"Je „veřejným tajemstvím“, že majetek starosty se po dobu jeho funkce zvýšil o více než 10 milionů. Jakým způsobem lze získat bližší informace o majetkových poměrech starosty a jak lze naložit s případnými zjištěnými nesrovnalostmi v jeho majetkových poměrech?"

Publikováno 15. 04. 2015

Majetkové poměry starosty jsou předmětem jím podávaného oznámení o majetku podle ustanovení § 10 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).

Dle § 10 je starosta (tj. veřejný funkcionář dle §2 zákona o střetu zájmů) povinen „přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že v průběhu výkonu funkce nabyl

  1. a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, včetně ceny nemovitosti nebo ceny jiného věcného práva, za niž nemovitost nebo právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,
  2. b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, včetně způsobu nabytí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud souhrnná cena věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, nabytých v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 500 000 Kč; do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč,
  3. c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zvláštního právního předpisu6), pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů,
  4. d) jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností.

Starosta jako veřejný funkcionář podává též oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Dle § 11 je starosta povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že

  1. a) během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách (dále jen „příjmy nebo jiné majetkové výhody“), pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,
  2. b) má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.

V oznámení se uvádí výše, druh a zdroj každého příjmu (písm. a)) a výše a druh závazku (písm. b)), včetně toho, vůči komu takový závazek veřejný funkcionář má.

Tato oznámení jsou evidována v registru oznámení, které na úrovni obce zabezpečuje tajemník obecního úřadu a není-li tajemníka obecního úřadu, starosta obce.

Podejte si tedy písemnou žádost o bezplatné nahlédnutí do registru dle § 13 odst. 2 zákona o střetu zájmů. Do registru je možné nahlížet osobně u Vašeho obecního úřadu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. V případě, že budete žádat o náhled pomocí veřejné datové sítě, obdržíte na Vaši žádost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uživatelské jméno a přístupové heslo. Tento přístup jste oprávněn využít pouze Vy osobně a je udělen pouze na omezenou dobu počítaje od doby prvního přístupu do registru.

Zjistíte-li z těchto oznámení nesrovnalosti v majetkových poměrech starosty, doporučili bychom Vám se obrátit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností z důvodu porušení zákona o střetu zájmů a taktéž na místně příslušný finanční úřad.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.