PVS a TI uzavřely pakt integrity k rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod v Praze

Vydáno 22. 02. 2023

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) a nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) budou spolupracovat v rámci mezinárodně osvědčeného nástroje Pakty integrity (PI) na projektu modernizace a přestavby Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Tato veřejná zakázka by měla být dle předběžného plánu dokončena v roce 2028 a její předpokládaná cena může činit až 7 miliard korun.

Ilustrační fotografie: Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově | zdroj: PVS

Na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) je přiváděno přibližně 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Ročně vyčistí více než 100 mil. m3 odpadních vod od zhruba 1,4 mil. obyvatel. V budoucnu se očekává nárůst na 1,6 mil. obyvatel.

Projekt modernizace a přestavby ÚČOV se skládá z několika etap. Jednou z nejvýznamnějších je modernizace a přestavba Stávající vodní linky ÚČOV (SVL), vybudovaná v 60. letech minulého století, která v současnosti již stavebně ani technologicky neodpovídá nárokům na přísné enviromentální požadavky.

Po dokončení a uvedení do provozu v roce 2028 bude zajišťovat čištění 50 % přiváděných odpadních vod s parametry vyčištěných odpadních vod, které požaduje evropská a národní legislativa.

„PVS, jako správce vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy, realizuje ročně desítky až stovky projektů do obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě, které svým rozsahem zásadně ovlivňují kvalitu života občanů a rozvoj hlavního města. Nejvýznamnější strategickou investicí je modernizace a přestavba SVL ÚČOV, která svým věcným i finančním rozsahem představuje nejvýznamnější vodohospodářskou investici v novodobé historii města. Po jejím dokončení bude celý komplex ÚČOV plnit limity pro vypouštění odpadních vod, stanovené přístupovými dohodami k EU,“ vysvětluje Pavel Válek, předseda představenstva PVS, která je ze 100 % vlastněná hlavním městem Prahou a současně 49 % akcionář Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

„Principy paktu integrity vnímáme jako přirozený závazek vůči všem odběratelům vodohospodářských služeb v hlavním městě, kteří nám platí za služby v přirozeném monopolu,“ dodává.

TI se bude na projektu podílet formou paktu integrity jako nezávislý monitor, který napomáhá eliminovat na nejnižší možnou míru korupční rizika spojená s miliardovými veřejnými zakázkami.

Cílem je podpořit maximální možnou transparentnost celého projektu, ať už se jedná o dodržování zásad zadávacích řízení či dalších zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele.

„Pakty integrity umožňují dohled občanů nad přípravou a realizací důležitých projektů, které jsou financovány z veřejných prostředků. Z naší zkušenosti vyplývá, že účast nezávislého monitora snižuje možné korupční tlaky a může mít pozitivní vliv i na výslednou cenu stavby,“ říká ředitel české kanceláře TI Ondřej Kopečný.

„V neposlední řadě Pakty integrity posilují důvěru občanů ve schopnost veřejných institucí efektivně a transparentně investovat prostředky daňových poplatníků,” uzavírá.

Co konkrétně obsahuje uzavřený Pakt integrity?

TI a PVS se zavázali v rámci paktu integrity na těchto jednotlivých bodech spolupráce:

  • Z paktu integrity vyplývá klíčový závazek všech zúčastněných stran jednat ve veřejném zájmu, s nezbytnou transparentností a s cílem posílit důvěru v efektivitu a otevřenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnižší možné riziko korupci, která ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním řádu.
  • Při dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran má být také dosaženo cíle zachovávání zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti, jakož i zvláštní pravidel a povinností veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí ze zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), prováděcích předpisů k ZZVZ a ze zvláštních předpisů.
  • Strany paktu prohlašují, že v průběhu zadávacího řízení a v době plnění veřejné zakázky nebudou od ostatních účastníků zadávacího řízení nebo od ostatních smluvních partnerů, nebo dalších osob využívat neoprávněných výhod nebo přijímat pro sebe nebo třetí stranu plnění, které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.
  • Pakt integrity se stává součástí zadávací dokumentace a čestným prohlášení se jej zaváží respektovat i účastníci zadávacího řízení.
  • PVS se v paktu zavazuje poskytnout TI přístup k veškerým informacím týkajícím se veřejné zakázky a na všechna související významná jednání.
  • TI je oprávněna vydávat doporučení preventivních opatření nebo nápravných opatření v případech, kdy bude v postupech PVS, účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele či správce stavby identifikováno jednání, které je v rozporu se zásadami PI.
  • TI bude o své činnosti vykonávané dle paktu pravidelně uveřejňovat informace prostřednictvím dílčích zpráv a závěrečné zprávy o naplnění paktu integrity.

Pakt integrity uzavřený mezi PVS a TI najdete online ke stažení na webu TI.

Co jsou to Pakty integrity?

Pakty integrity jsou mezinárodně uznávaný nástroj, který pomáhá snižovat korupční rizika ve veřejných zakázkách, a umožňuje tak jejich transparentní zadávání a provádění. Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají Pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posilují legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, podporují zapojení občanské společnosti.

Pakty integrity už řadu let představují v mnoha zemích světa praxí osvědčený nástroj. PI vytvořila naše mezinárodní nevládní organizace Transparency International a poprvé byly v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně využilo více než 15 zemí celého světa, včetně České republiky. Pakty integrity také získaly v roce 2019 prestižní ocenění od evropské ombudsmanky Emily O’Riley.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Je městskou společností založenou Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost je 100 procentně vlastněna Hlavním městem Prahou. Cílem PVS je zajistit efektivní správu, obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy a zabezpečit její plynulé a bezpečné provozování, v souladu s legislativou dle nejlepších dostupných technologií a za nejvýhodnější cenu pro konečného spotřebitele. Zároveň je projektovým manažerem zajišťujícím pro HMP realizaci projektu přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.

www.pvs.cz

Transparency International ČR

Jsme nevládní protikorupční tým, který 25 let řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

www.transparency.cz


Projekty a kauzy: Pakty integrity v praxi

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.