlediska obdobných akcí pořádaných v rámci Prahy 1 za zcela obvyklé,“ doplňuje mluvčí hradní správy Šebek.

Pro představu: provozovatel sedmnáctidenních velikonočních trhů na náměstí Míru v širším centru Prahy letos zaplatí radnici na nájmu přes 300 tisíc korun plus 60 tisíc za zábor veřejného prostranství. Na jeden ze 46 stánků to pak vychází na 461 korun za den.

 

Inzerce do vlaků

Od poloviny roku 2016 – kdy začala platit povinnost zveřejňovat smlouvy – do letošního února má v registru Správa Pražského hradu evidováno zhruba osm stovek zakázek všeho druhu. O ně se podělilo přibližně tři stovky firem a živnostníků. Necelé tři stovky zakázek pak nechala zaregistrovat Lesní správa Lány – příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky.

Některé firmy, které v uplynulých dvou letech spolupracovaly s Hradem, se přitom nějakým způsobem podílely na kampaních „Zemanovců“ přímo, u jiných platí, že jsou (nebo ještě v nedávné době byly) na sponzory personálně nebo vlastnicky napojené.

Například u firmy Space 4U si Hrad za 424 tisíc korun objednal inzerci v časopise Meridian, jenž se rozdává například ve vlacích v jídelních a lůžkových vagonech. Tuto společnost ještě na podzim 2015 vlastnil prostřednictvím další firmy Petr Horáček.

Dnes Horáček sedí ve vedení společnosti, která je se Space 4U skrze akciovku E-Centrum vlastnicky propojená. V roce 2016 přitom daroval Horáček – přes svou firmu Carolas – Straně práv občanů půldruhého milionu korun, čímž se zařadil mezi historicky nejštědřejší sponzory prohradního politického uskupení.

Nynější jednatel a zároveň většinový spolumajitel Space 4U David Mikula se potkával s Horáčkem v orgánech různých firem od roku 2005. „E-centrum je čtvrtinovým společníkem Space 4U, ale podle mých informací nemá nic společného s panem Horáčkem a to samé platí u Space 4U. Moje společnost žádnou politickou stranu nesponzoruje a nikdy nesponzorovala a ani nezískává žádné kontrakty od Správy Pražského hradu,“ reagoval nejprve na dotazy ČT Mikula.

Později připustil, že s Hradem spolupracuje. „Jde o klasickou inzerci ve čtvrtletníku, který vydáváme. Ale s SPO to nemá nic společného, nejde o žádný lobbing,“ řekl.

 

„Osobní preference“

Petr Horáček nejprve souhlasil s interview, ale nakonec domluvenou schůzku zrušil. „Podpora Miloše Zemana je má osobní preference,“ napsal po e-mailu a odmítl souvislost mezi svým darem a pomocí blízkým firmám či podnikatelským partnerům při získání zakázek na Hradě. „V této věci jsem nikdy žádné aktivity nevyvíjel a nebyl nikdy nikým kontaktován,“ uvedl.

Mluvčí hradní správy Šebek obhajuje inzerci v palubním časopise Meridian zejména tím, že se dostane k téměř 140 tisícům čtenářů měsíčně a zpropaguje výstavy pořádané v areálu Pražského hradu.

Agentura Space 4U se přitom považuje za nástupce původního vydavatelství Grand Princ Media, jejímž jediným akcionářem byl ještě před rokem již zmiňovaný David Mikula. U tohoto vydavatelství Pražský hrad objednal v srpnu 2016 inzerci za 115 tisíc korun.

Pražský hrad | zdroj: TI

Pohlednice, ale i vstupenky

Publikace pro Správu Pražského hradu či pohlednice s podobiznou prezidenta Zemana vyrábí společnost Tisk Centrum. Od října 2016 získala od Hradu zakázky za více než 1,2 milionu korun. Tato brněnská firma se v roce 2011 podílela na kampani SPOZ nepeněžitým darem 130 tisíc. Dva její majitelé pak ještě vlastní společnost s ručením omezením JIMI reklama.

Tato s. r. o Pražskému hradu dodává dárkové předměty, jako třeba mosazného lvíčka do klopy, klíčenky nebo přívěšky. Za poslední rok jde o čtyři zakázky za bezmála 450 tisíc korun. „Jedná se o různorodé zakázky, a to jak rozsahem, tak předmětem. Vzešly z výběrových řízení, kdy kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena,“ argumentuje Šebek. Majitelé na zaslané dotazy nereagovali.

Jako dodavatel hradní správy, který se souběžně objevuje mezi sponzory SPO, v registru smluv figuruje také další tiskárna, pražská firma Optys. Za půldruhého roku pro Hrad vytiskla vstupenky za více než 1,5 milionu korun. Zemanovce v roce 2012 podpořila nepeněžitým darem 66 tisíc.

„Jedná se o specializovaný tisk s ochrannými prvky. Spolupráce vzešla z otevřených výběrových řízení s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázek. Společnost Optys výběrová řízení vyhrála, její nabídka byla nejvýhodnější, hodnoticím kritériem těchto výběrů je nejnižší nabídková cena,“ vysvětluje Šebek. Ani v tomto případě firma na zaslané otázky neodpověděla.

„Ne, žádná souvislost neexistuje,“ odpověděl kancléř a člen SPO Vratislav Mynář na dotaz, zda zakázky pro výše uvedené tiskárny souvisí s tím, že jde zároveň o podporovatele strany, v které působí. Ostatní dosud zmiňované firmy, včetně osoby Petra Horáčka, podle svých slov ani nezná.

 

Oprava hradní restaurace

Z oblasti stavebnictví pak získala firma Avers zakázku na opravu hradní Restaurace Na Baště. Od poloviny roku 2016 podepsala smlouvy za zhruba osm milionů korun. Jak již dříve uvedla ČT, před necelým rokem tatáž společnost darovala Straně práv občanů 300 tisíc korun.

„Vždycky je všechno jednou poprvé. Vybrali jsme si SPO, protože je nám sympatická, tak jsme jí ten dar poslali,“ řekl loni na podzim České televizi jednatel Avers Martin Koška s tím, že odmítá, že by dar měl jakoukoliv souvislost s veřejnou zakázkou na Hradě.

Hradní kancléř Vratislav Mynář, poradce prezidenta Martin Nejedlý a senátor Jan Veleba – všichni členové SPO | zdroj: ČTK

Zakázky Lesní správy Lány

Mladá fronta DNES před nedávnem poukázala i na brněnskou firmu GeoTest. Ta měla pro Lesní správu Lány provádět technický dozor u problematické zakázky na zpevnění svahů za téměř dva miliony korun bez DPH. ČT nyní zjistila, že před dvěma lety získala zakázku i na Pražském hradě. Monitoruje stabilitu několika objektů v hradním areálu; podle mluvčího Šebka jde například o svatovítskou katedrálu, baziliku sv. Jiří nebo Starý Královský palác.

Předseda představenstva firmy a její spolumajitel Martin Teyschl zároveň sedí v nadaci spolu s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, Jaromírem Bogrem (jeho firmy mají sídla na totožné adrese jako Mynářovy firmy) či Mynářovým dlouholetým spolupracovníkem Vladimírem Pavlíkem. Bogr s Pavlíkem také od roku 2010 sami nebo prostřednictvím svých firem darovali Zemanovcům celkem 600 tisíc korun.

„Od roku 2016 děláme pro Správu Pražského hradu jednu zakázku. Jednalo se o otevřené výběrové řízení veřejně přístupné všem ve Věstníku veřejných zakázek. Ročně máme cirka sedm set zakázek,“ napsal Martin Teyschl, předseda představenstva akciovky GEOtest. Že by získání „hradní“ zakázky souviselo s tím, že se zná s Mynářem a dalšími sponzory SPO, odmítl.

Šebek upozorňuje, že dodavatel byl vybrán na základě podlimitní veřejné zakázky na služby vyhlášené v otevřeném řízení. Hodnoticím kritériem pak podle něj byla nejnižší nabídková cena.

 

Proč je dobré znát právníka Jestřába

Vladimír Pavlík pak sedí ve firmě s brněnským právníkem Jiřím Jestřábem, konkrétně spoluvlastní společnost Deryl Pellets. Advokát Jestřáb se svým kolegou Richardem Tománkem dlouhodobě patří k největším podporovatelům Miloše Zemana i Strany práv občanů. Od vzniku partaje na podzim 2009 jí poslali dva a čtvrt milionu korun – a to buď osobně, nebo skrze své společnosti. Přímo Zemanovi pak na kampaň přispěli dalšími 3,3 milionu korun.

Advokátní kancelář Jestřáb & Tománek získala v letech 2015 a 2016 od Lesní správy Lány zakázky za zhruba čtyři miliony korun, jak uvedla Mladá fronta. Stejná kancelář přitom Vratislavu Mynářovi zprostředkovala podivuhodně levný nákup jeho vily v pražských Strašnicích.

V registru Lesní správy Lány je rovněž k dohledání i smlouva s Jestřábovou dcerou – advokátkou Barborou, která správu zastupuje v jednom ze soudních sporů. Dohoda byla uzavřena letos 15. ledna, dojednaný honorář je však úmyslně nečitelný – začerněný. V kanceláři se advokáty nepodařilo zastihnout a na zaslané dotazy neodepsali.

Místopředseda Strany práv občanů a prezidentův poradce Martin Nejedlý potom vazby mezi hradními tendry a finanční podporou své strany odmítá. „Prosím o jedno: Spojujte věci, které jsou vždycky racionální,“ sdělil České televizi.

 

Zdroj: Česká televize

Není jasné, kdo poskytuje kapitál, aby Inercom koupil aktiva ČEZu v Bulharsku, varuje Ondráčka

David Ondráčka byl v úterý 6. března 2018 hostem Interview Plus k transakci Skupiny ČEZ v Bulharsku | zdroj: Český rozhlas Plus
Energetická společnost ČEZ, většinově vlastněná českým státem, by ráda ukončila své působení v Bulharsku. Tamější investice dlouhodobě provázejí problémy a ČEZ podle informací médií asi rok a půl sháněl zájemce o svá aktiva. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Inercom. Proti prodeji právě tomuto zájemci ale protestoval i premiér Bojko Borisov.

Na údajně pochybné financování Inercomu upozorňují i nevládní organizace. Protikorupční organizace Transparency International vydala tiskovou zprávu, ve které vyjadřuje pochybnosti nad prodejem bulharských akvizic ČEZu společnosti Inercom. Čeho se bojí?

„První aspekt se týká otázky průhlednosti obchodu – kdo za firmami stojí, kdo poskytuje kapitál na to, aby koupil od ČEZu aktiva v Bulharsku, protože to jsou firmy, které končí v offshoreových destinacích a není vůbec jasné, kdo to financuje,“ říká ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Druhý aspekt je otázka, zda neunikají informace z dozorčí rady ČEZu, což by mohlo oslabit vyjednávací pozici firmy. A celé je to podle Ondráčky zarámováno tím, že s nástupem každé nové vlády se hraje o ovládnutí ČEZu jako největší polostátní firmy.

Podstatné je, odkud Inercom bere kapitál na tuto transakci. „Naše pochyby jsou, zda si ČEZ udělal dostatečné prověření rizik, zda si ověřil, kdo za tím stojí, kdo je tím koncovým investorem, komu to vlastně bude prodávat, a zda tím pádem nemůže hrozit riziko praní špinavých peněz nebo prodeje firmám, které mají neprůhlednou majetkovou strukturu,“ myslí si Ondráčka.

Podle Hospodářských novin si ČEZ nechal vypracovat několik posudků a až poté kontrakt posvětil. „O tom, že firma Inercom je připravena financovat transakci, svědčí fakt, že poskytla neodvolatelnou bankovní záruku na zaplacení kupní ceny. Tuto bankovní záruku vystavila banka Unicredit Bulbank, která je součástí renomované mezinárodní banky,“ řekl mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

 

Vyložte karty na stůl

David Ondráčka si ale myslí, že i přes to visí ve vzduchu otázka, jakým majetkem Inercom ručí. „Rozumím tomu, že chce ČEZ z bulharského dobrodružství vycouvat, že chce odejít s tím, aby na tom příliš neztratil, ideálně aby i vydělat, a navíc je ve hře arbitráž proti Bulharsku. My i naši kolegové v Bulharsku a v Evropě jsme požádali, aby se k tomu ČEZ postavil čelem, vysvětlil okolnosti transakce, aby nehrozilo, že bude ČEZ využit jako nástroj pro praní peněz, a aby celé bulharské dobrodružství bylo ukončeno se ctí.“

Top management ČEZu by měl podle Ondráčky vyložit karty na stůl a říct, jak prověřovali Inercom a konečné investory.

V tiskové zprávě Transparency International se také píše: „Existují oprávněné obavy, že by tento obchod mohl být zneužit v politickém boji o vliv nad tímto energetickým gigantem.“ Jak by mohl někdo zneužít situaci v Bulharsku v politickém boji o ČEZ?

„ČEZ je vlastněn ze 70 % státem, čili nad ním vykonává vlastnická práva ministerstvo financí. To má každoroční valnou hromadu, která může dovolením dozorčí rady změnit i management. O to se podle mě hrálo několik let, management to efektivně ustával. Podstatné je, že takováto kauza, pokud nebude vysvětlena, může vést k tomu, že by se ministerstvo financí snažilo iniciovat mimořádnou valnou hromadu a měnit orgány rychleji,“ vysvětluje Ondráčka.

Zdroj: Český rozhlas

Firmy, přes které se vyváděly peníze z Homolky, končí. Ministr přezkoumá další nákupy nemocnice

Události ČT: Kauza firem Nemocnice Na Homolce | zdroj: Česká televize

Dceřinné firmy Nemocnice Na Homolce končí. Její vedení oznámilo, že přes poslední z nich – Holte Medical – přestala nemocnice nakupovat.

„Od prvního dubna bude již veškerý nákup a dodávky zdravotního materiálu výhradně v kompetenci Nemocnice Na Homolce,“ uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Dceřiné společnosti nemocnice se staly terčem kritiky po kauze exředitele tohoto zdravotnického zařízení Vladimíra Dbalého. Ten spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě, která je viní z korupce a manipulace veřejných zakázek. Několik kontrol odhalilo, že peníze v minulosti mizely i prostřednictvím dceřiných firem a některé byly vynakládány nehospodárně.

Proto nemocnice začala firmy rušit. Poslední objednané zboží skrze společnost Holte Medical by tak mělo do nemocnice dorazit do konce března. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však chce ještě prověřit, jak nyní bude nemocnice nakupovat sama.

„Já budu určitě chtít přehled o vysoutěžených zakázkách. Aby nemocnice, pokud skutečně jsou nákupy převedeny pouze pod ni, měla vše řádně vysoutěženo podle zákona,“ uvedl Vojtěch.

Úkol zlikvidovat dceřiné firmy dostala nemocnice již za ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Současný ministr Adam Vojtěch (nestr. za ANO) před časem Homolku za pomalý postup likvidace poslední společnosti kritizoval.

A spolu s ním i někteří poslanci zdravotního výboru sněmovny. „Dle mého názoru to byla hodně dlouhá doba. Já chápu, že ty smlouvy nelze ukončit ze dne na den, ale přeci jen doba čtyř let je dlouhá,“ říká poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

„Je evidentní, že celý minulý rok se toho mnoho nedělo. A najednou bylo možné společnost zlikvidovat,“ uvedla poslankyně Olga Richterová (Piráti). Nemocnice však tvrdí, že právě v loňském roce objem nákupů významně snížila.

 

Trestní stíhání insolvenční správkyně

Ministr chce nyní prověřit i novou informaci o tom, že sama likvidátorka dceřiné společnosti Holte Medical Jaroslava Dlabolová čelí v případu, který s Nemocnicí Na Homolce nijak nesouvisí, trestnímu stíhání.

Kvůli tomu jí také ministerstvo spravedlnosti pozastavilo právo k výkonu činnosti insolvenční správkyně (v té ale působí jinde – pozn. red.). „Byla jí pozastavena funkce proto, že je proti ní vedeno trestní stíhání. Ty důvody jsou takové, že narušovala důvěru v insolvenčního správce. Dokud nebude její stíhání vyřešené, tak jí ta funkce bude pozastavena,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Soudy pak kvůli rozhodnutí ministerstva začaly řešit, zda Dlabolovou odvolají z funkce insolvenčního správce ve společnostech, kde již byla ustanovena. Například Městský soud v Praze v jenom z případů rozhodl, že ač nemůže ze zkušeností s touto insolvenční správkyní dospět k závěru, že by své povinnosti zanedbávala, odvolal ji z funkce.

„Přesto má za to (Městský soud v Praze – pozn. red.), že okolnost, že je stíhána v souvislosti s činností správce závodu, tedy v souvislosti se správou cizího majetku, ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, která z velké části spočívá právě ve správě cizího majetku,“ popisuje odůvodnění Městského soudu v Praze soudce z vrchního soudu ve svém rozhodnutí. V něm tato odvolací instance zrušila verdikt městského soudu, protože podle něj není pozastavení činnosti insolvenčního správce důvodem k jeho odvolání.

„Za prvé si myslím, že by se u nás měla ctít presumpce neviny. Za druhé nejsem obžalovaná a fyzicky mi nic nebrání výkonu činnosti,“ uvedla Dlabolová. A dodala, že se také brání proti rozhodnutí ministerstva spravedlnosti.

Podle právníka Transparency International Petr Leyera tato situace podle zákona Dlabolové nebrání, aby vykonávala funkci likvidátorky ve společnosti Holte Medical. Avšak je podle něj varovným signálem. „Podle mého názoru to ale úplně vhodné není a myslím, že ta společnost by měla opravdu velmi zvážit, zda by tato osoba měla pokračovat ve funkci likvidátora,“ uvedl Leyer.

Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti, v níž zasedli zástupci nemocnice. A věc se nelíbí ani ministrovi zdravotnictví. „To asi není úplně optimální stav. Takže já tu věc budu řešit,“ uvedl Vojtěch.

Dlabolová říká, že v době, kdy byla určena jako likvidátorka dceřiné společnosti nemocnice, stíhaná nebyla. „S ukončením činnosti Holte Medical je tolik starostí, že tohle považuji za naprostou banalitu,“ uvedla likvidátorka Dlabolová na dotaz, zda o situaci informovala vedení nemocnice.

Mluvčí zdravotnického zařízení Martina Dostálová pak na dotaz ČT uvedla, že pro ně je to nová informace. „Jak jsme se nyní ujistili, likvidátor nemá povinnost informovat o pozastavení činnosti insolvenčního správce. Ing. Dlabolová je likvidátorkou dceřiných společností Nemocnice Na Homolce, nikoliv insolvenční správkyní. Dle informací, které máme k dispozici, je Dlabolová způsobilá pro výkon činnosti likvidátora,“ uvedla Dostálová. K samotnému stíhání se Dlabolová nechce vyjadřovat.

Zdroj: Česká televize

Golden Visa programmes in Europe pose major corruption risk

Golden Visa | source: OCCRP

Transparency International is calling on the EU to closely monitor these schemes and act in order to maintain the integrity of European borders against the corrupt and their assets.

OCCRP reporters investigated the Golden Visa programmes of seven EU member states – AustriaCyprusHungaryLatviaLithuaniaMalta and Portugal – as well as programmes proposed in Armenia and Montenegro.

“It is clear that due diligence procedures in some EU countries, such as Hungary and Portugal, have not been rigorous enough,” said Casey Kelso, advocacy director at Transparency International. “Citizenship and residency are among the most valuable assets a country can offer an individual, but EU member states have not even been applying the same minimum checks that banks are supposed to apply to their high net-worth customers.”

Programmes in all eight EU countries maintain secrecy around recipients of Golden Visas. The origins of beneficiaries’ wealth is not sufficiently scrutinised and the public lacks details of the investments and who ultimately benefits from them. In the absence of public or media scrutiny, Golden Visa programmes create opportunities for current and former officials to escape prosecution and funnel illicit funds across borders.

According to OCCRP’s findings, Montenegro, which is currently in negotiations to join the EU, has granted citizenship to individuals indicted in other jurisdictions, such as the former president of Thailand and Palestine’s former minister of security, who have been charged with corruption and embezzlement, respectively.

“The Hungarian case is especially peculiar since profits from the Golden Visa programme do not appear to benefit the country but rather find their way into unknown pockets via companies, all but one of which are seated in offshore tax havens that trade in Hungary’s Golden Visa bonds,” said Miklós Ligeti, head of legal affairs at Transparency International Hungary.

New EU citizens under these schemes include persons from the ‘Kremlin list’ who are believed to be close to Russian President Vladimir Putin (Malta); and Tatiana Yumasheva, daughter of former Russian president Boris Yeltsin (Austria). Several members of Angola’s ruling class may have qualified for the scheme through their real estate purchases in Portugal.

“Money laundering through real estate is not a new phenomenon, but the Golden Visa programme facilitates it exponentially,” warned Susana Coroado, vice chair of Transparency International Portugal.

The European Parliament warned about the risks of Golden Visa programmes back in January 2014 in its joint resolution on the sale of EU citizenship. The European Commission is due to publish a report with findings on the impact of Golden Visa schemes later this year. The Commission must take heed of today’s revelations and ensure that proper oversight is in place if these programmes are to continue, according to the anti-corruption group.

What is a Golden Visa?

Residency- and citizenship-by investment programmes are commonly known as ‘Golden Visas’. The idea is simple: Governments trade citizenship or residence rights for – usually sizable – investment. Arrangements differ from country to country, and requirements may include investment in business, real estate or government bonds. A period of residence is also listed among the eligibility criteria in some countries.

In one or another form, over 20 countries or territories currently offer Golden Visa programmes. Among them are 13 European countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Greece, Latvia, Lithuania, Malta, Monaco, Portugal, 

Spain, Switzerland and the United Kingdom. Austria, Cyprus and Malta offer both citizenship and residence programmes.

In recent years, EU-candidate country Montenegro has been granting honorary citizenship to investors but is considering introducing a Golden Visa programme, too. Among EU neighbours, Armenia is looking into the option of setting up a similar investment migration programme.

Hungary ran its Golden Visa programme between 2013 and 2017. Hungary may relaunch the program after the April 2018 parliamentary elections.

 

The Global Anti-Corruption Consortium | source: TI

The Global Anti-Corruption Consortium

Transparency International is a member of the Global Anti-Corruption Consortium, a ground-breaking partnership to accelerate the global fight against corruption, bringing together investigative journalism spearheaded by the Organized Crime and Corruption Reporting Project and advocacy driven by Transparency International, the global anti-corruption movement.

Source: Transparency International

Weekly news – 2 March 2018

 • Ján Kuciak, a Slovakian investigative journalist, and his fiancée were shot dead in their home. Ján had been investigating mafia activity in Slovakia – including suspected links to the highest levels of the Slovak government. Police confirmed that his murder was most likely linked to his investigative work.
 • One in five of the journalists killed since 2012 were covering a corruption story. Our additional analysis on the Corruption Perceptions Index launched last Wednesday shows that countries with the least protection for press and activists also tend to have the worst rates of corruption.
 • The CPI also shows that progress against corruption is stalling around the world. Argentina hosts the G20 this year and has an opportunity to put anti-corruption firmly on the global agenda. The first G20 Anti-Corruption Working Group has just met in Buenos Aires to discuss curtailing corruption and promoting integrity in state-owned enterprises (SOEs). We’ve developed 10 principles that we think governments and SOEs should adopt.
 • Why is this important? SOEs rank among the largest companies in the world, and when they work badly, citizens feel the impact. Just this week we raised red flags over a murky deal to transfer ownership of most of the Bulgarian electricity market – currently owned by a Czech SOE – to a opaque Bulgarian company. The risks of a country’s power grid being in unknown hands are simply too great. More transparency is needed.

 

How the G20 can make state-owned enterprises champions of integrity

For the first time in its presidency of the G20, Argentina is hosting country representatives from across the globe to address the best ways of curtailing corruption and promoting integrity in state-owned enterprises (SOEs).

 

Europe and Central Asia: More civil engagement needed (Part II)

As follow-up to the regional analysis of Eastern Europe and Central Asia, additional examples from Albania, Kosovo and Georgia highlight the need for more progress in anti-corruption efforts in these countries and across the region.

 

Real Lives, Real Stories: Indonesia

This is the latest story of our series Real Lives, Real Stories, written by staff from our national chapters in the Asia Pacific region. Did you miss the last story? Catch up here.

 

2018’s Corruption-focused summits must turn promises into action

By Joe Powell, Deputy CEO of Open Government Partnership (OGP)

In 2018 the international summit architecture has turned its focus to corruption. From the African Union to G20, these summits should be important moments to secure high-level commitments that shift the incentives and political dynamics that are at the heart of corruption, yet often global summits result in little more than communiques with warm words but too little action.

 

Corruption and dirty money: the Ukrainian link

“Corruption poses an overarching money laundering risk in Ukraine.”- From the very first sentence in its key findings, corruption runs right through European anti-money laundering body MONEYVAL’s new report on Ukraine.

 

How to deal with commercial secrets in state-owned enterprises: lessons from the Brazilian experience

Transparency in state-owned enterprises is an indispensable tool for preventing corruption. The disclosure of information concerning SOEs, however, is often hampered by the broad legal protection currently granted to commercial secrets, which are often invoked as a reason for withholding information from the public.

 

Top Stories

GlobalOxfam ex-chairman and former Guatemala president to face corruption trial
Deutsche Welle (2 March)

IsraelIsraeli police question Netanyahu in corruption case
Reuters (2 March)

UkraineUkraine moves closer to anticorruption court, but doubts remain
Radio Free Europe / Radio Liberty (TI mention, 1 March)

GlobalSlovakia police detain Italians named in murdered journalist’s last report
The Guardian (1 March)

UK‚Politically exposed person‘ ordered to show they bought £22m British properties legally
The Independent (TI mention, 28 February)

USAKushner’s overseas contacts raise concerns as foreign officials seek leverage
Washington Post (27 February)

 

Source: Transparency International

Transparency International žádá vysvětlení od Skupiny ČEZ k pochybné transakci v Bulharsku

Budova Skupiny ČEZ | zdroj: iHNED.cz

Jaká jsou aktuální zjištění?

Blízká přítelkyně majitelky Inercomu Ginky Varbakovové je bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová. Ta vzhledem k možnosti podjatosti preventivně odstoupila.

Transakce měla být financována offshorovou firmou Score Trade, protože Inercom nedisponuje dostatečným obnosem. Financování mělo proběhnout třemi způsoby: vlastními zdroji, bankovními zárukami a úvěrovými smlouvami s offshorovými společnostmi Score Trade, Euro Star OOD a Global Victory Trust.

Za prvními dvěma společnostmi má stát rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišvili, mimo jiné ředitel komerční banky Slavjanskij Credit. Ten figuroval v globálních kauzách offshorových společností a prázdných schránek Paradise Papers či Offshore Leaks, a to v pozici konečného vlastníka několika společností obsažených v databázích.

Bankovní záruky mají být podle veřejných zdrojů od finančních institucí Unicredit Bulbank a první investiční banka Fibank. Druhá jmenovaná se vyskytuje v materiálech Wikileaks, kde je poukazováno na diskutabilní původ peněz zakladatelů. V uvedených dokumentech se o Fibank zároveň píše jako o jedné z nejagresivnějších bank, která se zároveň pohybuje v temném prostředí. 

Vlády si musí být naprosto jisté, že státem vlastněné koncerny a společnosti, které poskytují základní veřejné služby, mají ty nejvyšší standardy transparentnosti a odpovědnosti,” vysvětluje Patricia Moreira, ředitelka sekretariátu Transparency International. „Vlády Bulharska i České republiky by měly rozptýlit náznaky jakékoliv podezřelé činnosti týkající se dohody mezi Skupinou ČEZ a společností Inercom.  Údaje o všech dotčených stranách musí být bezpodmínečně zveřejněny, pokud má být dohoda mezi společnostmi uzavřena.”

David Ondráčka byl v úterý 6. března 2018 hostem Interview Plus k transakci Skupiny ČEZ v Bulharsku | zdroj: Český rozhlas Plus

Nemůže ČEZ posloužit jako prostředník pro praní špinavých peněz? 

ČEZ se jako polostátní firma nesmí zaplétat do obchodních vztahů se skupinou lidí, kteří mají nejasné majetkové vazby, kontroverzní pověst a patří do klientelistických sítí. ČEZ se vystavuje riziku, že může sloužit jako nástroj pro vyprání špinavých peněz. Otázkou tedy je, jak probíhalo v ČEZu hodnocení rizik. Veřejnost by se měla dozvědět detaily a pozadí této transakce,“ říká David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen Mezinárodní správní rady TI.

Vyšetřování transakce, které v současnosti provádí Národní agentura pro příjmy, musí být důkladné a zcela transparentní,” říká Kalin Slavov, ředitel Transparency International Bulharsko. „Vypadá to, že konečný vlastník kupující společnosti se snaží skrýt svoji identitu. Pokud bude transakce pokračovat, pak bude kapitál s neznámým původem z offshorových společností použit ke koupi majoritního hráče klíčového sektoru na trhu v Evropské unii. To představuje velmi vážné nebezpečí pro bezpečnost země. Pokud se energetický sektor dostane do neznámých rukou, následky pro Bulharsko mohou být velmi vážné,” dodává Slavov.

Skupina ČEZ by o této byznysové transakci měla informovat jasně a transparentně, a to jak akcionáře, tak i širokou veřejnost. Existují oprávněné obavy, že by tento obchod mohl být zneužit v politickém boji o vliv nad tímto energetickým gigantem.

Připojujeme také odkaz na zprávu Transparency International v Berlíně.