Otevřený dopis členům Zastupitelstva hlavního města Prahy ve věci postupu výstavby metra D

Vydáno 16. 04. 2018

Vážení členové zastupitelstva,

Budova Magistrátu hlavního města Prahy | zdroj: TI

Transparency International (dále jen TI), organizace zabývající se snižováním míry korupce a otázkami hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, se na Vás obrací v záležitosti, která je aktuálně diskutována nejen uvnitř orgánů Hlavního města Prahy, ale též veřejně.

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy (dále jen HMP) na svém zasedání 22. března 2018 vzalo usnesením č. 35/12 na vědomí informace k postupu výstavby metra D. Základní informace o plánované výstavbě trasy D pražského metra se následně objevily též v médiích.[1]

Samotný záměr stavby metra D je bezpochyby potřebný a pro Prahu žádoucí. Z veřejně dostupných materiálů na webových stránkách HMP a z mediálních vyjádření představitelů HMP však plyne celá řada nejasností, na které by TI chtěla upozornit. V případě, že tyto otázky nebudou vysvětleny a rizika ošetřena, máme za to, že se z realizace trasy metra D pro HMP může stát velmi riskantní podnik s potenciálně zásadními ztrátami pro veřejné rozpočty.

Konkrétně se pak jedná především o založení společného podniku mezi společností NOPOCZ01 s.r.o., resp. Penta Investments Cyprus Limited (dále jen soukromý investor), a Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s (dále jen DPP), který má mít v gesci řešení některých nadzemních částí systému metra. Usnesení Rady HMP č. 1694 ze dne 18. července 2017 konstatuje, že: „… je v zájmu hl. m. Prahy účastnit se vytěžení ekonomického potenciálu v budoucnu vzniklých územních oblastí u stanic metra I.D“.

 

V důvodové zprávě ke zmíněnému usnesení je uvedeno:

Strategie využití potenciálu Společným podnikem (hlavní předmět činnosti)

– prodej pozemků (přímý výnos rozdělen akcionářům)

– dlouhodobý pronájem (99 let?, trvalý výnos)

– vstup do SPV (Special Project Vehicle) – tj. účelové dceřiné společnosti Společného podniku, které by Společný podnik zakládal s vybranými developery na zastavění jedné nebo více konkrétních oblastí, a to např. vkladem pozemků, k nimž získá Společný podnik vlastnické právo, do takovéhoto SPV s konečným cílem realizovat např. výstavbu:

  • bytů
  • nákupních center
  • administrativních center
  • hotelů a volnočasových center

Z výše popsaného nevyplývá, že by účelem společného podniku mělo být primárně budování povrchového zázemí metra D, ale spíše získání profitu z přilehlých nemovitostí. To znamená, že zároveň není vyloučeno, že bude DPP budovat vestibuly jednotlivých stanic trasy metra D samostatně.

 

Nabízí se tedy následující okruhy otázek:

  • Z jakého důvodu zvolila HMP resp. DPP právě formu tzv. joint venture? Proč DPP nečiní v této věci kroky samostatně nebo případně formou tzv. PPP projektu postupem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
  • Proč byla jako základní hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek založena pouze na zohlednění podmínek poskytnutého úvěru (tj. výše úrokové sazby a frekvence výplaty úroků)? Jak tato kritéria odrážejí dlouhodobou výhodnost pro HMP, zejména výstavbou dotčená území, a DPP z hlediska kvalitativních, environmentálních či sociálních aspektů realizovaného projektu?
  • Z jakého důvodu je stanoven podíl ve společném podniku (joint venture) v poměru 49 % ku 51 % v neprospěch DPP? Jaké budou existovat konkrétní kontrolní mechanismy ze strany DPP, HMP a veřejnosti vůči soukromému investorovi?
  • Na co budou použity vklady ze strany HMP (resp. DPP) a privátního investora? A bude HMP či DPP vkládat do společného podniku i nemovitosti?
  • Jak bude nastaveno rozdělení zisku mezi DPP a soukromým investorem (případně dalšími zakládanými dceřinými společnostmi)?

TI má za to, že stávající podoba tohoto společného podniku plánovaného na dlouhodobé fungování sníží především transparentnost procesů DPP směrem k veřejnosti, a to zejména  v oblasti poskytování informací nebo zadávání veřejných zakázek, což není u tak významné dopravní stavby a jejího vlivu na blízké okolí žádoucí. Bez jasného nastavení rozhodovacích procesů, veřejné kontroly a jasného mechanismu dělení zisku není možné říci, že nakonec bude pro HMP resp. DPP finančně výnosný.

 

S pozdravem

 

David Ondráčka

ředitel

Transparency International – Česká republika, o. p. s.

 

Otevřený dopis ke stažení.

[1] https://praha.idnes.cz/praha-metro-d-penta-zastupitelstvo-d6m-/praha-zpravy.aspx?c=A180323_391246_praha-zpravy_nuc


Štítky: Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.