Větší důraz na prevenci a odhalování podvodů v novém programovém období klade na poskytovatele i příjemce dotací z evropských fondů stále větší nároky

Vydáno 19. 10. 2016

Druhou významnou projektovou aktivitou v rámci projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům byl seminář určený především pro žadatele o evropské dotace. Pod názvem „Nejčastější chyby žadatelů o podporu – jak jim předcházet“ proběhl 6. října 2016.

  • Seminář „Nejčastější chyby žadatelů o podporu – jak jim předcházet“

Seminář „Nejčastější chyby žadatelů o podporu – jak jim předcházet“ | zdroj: TI

Téma semináře předznamenalo jeho zaměření na nejčastější rizika podvodů ve fázi realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU.  Úvodní část krátce představila předběžné závěry analýzy rizik, kterou Transparency International zpracovala na základě zkušeností z minulých programových období. Největší prostor byl pak věnován veřejným zakázkám, kde dochází k nejčastějším pochybením s nejvyšším objemem nezpůsobilých výdajů. Právnička Transparency International Martina Mikolášková představila konkrétní příklady nejčastějších chyb při administraci a realizaci zakázky, jimiž jsou diskriminační zadávací kritéria, neoprávněné jednací řízení bez uveřejnění, netransparentní hodnotící kritéria či podstatné změny smluv s dodavateli. Prezentaci doplnila rozhodovací praxí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a příklady sankčních mechanismů.

Hlavní část programu byla věnována vystoupení Lukáše Křivky, vedoucího oddělení kontroly

Odboru řízení operačních programů (ŘO IOP a IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. Velmi přehledně vymezil pojmy nesrovnalost, porušení rozpočtové kázně a podvod a seznámil s nejčastějšími příčinami nesrovnalostí v integrovaných operačních programech, jimiž jsou porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, proplacení věcně nezpůsobilých výdajů či porušení pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Další část prezentace byla zaměřena na příklady podvodů řešených v předchozích programových obdobích a novinky v oblasti řízení rizik, například povinnost prokazovat poskytovateli dotace vlastnickou strukturu do úrovně konečného majitele, využití nástroje Arachne pro odhalování střetu zájmů či stanovení indikátorů podvodů jako součásti kontrolních listů. Stranou nezůstaly ani příklady dobré praxe jakými jsou důkladná příprava projektů, aplikace etických kodexů, průběžné vzdělávání zaměstnanců zapojených do realizace projektu, manažerské řízení či konzultace s řídícím orgánem.

V průběhu semináře měli jeho účastníci možnost diskutovat o svých zkušenostech spojených s čerpáním evropských fondů. Kromě otázek týkajících se veřejných zakázek rezonovala v debatě především výtka vůči řídícím a kontrolním orgánům, jejichž postupy a výklady nejsou vždy zcela jednotné. Z pohledu příjemce je těžko pochopitelné, pokud je postup nejprve vyhodnocen jako správný a následně jej jiný orgán považuje za chybný. Zazněla také výtka, že řídící a kontrolní orgány vždy nereagují dostatečně včas, což ve výsledku může vést ke zdržení realizace projektu a nedočerpání přidělených prostředků.

 

KE STAŽENÍ

Prezentace MMR

Prezentace TI I.

Prezentace TI II.

 

SÍŤUJEME

Sdílejte nás s hashtagem projektu #FondyEU

 

PARTNER PROJEKTU

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: hec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm)

OLAF


Štítky: OLAF

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.