"Jednalo by se o střet zájmů, pokud bychom jmenovali v naší příspěvkové organizaci na pozici vedoucího oddělení osobu, která je v příbuzenském vztahu k jednomu ze současných zaměstnanců daného oddělení?"

Publikováno 07. 12. 2017

Problematikou střetu zájmů se zabývá zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“). Pro aplikaci tohoto zákona, a povinností z něj vyplývajících, je zapotřebí, aby daná osoba byla tzv. veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 ZSZ. Veřejným funkcionářem se dle § 2 odst. 2 písm. c) rozumí i vedoucí zaměstnanec 2 až 4. stupně řízení  příspěvkové organizace územního samosprávného celku. Stupně řízení jsou definovány v § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). Na základě informací ve Vámi zaslaném podnětu se domníváme, že se jedná o pozici vedoucího zaměstnance 1. stupně řízení, který je definován jako „vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců“.  V takovém případě by se podle zákona nejednalo o střet zájmů, neboť by se na danou osobu v pozici vedoucího zaměstnance nenahlíželo jako na veřejného funkcionáře. Je však vhodné doporučit, aby byl výběr vedoucího zaměstnance transparentní a byla předem jasně daná kritéria, která musí osoba splňovat, aby danou pozici získala.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.