"Jak postupovat, když mám podezření, že úředník, který má na starosti rozhodování o veřejných zakázkách, využívá své postavení pro osobní majetkový prospěch?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle § 2 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“) je daný úředník veřejným funkcionářem a je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobní zájem definuje § 3 ZSZ jako zájem, který: „přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu“. Aby se těmto situacím předcházelo, předepisuje § 7 ZSZ povinnost veřejným funkcionářům podat oznámení o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech a závazcích formou čestného prohlášení (§ 8 až § 12 ZSZ). Tato oznámení jsou vedena v elektronické podobě v registru oznámení, který od 1. 9. 2017 vede Ministerstvo spravedlnosti. Do té doby to byl vždy úřad, na kterém veřejný funkcionář působil. Platí však, že stará čestná prohlášení si pod sebe Ministerstvo spravedlnosti nevztahuje. Proto je důležité zaslat žádost na správný evidenční orgán – místní úřad funkcionáře (čestné prohlášení před 1. 9. 2017) či Ministerstvo spravedlnosti (čestná prohlášení od 1. 9. 2017). Do tohoto registru má každý podle § 13 odst. 3 ZSZ právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronické adresy podatelny správce registru oznámení nebo datové schránky. Do 30 dnů od doručení evidenční orgán žádost posoudí a doručí žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo. Pakliže existuje nesoulad mezi uvedenými údaji v oznámeních  a skutečností, má každý právo vyrozumět evidenční orgán prostřednictvím sdělení, který se musí do 30 dnů vyjádřit, jak bylo s daným sdělením naloženo.

 

Ve vaší situaci bych Vám tedy doporučil následující postup:

 

  • Zažádejte si prostřednictvím žádosti o zpřístupnění evidence čestných prohlášení konkrétního veřejného funkcionáře u úřadu, na kterém pracuje (evidenční orgán);
  • Žádostem o nahlédnutí se vyhovuje vždy, pokud jsou splněny formální náležitosti žádosti, takže pak bude na Vás prokázat případný nesoulad mezi uvedenými údaji v čestných prohlášeních a skutečností;
  • V případě existence nesouladu se obraťte prostřednictvím sdělení k příslušnému evidenčnímu orgánu, který sdělení vyhodnotí, vyrozumí Vás a případně danou skutečnost oznámí správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku podle § 23 – 25 ZSZ.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.