TI apeluje na premiéra a ministry, aby se zasadili o neodkladné prošetření závažných kauz

Vydáno 31. 07. 2014

Transparency International (TI) se dlouhodobě věnuje mnoha závažným kauzám, které představují potenciální obrovské finanční ztráty pro veřejné rozpočty. Jen v poslední době TI analyzovala podvodnou restituci zahrady kojeneckého ústavu v Krči, kontrolní zprávu Nemocnice na Homolce, zakázku na ostrahu muničních skladů, ale i půlmiliardovou veřejnou zakázku v Nejdku. Všechny tyto kauzy jsou mimořádně závažné, proto se TI rozhodla apelovat na premiéra a ministry, aby kauzy byly důsledně prošetřeny a byly z nich vyvozeny důsledky.

„Falešná“ restituce pozemků

Na žádost kojeneckého ústavu v Krči prověřuje TI již několik  měsíců miliardové machinace s pozemky v rámci uplatňování náhradních restitučních nároků. Hrozí mu totiž ztráta zahrady, jejíhož vlastnictví se prostřednictvím svého advokáta Honzíka domáhá „falešná“ restituentka Bednářová.

Dosavadní zjištění ukazují na podezření z organizovaného protiprávního jednání, jehož charakter a rozsah nemá v polistopadové historii obdoby. Podstata jednání spočívá v uplatnění restitučního nároku na vydání náhradního pozemku, kdy původní pozemky vlastněné velkostatkářem Bečvářem nemohou být státem navráceny. Tyto náhradní pozemky mohou dle zákona získat pouze přímí potomci vlastníka původního pozemku, v inkriminovaných případech však pozemky restituovala paní Bednářová, dědička ze závěti, nikoliv pokrevní příbuzná velkostatkáře Bečváře.

Pod záminkou nápravy křivd spáchaných komunistickým režimem tak stát postupně přichází o velmi lukrativní pozemky, jež nakonec končí v rukou neznámých vlastníků. Již získané pozemky byly následně převedeny na obchodní společnosti s nejasnou majetkovou strukturou končící v daňových rájích. Proto TI vyzvala přiloženým dopisem premiéra a ministra zemědělství, aby se těmito kauzami v rámci svých zákonných možností důsledně zabývali, včetně odpovědnosti bývalého vedení Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu.

Jde o odkrytí Pandořiny skříňky. Je jasné, že takto propracovaný mechanismus se nezrodil v hlavě jediné neoprávněné restituentky, která jej pak prostřednictvím „nevědoucího“ advokáta realizovala, a další obětí jejího podvodu se staly příslušné úřady. Je tedy třeba prověřit veškeré okolnosti průběhu kauzy, zejména role všech zainteresovaných osob, včetně advokátů a firem, na něž byly pozemky převedeny,“ říká vedoucí právní poradny Radka Pavlišová. Hlavní odpovědnost dle názoru TI leží na bedrech Státního pozemkového úřadu.

Příloha: Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Nemocnice Na Homolce: ani nynější vedení nemocnice není bez viny

Z textu kontrolní zprávy, který má TI k dispozici, vyplývají zjištění, kvůli nimž je v současné době stíhán bývalý ředitel nemocnice Vladimír Dbalý. Zjištění však míří i na současné vedení, které se sice snažilo nejočividnější nesrovnalosti napravit, přesto však dceřiné společnosti jako Holte Medical, jejichž prostřednictvím nemocnice přichází o značné finanční částky, zcela neodstranilo. Navíc současný ředitel Michal Šetlík nespolupracoval s kontrolory Ministerstva zdravotnictví, takže velká část podkladů zůstala kontrole skryta.

Není možné, aby ředitel podřízené organizace odmítal spolupracovat s kontrolou, kterou provádí zřizovatel této organizace a v podstatě jeho nadřízený. Ještě absurdnější se pak jeví, že si nechal svůj postup podepřít stanoviskem externí advokátní kanceláře,“ zmiňuje jedno ze zásadních zjištění Petr Leyer, právník TI.

TI vyzvala dopisem ministra zdravotnictví, aby výsledky auditu byly zohledněny v právě probíhajícím výběrovém řízení na ředitele nemocnice a aby ministerstvo uplatňovalo své řídící pravomoci mnohem důsledněji.

Příloha: Dopis ministrovi zdravotnictví

Ostraha muničních skladů: Proč právě Trade Fides?

Téměř dva roky se TI věnovala kauze týkající se ostrahy muničních skladů prováděné společností Trade Fides. Podmínky realizace ostrahy od samého začátku doprovázely značné pochybnosti (zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, předraženost poskytovaných služeb). Za účelem ověření zjištěných podezření žádala TI po Ministerstvu obrany kopii auditu společnosti KPMG.

Ministerstvo obrany nechtělo audit poskytnout a zvolilo obstrukční taktiku, jež mu vydržela 1,5 roku s tím, že nejprve tvrdilo, že celý audit je obchodním tajemstvím, posléze argumentovalo autorskými právy společnosti KPMG. TI audit nakonec získala. TI kauza zajímá  nejen kvůli absurdnímu a místy až grotesknímu sporu  o svobodný přístup k informacím, ale i z hlediska nesoutěžního a netransparentního výběru dodavatele a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Ministerstvo obrany přes negativní stanoviska vlastního legislativního odboru velmi dlouho a zarputile tvrdilo, že zakázku na dodavatele technického zajištění ostrahy nelze soutěžit a že její realizace společností Trade Fides je to nejlepší a jediné možné řešení.

„Problematika ostrahy muničních skladů byla předmětem značného zájmu médií a tento dlouhodobý veřejný tlak nakonec přinesl své ovoce, když Ministerstvo obrany přehodnotilo původní postoj a otevřelo soutěž více zájemcům a zároveň se auditními závěry začala zabývat policie,“ vysvětluje Radka Pavlišová, vedoucí právní poradny TI.

Dnes se soutěží nový dodavatel a průběh této zakázky bude TI dále pečlivě monitorovat.

Více o kauze v Mapě případů

Diskriminační odpadové hospodářství Nejdek

V těchto dnech vyprší městu Nejdek desetiletý kontrakt na svoz odpadu a úklid města. Ten doposud zajišťovala místní společnost, a z tohoto důvodu bylo město nuceno zajistit nový tendr. Nastavení parametrů zadávacího řízení, které připravila firma Allo Tendr, vyvolalo v zastupitelstvu značné kontroverze. A i přes jistou mediální pozornost pak bylo vyhlášeno nadlimitního zadávacího řízení na zakázku Komunální a technické služby města Nejdek s předpokládanou hodnotou 600 000 000,- Kč. Přesto, že část zastupitelů a finanční výbor města Nejdek, požadovali provedení právní a ekonomické analýzy, nikdy k němu nedošlo. Právní poradna TI provedla analýzu, která potvrdila přítomnost nestandardních prvků. Za zvláště nevhodnou považujeme samotnou skutečnost, že má dojít k  uzavření smlouvy na 20 let, přičemž, dle zadávací dokumentace, lze smlouvu bez udání důvodu poprvé vypovědět po 9 letech účinnosti smlouvy, dále poté zase až po dalších 5 letech.

„Takováto limitace možností výpovědi pak zásadně snižuje možnost skutečně řádně hospodařit s veřejnými prostředky, kdy v případě déletrvajícího plnění je po určitém čase vždy nezbytné zhodnotit situaci na trhu a případně zvážit změnu dodavatele předmětné služby“, objasňuje právnička TI Helena Joachimsthalerová.

TI vidí i některé další skrytě diskriminační prvky v zadávacích podmínkách a doporučuje probíhající zadávací řízení zrušit.

Špatné hospodaření Dopravního podniku České Budějovice

V létě minulého roku byla právní poradna TI upozorněna na hospodaření Dopravního podniku města České Budějovice. Aby si TI situaci ověřila, požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii auditu, který se právě hospodařením zabýval. Od této chvíle probíhá mezi TI a dopravním podnikem spor o informace, který krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve prospěch TI. Dopravní podnik podal kasační stížnost a věcí se nyní bude zabývat NSS.

Kauza má dvě roviny. První se týká obecného přístupu k informacím a možnosti, aby sami občané mohli snadno kontrolovat vynakládání veřejných prostředků. „Audity hrazené z peněz státu a samospráv by měly být až na malé výjimky veřejnosti přístupné. Nelze tedy souhlasit s dopravním podnikem, že celý audit je obchodním tajemstvím či interním dokumentem.“

Druhým aspektem kauzy je potom fakt, že tento konkrétní audit odhalil vážné nedostatky v řízení podniku, nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a z toho vyplývající nehospodárnost při zadávání veřejných zakázek. To může dohromady zakládat minimálně odpovědnost členů představenstva v rovině špatného obchodního vedení, politická odpovědnost vedení města je nepochybná. „Podle našich dosavadních zjištění by se však mohlo jednat i o odpovědnost trestní. Jde například o to, že jednu žádost o evropskou dotaci měli zpracovat zaměstnanci dopravního podniku, přesto za stejnou zakázku vyplatil dopravní podnik přes 2,5 milionu korun poradenské firmě,“ tvrdí Petr Leyer, právník TI.

Jmenované kauzy jsou součástí práce TI. Tyto další kauzy TI analyzuje, zjištění předává kompetentním orgánům a snaží se dosáhnout nápravy.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Kontakt pro média:

David Ondráčka, ondracka@transparency.cz, tel. 605 814 78

Transparency International – Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k omezování korupce. TI se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky), poskytuje TI také právní a vzdělávací služby. Více na transparency.cz


Projekty a kauzy: „Falešná“ restituce pozemků Nemocnice Na Homolce Ostraha muničních skladů: Proč právě Trade Fides? Špatné hospodaření DP České Budějovice Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.