Praktický průvodce a pomocný elektronický nástroj

Publikováno: 26. září 2017

Další ze série veřejných akcí projektu „Jasné vlastnické a daňové struktury“ se konala 19. září 2017. Workshop, na kterém se sešlo přes 30 zástupců orgánů veřejné správy (daňových, finančních a kontrolních úřadů) a soukromého sektoru včetně novinářů, uvedl David Ondráčka, ředitel Transparency International. V souvislosti s transparentností majetkových vztahů v českém prostředí připomněl analýzu majetkových struktur největších provozovatelů médií a mediálních domů, kterou vydala Transparency International ČR v červnu 2017. Vyplynulo z ní, že nejasné majetkové vazby jsou v ČR nikoliv výjimečné a údaje a doklady o vlastnických strukturách a skutečných majitelích médií není často možné z veřejných zdrojů dohledat.

  • Workshop: Rozkrývání vlastnických struktur 19. 9. 2017 | zdroj: TI

V navazujícím příspěvku demonstrovali na příkladu projektu Čapího hnízda auditor Lukáš Pečeňa a expert na vlastnické právo Ondřej Vondráček, jak by mohla metodologie rozkrývání vlastnických struktur, kterou přináší Příručka pro rozkrývání majetkových struktur, pomoci rozkrýt skutečné vlastnické vazby, a to především z hlediska doložení dokladů o splnění podmínek MSP. Pokud by byla vlastnická struktura řádně doložena, a to včetně evidence prokazující vlastnickou strukturu až po konečného vlastníka, předešlo by se vyšetřování ze strany Evropského úřadu v boji proti podvodům (OLAF), který tento projekt prověřuje již déle než 20 měsíců, i vyšetřování případu ze strany Police ČR, čímž by došlo mimo jiné ke značné úspoře veřejných prostředků.

Jak příručku používat a jakým způsobem řádně doložit vlastnickou strukturu, včetně evidence prokazující vlastnictví, bylo demonstrováno na konkrétních případech skutečných firem, které jsou také příjemci evropských dotací nebo dodavateli veřejných zakázek.

 

Lék na spletitý systém

V další části workshopu vysvětloval P. Fidrmuc, autor pomocného elektronického nástroje, jakým způsobem nástroj využívat a jak může jeho aplikace usnadnit rozkrytí vlastnické struktury až po konečného vlastníka. To může být v případě složité vlastnické struktury poměrně komplikované a právě pomocný elektronický nástroj umožňuje provést uživatele jednotlivými kroky, ve kterých návodně uživateli říká, jaký dokument či informaci je potřeba znát. Pomocný elektronický nástroj tak velmi usnadňuje praktickou aplikaci teoretických poznatků obsažených v příručce a v uživatelsky přívětivém prostředí pomáhá rozkrýt nebo ověřit vlastnickou strukturu.

V  diskusi s účastníky workshopu padla otázka, pro které subjekty je metodologie spolu s nástrojem pro rozkrývání na základě příručky primárně určena. Pokud jde o orgány veřejné správy, z praxe vyplývá, že ty nezjišťují strukturu, pouze skutečné majitele. Zástupce ministerstva spravedlnosti v souvislosti s otázkou využitelnosti nástroje v praxi míní, že spíše než orgány státní správy jsou to především povinné osoby podle AML předpisů, pro které je metodika rozkrývání dle návrhu TI vhodná, a také samotné právnické osoby nebo jiné entity (svěřenské fondy) ji mohou využít při dokládání své vlastní struktury.

 

Systematické vyhledávání

Pro závěrečné ujasnění otázky, k jaké konkrétní činnosti a které orgány mohou příručku využívat, bylo řečeno, že rozkrývat vlastnické struktury a skutečné majitele v rámci své činnosti potřebuje řada orgánů veřejné správy, ať už na úrovni české i evropské. Je ale nutné si ale uvědomit, že rozkrývání zahrnuje dvě činnosti: vyhledávání vlastnických struktur a skutečných majitelů a ověřování vlastnických struktur a skutečných majitelů. Příručka a metodologie v ní popsaná je primárně určena pro vyhledávání vlastnických struktur a skutečných majitelů, a nikoliv pro ověřování.

„Vznik této příručky je unikátním počinem, jelikož do této doby neexistoval univerzální dokument, který by dával recept, jak si poradit se zjišťováním vlastnické struktury v podstatě libovolné entity. Společně s pomocným elektronickým nástrojem tvoří příručka účinný prostředek pro veřejnou i soukromou sféru pro předcházení podvodům a jiné nelegální činnosti,“ shrnul pozitiva Ondřej Vondráček.

 

Prezentace: Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů

Řešení problému korupce vyplývající z neprůhlednosti vlastnických struktur společností spočívá ve zveřejnění vlastnických struktur až po skutečné (konečné) vlastníky. Řešení problému vyhýbání se dani ze zisku právnických osob spočívá ve zveřejnění jejich vlastnických struktur nadnárodních společností doprovázené odkrytím skutečně odvedené daně ze zisku ve všech zemích, kde tyto společnosti působí. Zveřejnění a transparentnost doporučuje OECD i přední akademici v této oblasti.

Související projekty

Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz

Mediálně exponované kauzy jako Luxleaks či Panama Papers potvrdily, že agresivní daňové plánování a skrývání skutečného vlastnictví ‎jsou závažným problémem současné globální ekonomiky. Představují především ideální nástroj pro zakrývání střetů zájmů a výnosů z nelegální …

Vice o projektu