Rozhodnutí Středočeského kraje ve věci českého střetu zájmů premiéra Andreje Babiše je zveřejněno. Přečtěte si náš komentář

Vydáno 17. 07. 2019

Středočeský kraj na svých oficiálních webových stránkách zveřejnil, díky anonymní žádosti na základě zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím, prvostupňové a druhostupňové rozhodnutí Černošického úřadu resp. Středočeského kraje týkající se střetu zájmů trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše na české úrovni.

Andrej Babiš | zdroj: iDNES.cz

„Jedná se o dokumenty, po kterých dlouhodobě široká veřejnost, média a naše organizace volaly, aby byly ze strany příslušných institucí a orgánu zveřejněny, protože se jedná o výsostně veřejný zájem, vzhledem ke střetu zájmů jednoho z nejvyšších ústavních činitelů země. Anonymnímu ´stošestkaři´ tímto děkujeme,“ říká Milan Eibl, vedoucí analytik Transparency International (TI).

„Transparency v červnu a září 2018 poslala dva podněty – národní a evropský. Oba popisovaly důvodné podezření, že Andrej Babiš stále ovládá holding Agrofert, a přesto jeho koncern nadále získává veřejné prostředky, resp. že premiér ovládá média, což je oboje v rozporu, jak s českými, tak i evropskými zákony,“ doplňuje.

Pointa obou podnětů byla shodná – Andrej Babiš je ovládající osobou, kdy přes svěřenské fondy ovládá holding Agrofert, a v současné době čekáme na finální rozhodnutí z obou rovin. Nicméně v mezičase dává TI většina institucí za pravdu. Dokonce i někteří poskytovatelé dotací pozastavili preventivně čerpání veřejných prostředků, dokud se celá situace nevyřeší.

TI se snaží dohledat, co nejvíce informací, které bychom mohli poskytnout široké veřejnosti pro lepší orientaci v této problematice. Proto zveřejňujeme plné znění rozhodnutí Černošic a přezkoumání Středočeského kraje, které jsme nalezli na stránkách Středočeského kraje.

Černošice dávají za pravdu TI

Úředníci v Černošicích dospívají v rámci rozhodnutí ke stejným stanoviskům, tak jako původní podnět TI, nicméně operuji na základě jiných dokumentů. Černošický městský úřad věc projednával na základě místní příslušnosti dané zákonem o střetu zájmů a premiérovým bydlištěm.

Úřad premiéra sám vyzval k vyjádření, zda bude namísto přestupkového řízení žádat o projednání v disciplinárním řízení. Andrej Babiš však sdělil, že: „považuje s ohledem na aktuální politické dění a agresivní předvolební kampaň projednání uvedené věci zdejším správním orgánem (tj. Městským úřadem Černošice, pozn. TI) větší zárukou nestrannosti při rozhodování o přestupku, než u Mandátního a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.“

Přesto po vydání prvostupňového rozhodnutí ve svůj neprospěch označil premiér černošické úředníky za neschopné a rozhodnutí za zpolitizované.

Andrej Babiš je jak zakladatelem, tak i beneficientem obou svěřenských fondů, personální obsazení se striktně omezilo na jemu blízké spolupracovníky a rodinné příslušníky, dle (neveřejného) statutu svěřenských fondů má Andrej Babiš pravomoc jmenovat a odvolávat jiné osoby a je tím jediným, kdo může svěřenské fondy rozpustit a navrátit tak akcie Agrofertu do svých rukou.

Za určitých okolností, např. při zrušení předmětného paragrafu zákona o střetu zájmů nebo zániku mandátu poslance Andreje Babiše, se akcie Agrofertu musí vrátit zpět do rukou premiéra bez zbytečného odkladu, zřejmě také bez jakéhokoliv aktivního přičinění premiéra.

Informace o Černošickém rozhodnutí přinesla už v minulosti média, proto tuto rovinu nyní necháváme bez detailnějších komentářů. Pro další možné porovnání připojujeme znění našeho původního podnětu, na základě kterého celé řízení započalo.

Středočeský kraj vyjádřil pochybnosti

Středočeské rozhodnutí však doteď nebylo nikde ani popisováno a ani zveřejněno. Dělí se na dvě části, které zkoumaly procesní postup Černošic a hodnotily jejich skutkové závěry.

Obecně se dá shrnout, že Středočeský kraj měl vícero pochybností o tom, na základě jakých skutečností učinily Černošice některé závěry.

Závěr rozhodnutí ukládá Černošicím, aby znovu zhodnotily všechny okolnosti ve prospěch i v neprospěch obviněného a soustředily se na situaci ohledně ovládající role Andreje Babiše, resp. na tzv. vyvratitelné domněnky pro určení skutečného majitele, které jsou z pohledu kraje zásadní na určení, zda je Andrej Babiš ovládající osobou či nikoliv.

V souvislosti s argumentací Středočeského kraje uvádíme níže několik komentářů

Na straně 10 rozporuje kraj konstrukci, že Andrej Babiš nepřímo ovládá Agrofert, a to kvůli tomu, že ovládanou osobou může být výhradně obchodní korporace, což svěřenský fond ze své definice není. Nicméně již stanovisko ministerstva spravedlnosti z prosince 2018 potvrdilo závěr, že právnická osoba může být ovládána i skrze tzv. non-subjekt, tedy i svěřenský fond. Ke stejnému závěru došli také auditoři Evropské komise, kteří se shodují s mnoha argumenty ministerstva spravedlnosti ohledně ovládání společností zaparkovaných ve svěřenských fondech.

Na straně 11 kraj trvá na důsledném oddělování pojmů „ovládající osoba“ a „skutečný majitel“, protože je každý upravený v jiném zákoně, které podle kraje spolu vůbec nesouvisí. Přestože oba pojmy přímo souvisí s uplatňováním rozhodujícího vlivu ve společnosti nelze dle názoru kraje zaměňovat pojem „ovládající osoba“ podle zákona o obchodních korporacích s pojmem „skutečný majitel“ jenž používá zákon proti praní špinavých peněz (253/2008 Sb.).

Nicméně definice podle tohoto zákona je definicí obecnou dopadající na každou právnickou osobou bez rozdílu, což mimo jiné reflektuje i připravovaná novela zákona o praní špinavých peněz, která definici přesouvá do zákona o evidenci skutečných majitelů.

Z našeho pohledu k zaměňování pojmů nedochází, neb oba pojmy spolu úzce souvisí. V praxi je třeba při rozkrývání majetkového řetězce prvotně určit skutečného majitele a následně je teprve možné identifikovat ovládající osobu.

Na straně 15 namítá kraj, že nebylo důkladně zhodnoceno postavení obviněného, protože i podle statutu není oprávněn požadovat žádné další informace nebo ovlivňovat svěřenské správce nebo protektory.

V této souvislosti je třeba upozornit, že podle verifikačního dokumentu ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru, který popisuje vztahy mezi osobami určených svěřenských fondů, je zcela zřejmé, že Andrej Babiš může docílit prostřednictvím své manželky, členky rady protektorů, odvolání jak správce, tak rady protektorů, a tím rovněž docílit výměny existujícího správce za náhradníka, kterého určil on; v důsledku toho, jakož i díky tomu, že jako jediný beneficient může oba svěřenské fondy zrušit a majetek v nich si vzít zpátky do přímého vlastnictví, může Andrej Babiš jednání správce ovládat.

V rámci šetření je nezbytné brát v potaz, že Andrej Babiš zastává současně dvě role, které jsou určeny jako role skutečných majitelů svěřenského fondu, a to jak zakladatel, tak obmyšlený. Není tedy možné analyzovat pouze jednu z rolí a vyvozovat skutečnou pozici obviněného, když se v jeho osobě kombinují role obě.

Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce, ale zároveň svěřenský fond neslouží správci nýbrž „k prospěchu určité osoby“, kterou je v daném případě jediný obmyšlený Andrej Babiš, který z nich získává každoročně příjem. Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává dle zákona zakladatel a obmyšlený, čehož se nemůže vzdát.

„Zákon o střetu zájmů přikazuje politikům vlastnícím média zbavit se střetu zájmů. Ukazuje se, že využití českých svěřenských fondů, které zcela podle své vůle zvolil Andrej Babiš, nefunguje. Nabízí se mnoho přesvědčivých právních argumentů, proč se nemůže zakladatel a obmyšlený svěřenského fondu zbavit svého postavení ovládající osoby. Ze zveřejněných rozhodnutí navíc vyplývá, že se Andrej Babiš ani nesnažil svého vlivu v Agrofertu zbavit a chtěl jej pouze zakrýt,“ vysvětluje Jan Dupák, právník TI.

Konstrukce svěřenských fondů je nefunkční také vzhledem k tomu, že sám Andrej Babiš řekl, že svěřenské fondy jsou pouze na dobu jeho působení v politice. Pokud totiž v budoucnu ví, že nabyde znovu akcie Agrofertu, má bytostný zájem na tom, aby jej získal zpět v co nejlepší ekonomické kondici.

Tedy i v době, kdy zastává politickou funkci, je ovlivněn svým ekonomickým zájmem na výsledcích Agrofertu, čímž se dostává do flagrantního střetu zájmů, který ohrožuje zájmy České republiky. Praktický případ můžeme vidět například v rámci vyjednávání o možném zastropování zemědělských dotací pro velké firmy.


Projekty a kauzy: Střet zájmů Andreje Babiše

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

03/22

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal obžalobu na Andreje Babiše (ANO) a Janu Nagyovou v kauze týkající se dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.