SAFE4Whistleblowers – Posílení a podpora příznivého prostředí pro oznamovatele v Evropské unii

Publikováno 01. 07. 2024

Proč se věnujeme tomuto projektu

Oznamovatelé jsou důležitými aktéry v úsilí členských států EU a Evropy celkově při odhalování, vyšetřování a postihování korupce. Díky nim se odhaluje protiprávní jednání ve veřejných a soukromých organizacích, zvyšuje transparentnost a odpovědnost a neustále se pracuje na tom, aby vnitrostátní a unijní veřejné prostředky mohly jít tam, kam opravdu mají. Oznamovatelé tím, že uplatňují svou svobodu projevu chráněnou článkem 11 Listiny základních práv EU, pomáhají prosazovat vnitrostátní právní předpisy i právní předpisy EU.

Pokud by více jednotlivců hlásilo problémy svým organizacím a úřadům, nebo by v daných situacích zveřejnili kýžené informace, mohlo by se předejít mnohem většímu počtu případů pochybení nebo alespoň zmírnit jejich následky. Tři hlavní důvody, proč lidé neoznamují korupci, jsou:

 1. Strach z negativních důsledků (právních, finančních, reputačních)
 2. Přesvědčení, že se nic nestane a jejich činy nic nezmění
 3. Nejistota ohledně toho, jak, kde a komu korupci hlásit (TI Global Corruption Barometer).

Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními a poskytování přístupných a spolehlivých kanálů pro oznamování, kde jsou přijatá oznámení brána vážně a kde se na ně reaguje, spolu s pozitivnějším společenským vnímáním oznamovatelů může povzbudit lidi k oznamování protiprávního jednání a zvýšit pravděpodobnost, že protiprávní jednání bude odhaleno a potrestáno.

Směrnice EU 1937/2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, známá také jako směrnice o whistleblowingu, poskytuje pevný základ pro dosažení jednotné a spolehlivé ochrany oznamovatelů v celé EU. Navzdory mnoha zpožděním přijaly téměř všechny členské státy EU zákony, které směrnici provádějí do svého vnitrostátního práva. Právní předpisy jsou však pouze prvním krokem – aby byly zákony účinné, musí být odpovídajícím způsobem prováděny. Zúčastněné strany, které hrají klíčovou úlohu při provádění, jako jsou veřejné a soukromé subjekty, organizace občanské společnosti, odbory, příslušné orgány, soudci a novináři, musí sehrát svou úlohu a potřebují k tomu silnější kapacitu. Potenciální oznamovatelé a široká veřejnost musí vědět o stávajících kanálech a postupech pro oznamování a o právech stanovených směrnicí o whistleblowingu a překonat své negativní vnímání whistleblowingu.

Co konkrétně děláme

Projekt SAFE for Whistleblowers, financovaný Evropskou unií a realizovaný nadnárodní pobočkou sekretariátu Transparency International ve spolupráci s národními pobočkami a partnery, včetně Transprency International ČR, si klade za cíl podpořit vytvoření příznivého prostředí pro ochranu oznamovatelů v Evropské unii. Kromě České republiky jsou do projektu zapojeny i další pobočky z Francie, Irska, Litvy, Nizozemska, Portugalska a Slovenska.

Abychom dosáhli stanovených cílů projektu, budeme spolupracovat se všemi klíčovými zúčastněnými stranami na odstranění překážek, a to včetně:

 • Nedostatečné informovanosti a nedostatečné důvěry lidí v oznamovací kanály a ochranu oznamovatelů
 • Nedostatečné znalosti občanské společnosti o její úloze při ochraně oznamovatelů a posilování jejich postavení
 • Nedostatečné znalosti a schopnosti veřejných a soukromých organizací správně dodržovat pravidla, která se na ně vztahují
 • Nedostatečné znalosti a schopnosti příslušných orgánů a soudců soudržně provádět a prosazovat právní předpisy na ochranu oznamovatelů
 • Nedostatek dostupných údajů pro posouzení účinnosti zákonů o whistleblowingu
 • Rizika nesoudržnosti při provádění právních předpisů na ochranu oznamovatelů v těchto různých skupinách a v zemích EU.

Jaké máme výsledky

 • Zvýšit informovanost široké veřejnosti, (potenciálních) oznamovatelů, organizací občanské společnosti, odborů a novinářů o rámcích ochrany whistleblowerů.
 • Zlepšit provádění zákonů o whistleblowingu na pracovišti.
 • Zlepšit provádění a prosazování právních předpisů o whistleblowingu vnitrostátními orgány.
 • Zlepšit dostupnost údajů rozčleněných podle pohlaví o oznámeních oznamovatelů a judikatuře.
 • Zlepšit účinnost a soudržnost provádění směrnice EU o whistleblowingu

Zvláštní pozornost budeme věnovat situaci žen a dalších skupin ohrožených diskriminací. Mocenská nerovnováha mezi oznamovateli a těmi, kteří by se je mohli snažit umlčet, je již problémem a průnik nerovných mocenských vztahů a dalších nerovností, s nimiž se setkávají ženy a další zranitelní pracovníci, jako jsou LGBT+, migranti, dočasní a špatně placení pracovníci, je třeba dále prozkoumat a lépe zohlednit všechny zúčastněné strany zapojené do provádění právních předpisů týkajících se whistleblowingu.

Náš přístup

Na základě výsledků minulých aktivit, synergií s dalšími projekty a inovativních aspektů v oblasti ochrany oznamovatelů zaujímáme holistický přístup k podpoře příznivého prostředí pro oznamovatele tím, že prostřednictvím společného projektu usilujeme o:

 • Zvyšování povědomí o právních předpisech na ochranu oznamovatelů a prosazování hodnoty whistleblowingu pro ochranu veřejného zájmu oslovením široké veřejnosti, potenciálních oznamovatelů a zaměstnavatelů a získáním příspěvku organizací občanské společnosti, odborů a novinářů.
 • Provádění vnitrostátních hodnocení interních systémů organizací pro oznamování porušení předpisů s cílem určit potřeby budování kapacit.
 • Budování znalostí a kapacit veřejných a soukromých organizací, včetně organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich vlastní interní systémy oznamování porušení předpisů prostřednictvím vypracování pokynů, dotazníků pro sebehodnocení a e-learningových nástrojů a organizování školení, seminářů a workshopů, které jsou přizpůsobeny potřebám zúčastněných stran.
 • Podporu vzájemného učení a výměny osvědčených postupů na vnitrostátní a evropské úrovni v rámci skupin zúčastněných stran i mezi nimi (včetně široké veřejnosti, potenciálních oznamovatelů, veřejných a soukromých organizací, soudců, odborů, novinářů), se zvláštním důrazem na vnitrostátní orgány a organizace občanské společnosti, identifikovat společné výzvy a osvědčené postupy, průřezové otázky a dosáhnout konsensu o politických doporučeních s cílem zlepšit provádění právních předpisů o whistleblowingu a směrnic.
 • Sběr a analýzu dat za účelem vypracovat technické referenční hodnoty a ukazatele zohledňující rovnost žen a mužů s cílem posoudit účinnost rámce pro ochranu oznamovatelů a získat nové poznatky a sledovat trendy.
 • Pilotní provoz judikaturních databází v České republice (a na Slovensku) za účelem sledování a zveřejňování rozhodnutí o ochraně oznamovatelů příslušnými orgány (oznamovacími orgány, státními zástupci a soudy).
 • Společné shromažďování a centralizace relevantních informací a zdrojů týkajících se provádění, uplatňování a účinnosti směrnice ve 27 členských státech EU prostřednictvím nástroje EU pro sledování whistleblowingu.
 • Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a rozmanitosti s cílem zlepšit porozumění vazbám mezi genderem, rozmanitostí a whistleblowingem a podpořit zastoupení žen a skupin ohrožených diskriminací ve vnitřních a externích systémech oznamování.

Donoři

Bojujte proti korupci s námi.